• 10.12.2018
 • 17:00
 • zasedací místnost MěÚ

Zveme vás na 2. zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna, které se uskuteční dne 10. 12. 2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 64, 684 01 Slavkov u Brna.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
 2. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 3. Zápis ze zasedání finančního výboru
 4. Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna za 3. čtvrtletí 2018
 5. Rozbory hospodaření VHČ za III. čtvrtletí roku 2018
 6. Soubor rozpočtových opatření
 7. Návrh rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2019
 8. Pravidla rozpočtového provizoria města Slavkov u Brna na rok 2019
 9. Návrh plánu vedlejší hospodářské činnosti pro rok 2019
 10. Žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodonín
 11. Dotační programy a individuální dotace města Slavkov u Brna pro rok 2019
 12. Závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2017
 13. Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2018
 14. Změna č. 1 územního plánu Slavkova u Brna
 15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružení – ul Na Vyhlídce
 16. Výstavba domova pro seniory Čáslava – Zlatá Hora
 17. Žádost o prodej, směnu pozemků – Stavební společnost Čáslava, s.r.o.
 18. Žádost o prodej pozemku parc. č. 2056/1 v k.ú. Slavkov u Brna – pan Kreizl
 19. Majetkoprávní vypořádání se k nemovitostem – sídliště Nádražní – paní Esslerová
 20. Prodej pozemku parc.č. 2636/23 v k.ú. Slavkov u Brna – paní Hudečková
 21. Žádost o prodej částí pozemků v areálu golfového hřiště – GIA, a.s.
 22. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1553/1 v k.ú. Slavkov u Brna – spol. E.ON
 23. Zvýšení odměn členům zastupitelstva města od 01. 01. 2019
 24. Interpelace členů ZM
 25. Odpovědi na interpelace
 26. Diskuse
 27. Závěr

 

 

 

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }