Rozpočtová opatření Zastupitelstva města 13 – 20

ZM RO 13-20 2018

Soubor rozpočtových opatření 13-20

 

Rozpočtové opatření č. 13 – MND – průzkum území

Moravské naftové doly zaslaly avízo k platbě za průzkumné území SVAHY ČESKÉHO MASÍVU na základě rozhodnutí MŽP ČR za 15. rok užívání ve výši 147 547 Kč. Ve stejné výši bude napojena na výdajovou stranu rozpočtu OVV – Nespecifikované rezervy.

 

Rozpočtové opatření č. 14 –  Navýšení položky – Výkupy pozemků

Odbor IR předložil návrh rozpočtového opatření – navýšení položky rozpočtu IR – Výkupy pozemků o částku 6,1 mil. Kč.  Jedná se o pozemek p. č. 964 zastavěná plocha a nádvoří ve výlučném vlastnictví SJM Rudolfových a pozemek p. č. 965 zahrada, jehož jsou manželé Rudolfovi spoluvlastníci s panem Stanislavem Olbrichtem. Položka bude hrazena zapojením nevyčerpaných prostředků z minulých let.

 

Rozpočtové opatření č. 15 – Oslava 100 let republiky

OVV navrhl rozpočtové opatření ve výši 200 000 Kč k zajištění oslav 100. výročí vzniku republiky a slavnostního odhalení památníku padlých hrdinů I. a II. světové války. Položka bude hrazena zapojením nevyčerpaných prostředků  minulých let.

 

Rozpočtové opatření č. 16 – Parkovací plocha Kaunicova

Město Slavkov u Brna uzavřelo se společností SKR STAV, s.r.o. smlouvu o spolupráci, kde se město zavázalo k vybudování parkovacích stání a provedení sadových úprav na ulici Kaunicova. Jedná se o vybudování 25 kolmých parkovacích stání. Náklady se mohou pohybovat okolo 1 mil. Kč., doporučujeme tedy schválit rozpočtové opatření v navrhované výši. Položka bude hrazena zapojením nevyčerpaných prostředků  minulých let.

 

Rozpočtové opatření č. 17 –  Vrácení vratitelného přeplatku

Na základě podané žádosti na Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Vyškově o vrácení vratitelného přeplatku ze dne 12.2.2018 byla na účet města uvolněna částka 117 331 Kč. Přeplatek města Slavkov u Brna vznikl v souvislosti s finančním plněním za porušení rozpočtové kázně  u dotace ze SFŽP „Systém nakládání s bioodpady a kompostárna pro město Slavkov u Brna“ z OPŽP a s platným rozhodnutím GFŘ o prominutí daně. Na výdajové straně rozpočtu bude navýšena položka OVV – nespecifikované rezervy.

 

Rozpočtové opatření č. 18 – DSO ŽLaP – spoluúčast dotace „Prevence vzniku BRKO  DSO ŽLaP“

DSO ŽLaP požádal dne 5.3.2018 o zaslání mimořádného příspěvku ve výši  210 000 Kč. Výše příspěvku je stanovena jako 15% spoluúčast města Slavkov u Brna  na celkových nákladech dotace “ Prevence vzniku BRKO DSO ŽLaP“ z této dotace jsou  pořízeny domácí kompostéry pro občany města. Výdajová položka bude hrazena z položky OVV – Nespecifikované rezervy.

 

Rozpočtové opatření č. 19 – MěP – Kamerový systém I. etapa

Cílem záměru je osadit kamerový systém Palackého náměstí a příjezdové cesty, celkové náklady kolem 1,5 mil. Kč. Z těchto důvodů je projekt rozdělen do několika etap, které se budou postupně realizovat, v návaznosti na zapojení nerozpočtovaných příjmů z úsekového měření rychlosti.  V první etapě bude provedena výměna starého kamerového systému v celkové výši 600 000 Kč. Kamera na křižovatce ul. Husova – Palackého nám., kamera na budově  pošty a panském domě – 1 kamera cca. 70 000 Kč, nový software přibližně 182 000 Kč (pro 24 kamer), který umožní monitorování, nahrávání a uchování megapixelových kamer, materiál a práce. Staré kamery by byly umístěny na stadion. Výdajová položka bude hrazena z položky OVV – Nespecifikované rezervy.

 

Rozpočtové opatření č. 20 –  JSDH vrata – spoluúčast dotace JMK

Oddělením IR byla podána žádost o dotaci JMK na instalaci 3 ks automaticky otevíracích vrat na budově hasičské stanice ul. Malinovského. Celkové náklady projektu jsou stanoveny cca. 659 000 Kč. JMK kraj poskytuje dotaci maximálně do výše 70% celkových uznatelných nákladů (maximální částka cca. 461 300 Kč) a spoluúčast města ve výši 30% (minimální částka 197 700 Kč). IR doporučuje schválit rozpočtové opatření ve výši 250 000 Kč. Výdajová položka bude hrazena z položky OVV – Nespecifikované rezervy.

 

 

  1. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtová opatření v předloženém znění takto:

RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)
13 20 22   1356     ŽP – MND – průzkum území 147 600  
71 71 6409 5901     OVV – Navýšení pol.-  nespecifikované rezervy   147 600
14 30 35   8115     FO – Změna stavu kr. pr. na bank. účtech 6 100 000  
40 41 3639 6130 55   IR – Navýšení položky – výkupy pozemků   6 100 000
15 30 35   8115     FO – Změna stavu kr. pr. na bank. účtech 200 000  
71 71 3399 5169     OVV – Oslava 100 let republiky   200 000
16 30 35   8115     FO – Změna stavu kr. pr. na bank. účtech 1 000 000  
40 41 2219 6121 524   IR – Parkovací plocha Kaunicova – SKR STAV   1 000 000
17 30 36 6171 2211     FO – Vratitelný přeplatek FÚ 117 400  
71 71 6409 5901     OVV – Navýšení položky – nespecifikované  rezervy   117 400
18 30 36 3639 5329 405   FO – DSO ŽLaP – spoluúčast dotace – kompostéry   210 000
71 71 6409 5901     OVV – Snížení položky – nespecifikované rezervy   -210 000
19 90 90 5311 6122     MěP – Kamerový systém I. etapa   600 000
71 71 6409 5901     OVV – Snížení položky – nespecifikované rezervy   -600 000
20 40 41 5512 6122 541   IR – JSDH vrata – spoluúčast dotace   250 000
71 71 6409 5901     OVV – Snížení položky – nespecifikované rezervy   -250 000

 

 

Rozpočtová opatření Rady města 10 – 12

RM RO 10-12 2018

Soubor rozpočtových opatření 10-12

 

Rozpočtové opatření č. 10 – Dotace MŠMT ČR ZŠ Tyršova

Na účet města byla uvolněna účelová neinvestiční dotace MŠMT ČR v rámci OP VVV, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu a sekundárnímu vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů pro PO ZŠ Tyršova ve výši 376 339,20 Kč. Dotace je vedena pod účelovým znakem 33063 a ve stejné výši bude napojena na výdajovou stranu rozpočtu FO – Dotace MŠMT ČR ZŠ Tyršova.

 

Rozpočtové opatření č. 11 – Poskytnutí peněžitého daru

Sociální odbor navrhl poskytnutí peněžitého daru ve výši 6 000 Kč panu Vladimíru Šimoníkovi. Důvodem je jeho dlouhodobá nepříznivá životní situace. Finanční krytí peněžitého daru snížením položky rozpočtu OVV – Nespecifikované rezervy a navýšením položky OVV – Dary obyvatelstvu.

 

Rozpočtové opatření č. 12 – Účelová neinvestiční dotace MŠMT ČR

Na účet města Slavkov u Brna byla uvolněna účelová neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT ČR v rámci OP VVV ve výši 363 565 Kč. Tyto finanční prostředky jsou poskytnuty pro místní akční plány (MAP). Dotace je vedena pod účelovým znakem 33063 a ve stejné výši bude napojena na položku rozpočtu OVV – MAP – osobní náklady.

Rada města schvaluje

a provádí v souladu s usnesením č. 388/21/ZM/2017 rozpočtové opatření č. 10-12

v předloženém znění takto:

RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč)
10 30 33   4116   33063 FO – Dotace MŠMT ČR OP VVV – ZŠ Tyršova 376 400  
30 33 3113 5336 1405 33063 FO – ÚND – ZŠ Tyršova   376 400
11 71 71 6409 5901     OVV – Snížení položky – nespecif. rezervy   -6 000
71 71 6171 5492 61712   OVV – Navýšení položky – dary obyvatelstvu   6 000
12 71 72   4116   33063 OVV – ÚND MŠMT ČR  MAP 363 600  
71 72 3299 5011   33063 OVV – MAP osobní náklady   363 600

 

 

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }