Oprava kanalizace na ulici Malinovského znemožní parkování u polikliniky

Stará a popraskaná kanalizace v ulici Malinovského potřebuje opravit. Vodovody a kanalizace Vyškov proto spustí od 9. července do konce srpna výkopové práce, které se dotknou zejména pacientů směřujících autem na polikliniku, rodičů vezoucí děti do mateřské školy Zvídálek a obyvatel ulice Jiráskova. Práce budou rozděleny do dvou etap. V měsíci červenci bude ulice Jiráskova z ulice Malinovského stále přístupná. Dopravní uzavírka bude vyznačena až za křižovatkou. Od srpna ale pak dojde k uzavření nájezdu a ulice Jiráskova bude maximálně po dobu jednoho měsíce nepřístupná. Nájezd do ní bude pouze z ulice Tyršova (v případě dokončení prací u Kaunicova dvoru i z ulice Příční).

Kvůli opravám bude přemístěna autobusová zastávka. Po dobu oprav kanalizace město vybuduje také nové parkovací místo před mateřskou školou Zvídálek.

Podívejte se, proč se musí kanalizace v tomto úseku opravit

Závěrečný účet města Slavkov u Brna

Závěrečný účet za rok 2017
Tř. Příjmy (tis. Kč) Skutečnost Tř. Výdaje (tis. Kč) Skutečnost
1 Daňové příjmy 106 938 5 Běžné výdaje 114 886
2 Nedaňové příjmy 14 166
3 Kapitálové příjmy 2 093 6 Kapitálové výdaje (investice) 79 506
4 Přijaté dotace 60 870
 Příjmy celkem 184 067 Výdaje celkem 194 393
8 Financování – dotace rozpočtu z úspor 18 097 8 Financování – splátky úvěrů 7 771
celkem s financováním 202 164 celkem s financováním 202 164

 

Hospodaření města za rok 2017 skončilo schodkem rozpočtu ve výši 10,326 mil. Kč. (příjmy celkem – výdaje celkem). K pokrytí tohoto schodku rozpočtu a splátek úvěrů byly použity finanční prostředky města uspořené v minulých letech.

 

Dobré zprávy

 

·         Finanční situace města je stabilní
·         Na nepředpokládané výdaje držíme rezervu ve výši 20 mil. Kč
·         Můžeme posílit rozpočet roku 2018 přibližně o 23 mil. Kč
·         Snižujeme úvěrové zatížení
·         Ve velké míře využíváme dotací – 37 mil. v roce 2017

 

Úvěrové zatížení

Součástí položky financování jsou i splátky úvěrů. V roce 2017 nebyla uzavřena žádná smlouva o poskytnutí úvěru. Byly splaceny úvěry na výstavbu bytů na Litavské a střechy zámku. Přehled o aktuálním stavu úvěrů města je uveden v následující tabulce.

rok Dlouhodobé úvěry tis. Kč
2014 Zůstatek k 31. 12. 45 755
2015 Čerpání úvěru na nákup budovy pro TSMS 10 700
2015 – 2017 Splátky úvěrů -21 926
2017 Zůstatek k 31. 12. 34 529
2018 Předpokládaný zůstatek k 30. 9. 2018 31 047

 

Zajímavý pohled nabízí struktura sdílených daní, které tvoří každým rokem většinu daňových příjmů města. Z uvedeného grafu plyne, že pro město jsou zásadní příjmy z DPH, která zatěžuje konečného spotřebitele (občan a stát), dále daně z příjmů ze závislé činnosti (je srážena zaměstnancům z jejich mzdy) a daně z příjmů právnických osob.

 

Jinak – z čí daní město žije a komu má děkovat:

Struktura příjmů ze sdílených daní v tis. Kč za rok 2017

Text (tis. Kč)   2017
Daň z příjmů – zaměstnanci DP zaměstnanci 19 605
Daň z příjmů – OSVČ DP OSVČ 520
Daň z příjmů fyz. osob – kap. výnosy DP KV 1 778
Daň z příjmů práv.  osob DP PO 18 940
Daň z přidané hodnoty DPH 39 442
Sdílené daně celkem   80 285

 

Má město dost peněz?

Jiným slovy – kolik vody je ještě v rybníce, jaká je její kvalita a kolik vody si můžeme dovolit vypustit.

Město má na bankovních účtech uloženu částku 83,111 mil Kč. Přibližně 13 mil Kč si musí ponechat na úhradu krátkodobých závazků a splátky úvěrů. Na účtech zůstává 20 mil Kč rezerva na pokrytí případného dvouměsíčního výpadku v daňových příjmech a na nedobytné pohledávky. Město zahájilo tři velké dotační projekty – i ty se mohou finančně zkomplikovat  –  některé výdaje nemusí být uznány, platby mohou chodit opožděně, nedodržení termínů výstavby a problémy s udržitelností by mohly mít fatální následky.

Relativně volných finančních prostředků bylo k 1. 1. 2018 cca 50 mil Kč. I ony mají dnes své využití – byl posílen rozpočet letošního roku a zbývající část tvoří základ pro vyřešení např. havarijního stavu naší „kulturní památky – ruiny Husova 63“

 

Podrobné informace o závěrečném účtu jsou zveřejněny na webu města. Zajímavé informace o rozpočtech měst a obcí najdete na webu Ministerstva financí v sekci nazvané Monitor.

Restaurátoři opraví nejpoškozenější barokní sochy

Jedenácti barokním sochám v zámeckém parku se už za několik měsíců vrátí původní tvář. Restaurátoři tak začnou zachraňovat unikátní soubor 64 skulptur, kterým hrozí nezvratný rozpad. Lešení kolem nejvíce poškozených soch se objeví na začátku května. Práce skončí až v zimních měsících. Nového lesku se nakonec dočká jedenáct antických postav – Narcis, Pan, Venuše, Apolo, Aurora, Demeter, Diana, Galatea, Hygie, Mars, Merkur.

Přestože je podle autora odborného posudku a odpovědného restaurátora Josefa Červinky první vlna oprav velkorysejší než byl původní plán, město by podle něj nemělo v obnově díla přestat pokračovat. V podobném stavu se totiž nachází ještě dalších jedenáct soch a sousoší, kterým často chybí ruce, obličeje jsou již nezřetelné a ze stran, kde jsou vystaveny větru a dešti, hrozí brzký rozpad. Město proto i nadále ponechá zřízenu veřejnou sbírku. Přispět můžete do pokladniček umístěných na pokladně zámku, v informačním centru nebo na podatelně městského úřadu.

Číslo účtu sbírky je
43 – 359 396 0237 / 0100.

Oprava soch je tento rok financována převážně z dotace Ministerstva kultury a městského rozpočtu.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }