Novela zákona o pohřebnictví

Dne 1.9.2017 nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a další související zákony, mimo jiné i živnostenský zákon.

Část třetí zákona č. 193/2017 Sb. obsahuje novelu živnostenského zákona, kde jsou v příloze č. 3 tohoto zákona u koncesovaných živností „Provozování pohřební služby“, „Provádění balzamace a konzervace“ a „Provozování krematoria“ stanoveny podmínky, za kterých krajská hygienická stanice vydá kladné stanovisko k udělení koncese, odkazem na § 6 odst. 3, § 10 odst. 4 a § 13 odst. 3 zákona o pohřebnictví.

Dosavadní kvalifikační požadavky stanovené zákonem o pohřebnictví se mění u všech tří koncesí, a to tak, že se ruší stávající požadavky na absolvování rekvalifikačních kurzů a nahrazují se profesními kvalifikacemi v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělání). Zákonem požadované vzdělání v určitém oboru a praxe však zůstávají beze změny. U koncese „Provádění balzamace a konzervace“ je doplněna další možnost prokázání odborné kvalifikace středním vzděláním s maturitní zkouškou a pětiletou praxí v provádění balzamace a konzervace tak, aby živnost mohly provádět i osoby bez lékařského nebo zdravotnického vzdělání. Povinnost absolvovat specializovanou odbornou přípravu související s balzamací a konzervací zůstává zachována (§ 6 odst. 2, § 10 odst. 2 a § 13 odst. 2 zákona o pohřebnictví).

Živnostenská oprávnění k „Provozování pohřební služby“, „Provádění balzamace a konzervace“ a „Provozování krematoria“ vydaná před účinností novely zůstávají nadále v platnosti a doklady, kterými byla prokázána odborná způsobilost pro provozování koncesí před účinností novely , se považují za platné. Stávající podnikatelé a odpovědní zástupci tedy nemají povinnost dokládat odbornou způsobilost podle nové právní úpravy.

Doklady o profesní kvalifikaci požadované novou právní úpravou lze i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku podle vyhlášky č. 379/2001 Sb., pokud byla příprava zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Osoby, které zahájily provozování živnosti „Provozování pohřební služby“ a „Provádění balzamace a konzervace“ před nabytí účinnosti zákona č. 193/2017 Sb., tj.před 1.9.2017, jsou povinny vydat provozní řád a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici, a to ve lhůtě 1 roku od účinnosti této novely, tj. do 1. 9. 2018. Provozovatelé krematorií jsou povinni uvést vydaný řád do souladu se zákonem o pohřebnictví ve znění účinném od 1.9.2017 a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici rovněž ve lhůtě do 1.9.2018.

Dozor nad dodržováním zákona o pohřebnictví vykonávají Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské hygienické stanice, krajské úřady a živnostenské úřady.

Upozornění na povinnosti podnikatelů – způsobilost provozoven

V tomto článku se zaměříme na provozovny podnikatelů, a to v prvé řadě na jejich způsobilost, jelikož v poslední době při kontrolní činnosti živnostenský úřad často zjišťuje nesrovnalosti či vůbec neznalost podnikatelů mít ohlášenou provozovnu, což patří mezi jejich základní povinnosti dle živnostenského zákona, a dále provozovnu zajištěnou tak, aby byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů. (Pokračování textu…)

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Dne 31.5.2017 nabyl účinnost zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který zrušil dosud platný právní předpis č. 379/2005 Sb.

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon stanoví podmínky prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret a alkoholu a opatření s tím související. Kontrolu dodržování povinností plynoucích z tohoto zákona vykonávají kromě jiných orgánů veřejné správy též obce v přenesené působnosti a obecní živnostenské úřady.

Prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků a elektronických cigaret povolen je povolen:

Prodejny

-specializované na prodej tohoto zboží

-potravinářský podnik*

-s převažujícím sortimentem denního tisku

Provozovna stravovacích služeb
Ubytovací zařízení

Stánky pevné konstrukce

-s občerstvením, splňující podmínky pro provoz stravovacích služeb dle zákona o ochraně veřejného zdraví

-s převažujícím sortimentem denního tisku

Stánek specializující se na prodej výše uvedeného zboží umístěný uvnitř stavby určené pro obchod (obchodní dům, nákupní centrum)
Prostředky komunikace na dálku (e-shop), je-li vyloučen prodej osobám mladším 18 let (nutnost vybavení počítačovým systémem, který elektronicky ověří věk kupujícího)
Prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků a elektronických cigaret  je zakázán:

Osobě mladší 18 let

Prodejní automaty, nelze-li zajistit ověření věku kupujícího
Prodejny s převažujícím sortimentem zboží pro osoby mladší 18 let
Na akcích určených převážně osobám mladším 18 let
Zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, zařízení soc.právní ochrany dětí, mimoškolní výchovy, dětské skupiny
Provozovna určená pro výkon živnosti „péče o děti do 3 let věku“
Dopravní prostředky s vyj. letadla
Způsob prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků a elektronických cigaret, značení:

–          vyčleněné místo odděleně od ostatního zboží

–          umístěn zjevně viditelný text zákazu prodeje osobám mladším 18 let

–          prodávající musí být starší 18 let (vyjma osob připravujících se na budoucí povolání v obchodě, gastronomii, potravinářství, hotelnictví)

 

Zákaz kouření a používání elektronických cigaret, značení:

–          veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory (vyjma stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření)

–          nástupiště veřejné dopravy (prostor vymezený anebo veřejně přístupný šířky 5m, délky 30m před a 5m za zastávkou)

–          přístřešky a čekárny veřejné dopravy

–          prostory dětského hřiště a sportoviště pro osoby mladší 18 let

–          dopravní prostředky

–          vnitřní prostory zábavních zařízení (kino, divadlo, sportovní haly, kulturní domy…) a sportovišť

–          vnitřní prostory provozovny stravovacích služeb, vyjma užívání vodních dýmek

–          zdravotnická zařízení

–          školy, školská zařízení, provozovna péče o dítě do 3 let věku, dětské skupiny…

Vlastník prostoru nebo provozovatel, kde je kouření a používání elektronických cigaret zakázáno, je povinen osobu, porušující zákaz, vyzvat, aby prostor opustila.

Prostor, kde je kouření zakázáno, musí být označen grafickou značkou „kouření zakázáno“ anebo „zákaz používání elektronických cigaret“ (vyjma prostor nástupiště, přístřešku a čekárny veřejné dopravy).

Prostor ke kouření musí být označen značkou „kouření povoleno“ a textem „zákaz vstupu osobám mladším 18 let“, nesmí se zde zdržovat osoba mladší 18 let a nesmí se zde zdržovat zaměstnanec v době výkonu své práce.

Prodej alkoholických nápojů povolen:

prodejny, které jsou potravinářským podnikem*
provozovny stravovacích služeb, provozovny výrobce vína
ubytovací zařízení
stánky pevné konstrukce s občerstvením a stánky specializující se na prodej alkoholu umístěné uvnitř stavby určené pro obchod
příležitostný stánkový prodej na ochutnávce vína a lihovin, na veřejnosti přístupných slavnostech, trzích, společenských a kulturních akcích
Prodej alkoholických nápojů zakázán, značení:
Prostřednictvím prodejního automatu
Zásilkový prodej, pokud není vyloučen prodej osobám mladším 18 let (povinnost prodejce před prodejem informovat spotřebitele o zákazu prodeje osobě mladší 18 let)
Osobám mladším 18 let a na akcích pořádaných pro osoby mladší 18 let
STÁNKY, vyjma stánku s občerstvením, stánků uvnitř stavby a příležitostného stánkového prodeje  na ochutnávce, slavnostech
Veřejnosti přístupné sportovních akce (zde pouze víno a  alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3% obj.etanolu)
Při příležitostném prodeji platí povinnost prodejců lihovin hlásit celnímu úřadu konání akce 3 dny předem!

 

Místa, kde dochází k prodeji alkoholických nápojů, musí být označena pro spotřebitele zjevně viditelným textem zákazu prodeje osobám mladším 18 let, osoba prodávající nebo podávající alkoholické nápoje musí být starší 18 let, nejde-li o osobu připravující se na budoucí povolání v gastronomii, hotelnictví…

Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství v blízkosti školských zařízení a v prostorách vyhrazených aktivitě osob mladších 18 let. Obec dále může obecně závaznou vyhláškou zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech nebo akcích, kam mají přístup osoby mladší 18 let, a dále omezit nebo zakázat prodej, podávání a konzumaci alkoholu v určitých dnech nebo na určitém místě v případě konání společenských akcí veřejně přístupných.

Porušení ustanovení tohoto zákona se projednávají jako přestupky fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob. V případech určených zákonem lze uzavřít provozovnu, zajistit prodávané tabákové výrobky, alkoholické nápoje a lihoviny, uložit propadnutí tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření a lihovin.

*Potravinářský podnik: veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoliv fází výroby, zpracování a distribuce potravin (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28.1.2002, čl. 3 odst. 2).

Protože tento termín nerozlišuje míru zastoupení potravin v sortimentu nabízeném k prodeji, lze ustanovení vztáhnout i na prodejny smíšeného zboží, kde potraviny nemusí tvořit převažující sortiment, či prodejny suvenýrů, prodejny nabízející doplňkově lokální potraviny, doplňkový prodej v trafice apod.

Upozornění!

Provozovatel potravinářského podniku je povinen oznámit Státní zemědělské a potravinářské inspekci zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti. Informace o tom, zda předmět činnosti spadá do potravinářského podniku, lze získat přímo u SZPI anebo na webových stránkách, sekce Dokumenty ke stažení, formulář Registrace předmětu činnosti.

 

Příloha:

Kód Předmět činnosti Komentář
DO Dovoz potravin
FC Fitness-centra: prodej potravin ve fitness centrech
OA Maloobchodní prodej potravin (běžný obchodní prodej)
OB Velkoobchodní prodej potravin
OD Doplňkový prodej potravin (např. v trafice, květinářství apod.)
OK Lékárny – velkoobchod a sklady, součástí činnosti je i dodávání potravin
OL Lékárny – maloobchod, s prodejem potravin (doplňků stravy, dětské výživy apod.)
OP Přeprava potravin
OS Stánkový prodej potravin
GC Výroba luštěnin, olejnatých semen
BA Výroba zvláštní výživy, doplňků stravy
CC Výroba studené kuchyně
CD Výroba lihovarnických produktů
DA Výroba přírodních sladidel
DB Výroba kakaa, směsí kakaa s cukrem
DC Výroba čokolády, cukrovinek
DE Výroba koření
DG Výroba dehydratovaných výrobků, tekutých ochucovadel, dresinků, soli, hořčice
EA Výroba nealkoholických nápojů
EB Výroba piva
EC Výroba vín jiných než révových
ED Výroba jedlých tuků, olejů
GA Výroba tabákových výrobků
GB Výroba obilnin
HA Výroba zpracovaného ovoce
HB Výroba zpracované zeleniny, zpracovaných hub
HC Výroba přídatných, aromatických látek
IC Výroba čerstvého ovoce (třídění, úprava, balení apod.)
ID Výroba skořápkových plodů
IE Výroba brambor (třídění, úprava, balení)
IF Výroba produktů z brambor
IG Výroba škrobu, škrobových produktů
LA Výroba mlýnských obilných produktů
LB Výroba těstovin
LC Výroba pekařská
LD Výroba cukrářských produktů a těst
LE Výroba zmrzliny, mražených  krémů
LF Výroba kávy, kávovin, čajů
ZL Pěstitelská pálenice
DH Ozařovna potravin
ZP Zemědělská prvovýroba (pěstování na poli, posklizňová úprava produktů, skladování)
MA Výroba pokrmů
SM Mobilní stánky s občerstvením (farmářské trhy apod.)
SP Pivnice, bar, herna a podobné zařízení s prodejem nápojů
SR Restaurace
SC Cukrárna (s možností konzumace na místě)
SB Čerpací stanice s prodejem potravin a pokrmů
SO Rychlé občerstvení
SK Výroba a rozvoz pokrmů
IB Výroba čerstvé zeleniny, čerstvých hub
CE Výroba ostatních potravin jinde nezařazených včetně zmrazených
ZT Balírna – balení potravin
LH Dopékání pečiva (např. v rámci maloobchodní prodejny)
OT Automaty na balené potraviny
SA Automaty-gastro (např. na kávu, čaj apod.)
DP Domácí výroba potravin příležitostná
DV Domácí výroba potravin pravidelná
ON Nájemní místo v logistickém centru-sklady
BI Výroba biopotravin
OI Internetový obchod se skladem
OJ Internetový obchod bez skladu
HD Výroba naklíčených semen a klíčků Pro maloobchodní prodej i v rámci společného stravování
VV Prodej baleného vína mimo běžné potravinářské prodejny trafika, květinářství, benzínka atd. / v lahvích, bag in boxech, PET, krabicové… / bez prodeje čepovaného a rozlévaného vína
SV Vinárna, vinotéka a podobné prodejny prodej baleného, čepovaného a rozlévaného vína (netýká se prodeje vína sudového, kdy se provozovatel již registroval prostřednictvím Registru)
ZT Stáčírna vína
IA Výroba vína
VO Obchodní zprostředkovatel s prodejem vína

 

 

Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku

Ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích se výroba a prodej potravin považuje za provozování potravinářského podniku.

„Potravinářským podnikem“ se rozumí veřejný nebo soukromý sektor, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoliv fází výroby, zpracování a distribuce potravin.

Základní povinnosti výrobců a prodejců potravin:

·        Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání

·        Je povinen oznámit v listinné nebo elektronické podobě zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětné činnosti podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., a to nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, územně příslušnému orgánu dozoru ( Státní zemědělská a potravinářská inspekce, orgány ochrany veřejného zdraví, Státní veterinární správa – § 16 zákona č. 110/1997 Sb.)

Registrační formuláře a bližší informace o této povinnosti lze nalézt na stránkách www.szpi.gov.cz   a v sekci Podnikatelé – Postupy a stanoviska /nejčastější dotazy, dokumenty ke stažení.

Informace o EET poskytuje příslušný finanční úřad

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB – INFORMACE PRO PODNIKATELE

Se zavedením elektronické evidence tržeb stále navštěvují živnostenský úřad podnikatelé a žádají o podání informací k této povinnosti.

Dovolujeme si proto připomenou podnikatelské veřejnosti, že úřad funguje jako centrální registrační místo, kde je možno získat informace v souvislosti s podnikáním v režimu živnostenského zákona a dále uskutečnit zákonem stanovená podání vůči dalším orgánům státní správy. Živnostenský úřad však v žádném případě není kompetentní podávat informace ohledně EET. Ty je třeba požadovat u příslušného finančního úřadu.

                 

Zpráva o kontrolní činnosti 2016

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení obecní živnostenský úřad, na základě ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol, které vykonal v rámci své kontrolní činnosti v roce 2016

Roční zpráva ke stažení zde

 

V roce 2016 bylo provedeno celkem 111 kontrol u právnických a fyzických osob. Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny nejčastější zjištěná porušení a celková výše pokut, jak v blokovém řízení, tak i ve správním řízení. Zbývající kontroly byly bez zjištění. V roce 2016 obecní živnostenský úřad spolupracoval s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj, s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, územním pracovištěm Vyškov, s Policií České republiky OOP Slavkov u Brna a s Cizineckou policií Brno.

 

INFORMACE PRO PODNIKATELE S TRVALÝM POBYTEM NA ADRESE SÍDLA OHLAŠOVNY

Od 1. 1. 2016 vešla v platnost novela zákona o evidenci obyvatel. Podle § 10c tohoto zákona mají ohlašovny povinnost zřídit vhodné místo, kde budou ukládat oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením pro osoby s trvalým pobytem na této ohlašovně.

Pokud si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, jsou splněny podmínky fikce doručení a desátým dnem je písemnost považována za doručenou. Tato písemnost nabývá právní moci a stane se vykonatelnou, i když se s ní adresát neseznámil. Nevyzvednutá písemnost se vrací zpět správnímu orgánu, který ji vyhotovil.

Nepřebíráním písemností je možné promeškat např. lhůtu k odvolání a tím ztratit možnost účinné obrany proti rozhodnutí správního orgánu.

Nemá-li adresát možnost pravidelně kontrolovat případné uložené zásilky na ohlašovně, v jejímž správním obvodu má hlášen trvalý pobyt, lze na jeho žádost v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (tzv. adresa evidovaná v Informačním systému evidence obyvatel).

 

POSTUP PŘI DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ PODNIKATELI – FYZICKÉ OSOBĚ ŽIVNOSTENSKÝM ÚŘADEM

1/ do datové schránky podnikající fyzické osoby anebo na místě, ev. veřejnou vyhláškou

2/na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu (pokud o doručování na tuto adresu podnikatel požádal a živnostenskému úřadu ji sdělil)

3/na adresu evidovanou v Informačním systému evidence obyvatel

Nepřichází-li v úvahu žádná z předchozích možností, živnostenský úřad doručuje podnikateli písemnost na adresu SÍDLA zapsaného v živnostenském rejstříku.

Pokud je doručení písemnosti neúspěšné (adresát neznámý, odstěhoval se…), je písemnost zasílána NA ADRESU TRVALÉHO POBYTU, TJ. ROVNĚŽ OHLAŠOVNY, kde (při splnění výše uvedených podmínek o uložení oznámení uložení zásilky a poučení adresáta) desátým dnem od uložení písemnosti bude splněna fikce doručení!!

 

Informace o uložených zásilkách je možno obdržet na podatelně MěÚ Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, anebo na ohlašovně obcí, kde má osoba evidovaný trvalý pobyt.

 

Helena Jelínková, odbor obecní živnostenský úřad

Změna zákona o spotřebitelském úvěru

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelské úvěry, že dnem 1. prosince 2016 nabývá účinnosti zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Tento právní předpis přináší zcela zásadní změnu pro celý sektor poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů. Od data nabytí účinnosti zákona nebude živností poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr. Dosavadní právní úpravu poskytování spotřebitelských úvěrů nahradí nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Oprávnění pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru bude od 01. 12. 2016 vydávat Česká národní banka.

Podnikatel, který byl dosud oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě stávajícího živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o jeho žádosti o udělení oprávnění k této činnosti, nejdéle však po dobu 18 měsíců od účinnosti zákona za podmínky podání žádosti o udělení oprávnění ČNB. Tuto žádost je nutné podat České národní bance do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 01. 03. 2017. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.

Podnikatel, který byl oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, může nadále provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o jeho žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele (popř. zapíše vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu). Žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele je nutné České národní bance podat rovněž do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do 01. 03. 2017. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení zaniká.

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }