Vyřizuje

Ing. Hana Postránecká | 544 121 113 – Slavkov u Brna – nová zástavba, právnické osoby
Ing. Richard Zukal | 544 121 161 – Bošovice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Lovčičky, Otnice
Ing. Radim Bohdálek | 544 121 183 – Heršpice, Hodějice, Kobeřice, Němčany, Nížkovice
Ing. Vladimíra Machaňová | 544 121 109 – Slavkov u Brna – stará zástavba, fyzické osoby; Křenovice, Šaratice, Zbýšov
Ing. arch. Eliška Vodáková | 544 121 168 – Hrušky, Milešovice, Vážany nad Litavou, Velešovice

Kolaudovat dokončenou stavbu, případně její část, lze na základě návrhu na kolaudační rozhodnutí (stavby povolené do konce r. 2006), žádosti o užívání stavby nebo žádosti o kolaudační souhlas. Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením (§ 123 odst. 1 stavebního zákona), pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat a životní prostředí. Zkušebním provozem (§ 124 stavebního zákona, odst. 1), se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení (§ 25 odst. 1) stavebního zákona).

Zápis stavby do RUIAN bude proveden na základě žádosti stavebníka.

Co k tomu potřebuji?

  • Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (stavby povolené do 31.12.2006)
  • Oznámení o užívání stavby (příloha č. 11 k vyhl. č. 503/2006 Sb.)
  • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (příloha č. 12 k vyhl. č. 503/2006 Sb.), žádost o nahlédnutí do archivované dokumentace.

Tyto vyplněné žádosti je třeba podat na podatelně, poslat elektronicky a žádost opatřit zaručeným elektronickým podpisem, případně zaslat do datové schránky.


Formuláře ke stažení

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }