Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení. Vlastník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest, či stavbu vedení technické infrastruktury.

Co k tomu potřebuji?

Formulář dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) – e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, vyjádření vlastníků inženýrských sítí a doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo jiné právo opravňující k odstranění stavby, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Stavbu lze odstranit, pokud stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení takového záměru vydá souhlas. V případě, že ohlášení není úplné nebo že nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu, pak rozhodne usnesením, že záměr projedná v řízení.  Vyplněnou žádost je třeba podat na podatelně MěÚ Kroměříž, poslat elektronicky a žádost opatřit zaručeným elektronickým podpisem, případně zaslat do datové schránky.


Formuláře ke stažení

Vyřizuje

Ing. Hana Postránecká | 544 121 113 – Slavkov u Brna – nová zástavba, právnické osoby
Ing. Richard Zukal | 544 121 161 – Bošovice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Lovčičky, Otnice
Ing. Radim Bohdálek | 544 121 183 – Heršpice, Hodějice, Kobeřice, Němčany, Nížkovice
Ing. Vladimíra Machaňová | 544 121 109 – Slavkov u Brna – stará zástavba, fyzické osoby; Křenovice, Šaratice, Zbýšov
Ing. arch. Eliška Vodáková | 544 121 168 – Hrušky, Milešovice, Vážany nad Litavou, Velešovice

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }