• AKTUALITY A UPOZORNĚNÍ

 • Popis činnosti oddělení

  logo1 upr JKM

  Oddělení Obecní živnostenský úřad zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

  • výkon činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, týkající se živností ohlašovacích volných, řemeslných a vázaných, koncesovaných živností a živností provozovaných průmyslovým způsobem, tj. vydává výpisy z živnostenského rejstříku jako průkaz živnostenského oprávnění, provádí změnové řízení do údajů uvedených v těchto dokladech, pozastavuje a ruší oprávnění k provzování živnosti, schvaluje odpovědného zástupce, eviduje údaje o provozovnách;
  • provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinnosti podle živnostenského zákona; řeší přestupky a správní delikty na úseku činností ivnostenského úřadu;
  • vede živnostenský rejstřík a na žádost z něj vydává výpisy
  • plní funkci centrálního rgistračního místa pro podnikatele;
  • vede evidenci právnických a fyzických osob podnikajících v zemědělství;
  • provádí cenovou kontrolu;
  • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy, dozoruje nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele a zákona o spotřebních daních;
  • zajišťuje výkon přenesené působnosti obce podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami;
  • provádí legalizaci a vidimaci pro potřeby odboru (oddělení);
  • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v souvislosti s činností odboru;
  • projednává správní delitky spáchané porušením povinností stanovených tržním řádem.

   

  Rejstříky, registry, zajímavé odkazy

 • Vznik živnostenského oprávnění

  Vyřizuje:

  Taťána Pitáková
  tel. 544 121 146
  e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat živnost, je povinna to ohlásit (u koncesované živnosti požádat o vydání koncese) u kteréhokoliv živnostenského úřadu v České republice. Toto platí i pro oznamování veškerých změn a doplnění ohlášení nebo žádosti, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti nebo zrušení živnostenského oprávnění na žádost.

  Ohlášení živnosti, žádost o koncesi nebo oznamování dalších skutečností je přijímáno na živnostenském úřadě v elektronické podobě výhradně na tiskopise vydávaném Ministerstvem průmyslu a obchodu – na jednotném registračním formuláři.

  Výpis z evidence Rejstříku trestů je živnostenský úřad oprávněn si vyžádat elektronickou cestou (tzn. že ohlašovatel/žadatel ho již nepřipojuje k ohlášení či k žádosti).

  Jaké doklady s sebou:

  Doklady potřebné k ohlášení živnosti či koncese (§§ 46 a 50 z.č. 455/1991 Sb.)

  Fyzická osoba připojí k ohlášení spolu s průkazem totožnosti:

  1. je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje živnostenský úřad stejně jako u občana ČR. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce; tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
  2. je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v bodu 1, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
  3. je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle bodu 1; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
  4. doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
  5. je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5 živnostenského zákona; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá občan členského státu Evropské unie,
  6. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž umístil na území České republiky organizační složku podniku zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
  7. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
  8. doklad o zaplacení správního poplatku.

  Právnická osoba připojí k ohlášení spolu s dokladem totožnosti jednatele nebo osoby jednající za podnikatele:

  1. je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona
  2. je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než státu uvedeného v bodě1), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný tímto státem prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5  živnostenského zákona., nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5  živnostenského zákona,
  3. Je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady jako u fyzické osoby podle  bodu 1; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
  4. doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
  5. doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
  6. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
  7. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
  8. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
  9. doklad o zaplacení správního poplatku.

  Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, doloží též souhlas příslušného soudu (§ 12).

  Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu, v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu.

  Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu.

  Poplatky:

  ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání – 1000,- Kč

  další ohlášení živnosti – 500,- Kč

  přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání – 1000,- Kč

  přijetí další žádosti o koncesi – 500,- Kč

  Postup vyřízení:

  Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku  a vydá podnikateli výpis. Proces žádosti o koncesi je správním řízením a řídí se příslušnými ustanoveními správního řádu. Je-li k provozování živnosti koncesované nutný souhlas nebo vyjádření orgánu státní správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi nebo, pokud je třeba, žádost o schválení odpovědného zástupce k zaujetí stanoviska. Tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti a jeho stanoviskem je živnostenský úřad vázán

  Lhůty:

  Zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne ohlášení, u koncese lhůty podle správního řádu.

 • Oznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů

  Oznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů  stanovených pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi (§§ 49 a 56  z.č. 455/1991 Sb.)

  Vyřizuje:

  Taťána Pitáková
  tel. 544 121 146
  e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky,  anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.  Podnikatel může tyto změny oznámit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.

  Jaké doklady s sebou:

  Doklady prokazující věrohodnost oznamovaných změn

  Správní poplatky:  

  změna rozhodnutí o udělení koncese – 500,- Kč

  vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – 500,- Kč

  vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny – 100,- Kč

  Postup vyřízení:

  Na základě oznámení živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna  doložena potřebnými doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů a k tomu stanoví lhůtu nejméně 15 dní, přičemž zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede.

  Lhůty:

  do 5 pracovních dnů ode dne oznámení změny

 • Přerušení živnosti nebo pokračování

  Přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím lhůty, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno (§ 31 odst. 11-13  z.č.455/1991 Sb.)

  Vyřizuje:

  Taťána Pitáková
  tel. 544 121 146
  e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Podnikatel oznámí kterémukoliv živnostenskému úřadu v ČR přerušení provozování živnosti na dobu určitou, kterou si sám stanoví . Podnikatel je povinen předem písemně oznámit kterémukoliv živnostenskému úřadu v ČR pokračování v provozování živnosti.

  Jaké doklady s sebou:

  Správní poplatky:  

  bez poplatku

  Postup vyřízení:

  Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění.

  Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

  Na základě oznámení živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

  Lhůty:

  do 5 pracovních dnů od oznámení

 • Zrušení živnostenského oprávnění na žádost

  Vyřizuje:

  Taťána Pitáková
  tel. 544 121 146
  e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Podnikatel může podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění u kteréhokoliv živnostenského úřadu v rámci České republiky.

  Jaké doklady s sebou: –

  Správní poplatky:

  bez poplatku

  Postup vyřízení:

  Na základě žádosti podané podnikatelem živnostenský úřad zruší rozhodnutím oprávnění k podnikání v uvedené  živnosti anebo v celém rozsahu živnostenského oprávnění (všechny živnosti).

  Lhůty:

  Proces zrušení živnostenského oprávnění je správním řízením a lhůty se řídí správním řádem. Rozhodnutí  o zrušení živnostenského oprávnění  je vydáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

 • Výpis nebo sestava ze živnostenského rejstříku nebo nahlédnutí do něj

  Vyřizuje:

  Taťána Pitáková
  tel. 544 121 146
  e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

  Ing. Helena Jelínková
  tel. 544 121 142
  e-mail: helena.jelinkova@meuslavkov.cz

  Ing. Veronika Dupalová
  tel. 544 121 144
  e-mail: veronika.dupalova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Na požádání  živnostenský úřad z rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podobě a) výpis podnikateli, b) úplný výpis obsahující všechny údaje kromě rodných čísel a údajů o sankčních opatřeních uložených podnikateli,  c) částečný výpis, který obsahuje požadované údaje,  d) potvrzení o určitém zápisu nebo o jeho neexistenci v živnostenském rejstříku.

  Jaké doklady s sebou: –

  Správní poplatky:

  20 Kč za každou započatou stranu výpisu,
  20 Kč za nahlédnutí do živnostenského rejstříku (za každý subjekt)

  Postup vyřízení:

  Živnostenský rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem.  Právo na výpis ze živnostenského rejstříku, případně nahlížet do živnostenského rejstříku a pořizovat si výpisy má každý, kdo o to požádá.

  Lhůty:

  zpravidla na počkání

   

 • Živnostenská kontrola, podání podnětů a oznámení na činnost podnikatelů

  Vyřizuje:

  Ing. Veronika Dupalová
  tel. 544 121 144
  e-mail: veronika.dupalova@meuslavkov.cz

  Obecní živnostenské úřady provádějí živnostenskou kontrolu podle živnostenského zákona a dále realizují výkon státního dozoru nad dodržováním povinností, vyplývajících pro podnikatele ze zvláštních právních předpisů. Kontrolovanými subjekty  podléhajícími režimu živnostenského zákona jsou: – podnikatelé ve smyslu § 5 ŽZ (tj. fyzické a právniské osoby provozující živnost na základě ohlášení živnosti, resp. na základě vzniku živnostenského oprávnění v režimu živnostenského zákona), – všechny osoby (fyzické, právnické) provozující činnost naplňující pojmové znaky živnosti (§ 2 ŽZ) bez živnostenského oprávnění (tj. v případech neoprávněného podnikání), – osoby poskytující služby podle § 69a živnostenského zákona (na uvedené subjekty se vztahuje kontrolní pravomoc živnostenských úřadů pouze v omezeném rozsahu).

  Živnostenskou kontrolu provádějí živnostenské úřady bez podnětu a oznámení jako součást náplně činnosti stanovené zákonem, anebo na základě podnětu a oznámení na činnost podnikatelů. Při výkonu kontroly postupují podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

  Přestupky

  § 61

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
  a) jako správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b), c) nebo e) v rozporu s § 13 odst. 2 neustanoví odpovědného zástupce, nebo
  b) jako správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, likvidační nebo insolvenční správce v rozporu s § 13 odst. 4 neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnosti, nebo neustanoví odpovědného zástupce.

  (2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti podle
  a) § 46 odst. 1 písm. a), je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, nebo
  b) § 46 odst. 1 písm. b), je-li občanem jiného státu než členského státu Evropské unie.

  (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je
  a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,
  b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, nebo
  c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.

  (4) Za přestupek lze uložit pokutu
  a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
  b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
  c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),
  d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),
  e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).

  Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

  § 62

  (1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti nebo nevede a neuchovává po zákonem stanovenou dobu o těchto osobách evidenci a nebo neuchovává po zákonem stanovenou dobu kopie dokladů o jejich odborné způsobilosti,

  b) neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo ukončení výkonu jeho funkce podle § 11 odst. 5,

  c) v rozporu s § 11 odst. 7 nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce,

  d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,

  e) v rozporu s § 17 odst. 3

  1. neprokáže na žádost živnostenského úřadu právní důvod pro užívání provozovny, nebo oprávněnost umístění mobilní provozovny, nebo

  2. neoznámí předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,

  f) v rozporu s § 17 odst. 4 neustanoví osobu odpovědnou za činnost provozovny,

  g) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,

  h) v rozporu s § 17 odst. 10 umožní prodejem zboží nebo poskytováním služeb pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy,

  i) poruší některou z podmínek stanovených nebo změněných živnostenským úřadem pro provozování koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,

  j) v rozporu s § 31 odst. 2 neoznačí sídlo nebo organizační složku podniku,

  k) neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu podle § 31 odst. 3,

  l) v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu nebo předmět smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo předmětu smluvního vztahu, nebo nemá tuto evidenci přístupnou v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází,

  m) neeviduje nebo neuchovává identifikační údaje podle § 31 odst. 6,

  n) v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo zprostředkuje jeho nákup,

  o) nezajistí, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka podle § 31 odst. 8,

  p) nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti podle § 31 odst. 9,

  q) neoznámí živnostenskému úřadu pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 12,

  r) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, nebo na dokladu neuvede zákonem stanovené údaje podle § 31 odst. 14,

  s) v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí na žádost živnostenského úřadu, zda provozuje živnost, nebo nedoloží doklady prokazující provozování živnosti,

  t) v rozporu s § 31 odst. 16 neoznámí při ukončení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky,

  u) v rozporu s § 31 odst. 17 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy nebo znalost bezpečnostních předpisů anebo předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví,

  v) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo nepředloží doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti volné, nebo

  w) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, nebo nepředloží doklady o nich.

  (2) Podnikající fyzická osoba uvedená v § 69a odst. 1 se při dočasném poskytování služeb dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,

  b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo

  c) v rozporu s § 69a odst. 5 uznávacímu orgánu neoznámí poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.

  (3) Právnická osoba uvedená v § 69a odst. 2 se při dočasném poskytování služeb dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. a) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb,

  b) v rozporu s § 69a odst. 4 písm. b) a § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, nebo

  c) v rozporu s § 69a odst. 5 neoznámí uznávacímu orgánu poskytování služeb v činnosti, která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní podmínky odborné způsobilosti podle § 7.

   

  § 63

  (1) Právnická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je

  a) živností volnou,

  b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, nebo

  c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.

   

  Provozovny

  § 17

  (1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna.

  (2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

  (3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní dův od pro jejich užívání. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 5.

  (4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů 29b). Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.

  (5) V oznámení podle odstavce 3 podnikatel uvede

  a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,

  b) identifikační číslo osoby,

  c) adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,

  d) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

  (6) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3, přidělí provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob, nebylo-li již přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

  (7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

  (8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům 29c) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také

  a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,

  b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,

  c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

  (9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

  (10) Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy 29e).

  ____________________

  29b) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  29b) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

  29c) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  29e) Například zákon č. 79/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými

   

  Povinnosti podnikatele

  § 31

  (1) Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce (§ 11), je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu.

  (2) Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), a zahraniční osoba organizační složku závodu, pokud ji zřizuje. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba organizační složku závodu. Podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v České republice umístěno sídlo, má-li sídlo totožné se svým bydlištěm (§ 5 odst. 2), s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny 53), zvláštní matriky 53) nebo na adrese sídla správního orgánu 54), který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území České republiky.

  (3) Podnikatel je povinen prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb.

  (4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.

  (5) Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho dostatečnou identifikaci.

  (6) Identifikační údaje odstavců 4 a 5 je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.

  (7) Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo zprostředkovat jeho nákup.

  (8) Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka. Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku.

  (9) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje.

  (10) Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni zaměstnancům živnostenského úřadu prokázat totožnost.

  (11) Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění. Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují povinnosti uložené tímto zákonem, kromě povinností stanovených v odstavci 2, které se týkají označení objektu, v němž má sídlo nebo organizační složku závodu, povinností stanovených v odstavcích 9 a 17, v § 17 odst. 4 a 8 a povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují.

  (12) Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle odstavce 11, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

  (13) Na základě oznámení podle odstavců 11 a 12 živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

  (14) Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

  (15) Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti.

  (16) Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy podle věty první po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Adresou pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny 53), zvláštní matriky 53) nebo adresu sídla správního orgánu 54); to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách.

  (17) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních právních předpisů. 33)

  (18) Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními právními předpisy. 23d)

  (19) Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.

   

   


   

  23d) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
  § 45 až 47 a § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.
  33) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
  53) § 10 odst. 5 a § 10a zákona č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  54) § 98a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 274/2008 Sb.

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

  Položka 24

  a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání Kč 1000

  b) Další ohlášení živnosti Kč 500

  c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání Kč 1000

  d) Přijetí další žádosti o koncesi Kč 500

  e) Změna rozhodnutí o udělení koncese Kč 500

  f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost Kč 500

  g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny Kč 100

  h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku Kč 20

  i) Přijetí podání na kontaktním místě veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona Kč 50

  Předmětem poplatku není

  1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

  2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

  3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

  4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

  Poznámky

  1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

  2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

  3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

  4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

  Položka 2

  b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku Kč 20
  za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží

  Položka 3

  a) Vydání výpisu z evidence zemedělského podnikatele Kč 15 za první stránku a Kč 5 za každou další i započatou stránku

  Položka 6

  a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence Kč 1 000

  b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci Kč 500

  c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele Kč 100

  Předmětem poplatku není
  Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

 • Potřebné formuláře dle živnostenského zákona

  Všechny aktuální formuláře naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

  AKTUÁLNÍ JEDNOTNÉ FORMULÁŘE

 • Evidence zemědělského podnikatele

  Vyřizuje:

  Ing. Helena Jelínková
  tel. 544 121 142
  e-mail: helena.jelinkova@meuslavkov.cz

  Taťána Pitáková
  tel. 544 121 146
  e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Výjimkou z této povinnosti jsou fyzické osoby provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, a dále osoby poskytující práce, výkony nebo služby související výhradně se zemědělskou výrobou a při které využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě, pokud poskytují dočasně nebo příležitostně služby podle Smlouvy o fungování EU

  Jaké doklady s sebou:

  Platný OP.

  Správní poplatky:

  zápis zemědělského podnikatele do evidence – 1000 Kč

  změna zápisu zemědělského podnikatele do evidence – 500 Kč

  změna zápisu identifikačních údajů v evidenci – 100 Kč

  Postup vyřízení:

  Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky:

  -plná svéprávnost fyzické osoby

  -trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu EU

  -prokázání základní znalosti českého jazyka, nejde-li o občana ČR nebo občana členského státu EU.

  Lhůty:

  Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem, obecní úřad jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.    Změny do evidence je podnikatel povinen oznamovat do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo, pokud nejde o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Změny zapíše obecní úřad s rozšířenou působností do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence. Přerušení provozování zemědělské výrovy na dobu delší než 6 měsíců je podnikatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu, stejně tak oznamuje předem písemně pokračování v provozování zemědělské výroby.

  Formuláře:

   

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }