Oficiální název

Město Slavkov u Brna

Starosta

Michal Boudný

Způsob založení

dle zákona č. 128/2000 Sb.

Kontaktní spojení – adresa úřadu
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna

 

Telefon

+420544 121 111
+420544 121 119

Fax

+420544 121 171

Oficiální WWW stránka

www.slavkov.cz

Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu):

mesto@meuslavkov.cz

Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem

podatelna@meuslavkov.cz

Případné platby můžete poukázat

729731/0100

IČO: 00292311

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Palackého nám. 260 (nová budova)
 • Odbor kancelář tajemníka
 • Odbor správních činností a živnostenského úřadu
 • Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí (oddělení životního prostředí)
 • Odbor správních činností a živnostenského úřadu  (oddělení živnostenského úřadu)
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor správních činností a živnostenského úřadu (oddělení dopravně správních agend)
Palackého nám. 65 (stará budova)
 • Odbor kancelář tajemníka – podatelna
 • Odbor finanční
 • Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí
 • Odbor správy majetku, investic a rozvoje
 • Odbor správy majetku, investic a rozvoje (oddělení správy majetku)
 • Odbor vnějších vztahů
Úřední hodiny

Pondělí a středa 07:30 – 11:30 | 12:30 – 17:00 úřední dny
Úterý  8:00 – 13:00 hod. úřední den
Čtvrtek a pátek  8:00 – 13:00 hod. neúřední dny

Provozní doba značí pouze, kdy je otevřená budova úřadu.
Není to to samé, jako úřední hodiny !

V úterý je úřední den pouze na agendách: pasy, řidičské průkazy a registr vozidel.

Vaše dotazy Vám pracovníci MěÚ mohou zodpovědět i e-mailem nebo telefonicky. V případě potřeby se s nimi můžete dohodnout na dalším postupu.

 


Organizační struktura

aktuální organizační struktura

Organizační struktura MěÚ ve Slavkově u Brna

Starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí jednotlivých odborů a další pracovníci, kteří se člení do 10 odborů. Tyto plní úkoly na jednotlivých úsecích činnosti v oblasti samostatné působnosti a přenesené působnosti.

Městský úřad poskytne informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

Podání žádosti nebo stížnosti

Žádost, stížnost lze podat na podatelně MěÚ Slavkov u Brna, elektronicky nebo přes datovou schránku.

Postup při vyřizování žádostí a poskytnutí informací

Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá informaci. Pokud již byla informace zveřejněna, může být žadatel odkázán na tuto informaci. Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují všichni zaměstnanci MěÚ v rámci své působnosti. Písemně podané žádosti se centrálně evidují na podatelně. Po zaevidování bude žádost předána k vyřízení příslušnému odboru MěÚ.

Příslušný odbor vyřídí žádost ve lhůtách stanovených zákonem takto

·    Poskytnutí informací – do 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 5 písm. d)

·    Prodloužení lhůty – o 10 dnů (§ 14 odst. 7)

·    Rozhodnutí o odepření informace – do 15 dnů od přijetí žádosti

·    Lhůta, ve které MěÚ odkáže na zveřejněnou informaci – nejpozději do 7 dnů (§ 6 odst. 1)

·    Odložení žádosti – do 3 dnů ( § 14 odst. 5 písm. c)

·    Výzva k upřesnění žádosti – do 7 dnů od podání žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a)

·    Lhůta pro upřesnění žádosti – do 30 dnů (§ 14 odst. 5 písm. a)

·    Lhůta pro podání odvolání – do 15 dnů ode dne doručení ( § 16 odst. 1)

·    Odvolání proti nevydanému rozhodnutí – do 15 ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti (§ 15 odst. 4)

·    Lhůta pro vyřízení odvolání – do 30 dnů od předložení odvolání (§16 odst. 2,3)

·    Lhůta na stížnost na postup při vyřizování žádosti – do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty – pro poskytnutí informace

·    Lhůta pro poskytnutí informací způsobem Umožňujícím dálkový přístup – 15 dnů od poskytnutí informací na žádost

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby

·    ústní či písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam)

·    odložení žádosti – je-li neúplná a žadatel ji přes výzvu ve lhůtě nedoplnil (zaměstnanec vyhotoví protokol)

·    odmítnutí žádosti – pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 1

Výše uvedené způsoby vyřízení žádostí včetně kopie rozhodnutí předají odbory MěÚ neprodleně Odboru kancelář tajemníka, kde bude prováděna kontrola dodržování lhůt stanovených zákonem.

Opravné prostředky

Podávají se prostřednictvím odboru MěÚ, který napadené rozhodnutí vydal.
Lhůta pro podání odvolání – do 15 dnů ode dne doručení ( § 16 odst. 1)

Rozpočet v tomto a předchozím roce

Rozpočty naleznete ZDE.

Směrnici o uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. (vč. sazebníku úhrad) naleznete níže

Směrnice o uplatňování zákona č. 160/1999

 

  .row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }