Vyřizuje:

Ing. Dagmar Rolincová

referent úřadu územního plánování
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

+ 420 544 121 182
email: dagmar.rolincova@meuslavkov.cz

Kancelář: Palackého náměstí 65 (kancelář ve vnitrobloku)

Jak začít:

Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán nebo změna pořizuje.

Jaké doklady s sebou:

Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje, a obsahuje údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny, návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

Poplatky:

Bez poplatku

Postup vyřízení:

Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení změny územního plánu posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu.

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }