Vyřizuje

Ing. Hana Postránecká | 544 121 113 – Slavkov u Brna – nová zástavba, právnické osoby
Ing. Richard Zukal | 544 121 161 – Bošovice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Lovčičky, Otnice
Ing. Radim Bohdálek | 544 121 183 – Heršpice, Hodějice, Kobeřice, Němčany, Nížkovice
Ing. Vladimíra Machaňová | 544 121 109 – Slavkov u Brna – stará zástavba, fyzické osoby; Křenovice, Šaratice, Zbýšov
Ing. arch. Eliška Vodáková | 544 121 168 – Hrušky, Milešovice, Vážany nad Litavou, Velešovice

Vzhledem k rozsahu a složitosti dané problematiky nelze poskytnout úplný a vyčerpávající návod pro všechny druhy staveb a jejich možné umístění  a povolení v území. Tento materiál popisuje pouze všeobecný postup v předmětné životní situaci. První kroky každého, kdo má jakýkoliv stavební záměr, by měly vést na místně příslušný stavební úřad, kde obdrží podrobné informace platné pro jeho konkrétní stavbu. Pro většinu podání (žádostí) na stavební úřad jsou povinné formuláře (tiskopisy) dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění.

K řádně vyplněné žádosti je obvykle třeba přiložit projektovou dokumentaci stavby nebo dokumentaci stavby zpracovanou oprávněnou osobou, doklad o vlastnictví pozemku či právu stavby na pozemku, stanoviska dotčených orgánů a vyjádření účastníků řízení k záměru, příp. další podklady podle zákona a prováděcích vyhlášek.

Co k tomu potřebuji?

Při úvodní konzultaci není třeba mít žádné doklady.

Je třeba vědět, co chci stavět a kde to chci stavět.

Nejlépe je záměr zpracovat ve zjednodušené grafické podobě (např. zákres do katastrální mapy, zastavovací studie apod.) tak, aby byly zřejmé všechny souvislosti stavby v daném území.

Formuláře

1-Žádost_o_vydání_rozhodnutí_o_umístění_stavby
2-Žádost_o_vydání_rozhodnutí_o_změně_využití_území
3-Žádost_o_vydání_rozhodnutí_o_změně_vlivu_užívání_stavby_na_území
4-Žádost_o_vydání_rozhodbutí_o_dělení_nebo_scelování_pozemků
5-Žádost_o_vydání_rozhodnutí_o_ochranném_pásmu
6-Žádost_o_vydání_společného_ÚR_a_SP
7-Žádost_o_územní_souhlas
8-Ohlášení_stavby
9-Žádost_o_stavební_povolení
10-Oznámení_stavebního_záměru_s_certifikátem_autorizovaného_inspektora

11-Oznámení_o_užívání_stavby

16-Žádost_o_územně_plánovací_informaci
17-Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování
18-Sdělení_k_funkčnímu_využití_pozemku

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }