• Oddělení životního prostředí

  Oddělení životního prostředí zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

  • státní správu v oblasti nakládání s odpady;
  • státní správu na úseku ochrany ovzduší;
  • státní správu na úseku ochrany vod;
  • státní správu ve vodním hospodářství (vykonává působnost vodoprávního úřadu);
  • státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu;
  • státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny;
  • státní správu na úseku myslivosti;
  • státní správu lesů;
  • státní správu rybářství;
  • řeší přestupky a správní delitky na jednotlivých úsecích oblatí životního prostředí;
  • zajišťuje vydávání koordinovaného závazného stanoviska městského úřadu;
  • administrativně zajišťuje činnost Komise pro životní prostředí;
  • administrativně zajišťuje činnost Povodňové komise města a správního obvodu;
  • zajišťuje plnění úkolů města v oblasti nakládání s odpady a ochrany ovzduší (odpadové hospodářství), zejména navrhuje koncepci odpadového hospodářství a systém nakládání s odpady, poskytuje finančnímu odboru informace nezbytné pro výběr a správu poplatku za komunální odpad;
 • Stavební úřad

  Oddělení stavebního úřadu zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

  • v oblasti samostatné působnosti rozhoduje o označování budov čísly podle § 31 zákona o obcích;
  • vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecní stavební úřad podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákona), ve znění pozdějších předpisů;
  • v přenesené působnosti vykonává funkci úřadu územního plánování podle zákona o územním plánování a stavebním řádu;
  • provádí legalizaci a vidimaci pro potřebu odboru;
  • řeší přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu a územního plánování;
  • zabezpečuje státní správu na úseku státní památkové péče;
  • administrativně zajišťuje činnosti Komise pro regeneraci MPZ;
  • provádí výkon působnosti speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace;
  • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci;
  • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na území města Slavkov u Brna;
  • zajišťuje vydávání souhrnných stanovisek, koordinovaných stanovisek, popř. koordinovaných závazných stanovisek za MěÚ.

  Aktuální formuláře a postup při řešení konkrétních situací naleznete zde:

  Potřebuji si vyřídit

 • Úřad územního plánování

  • v přenesené působnosti vykonává funkci úřadu územního plánování podle zákona o územním plánování a stavebním řádu;
  • vyjadřuje se z hlediska uplatňování záměrů územního plánování;
 • Státní památková péče

  • zabezpečuje státní správu na úseku státní památkové péče;
  • administrativně zajišťuje činnosti Komise pro regeneraci MPZ;
  • řeší přestupky a správní delikty na úseku státní památkové péče
 • Silniční správní úřad

  • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací na území města Slavkov u Brna (připojení RD – sjezdu, zvláštní užívání komunikace jiným než obvyklým způsobem)
  • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; }