Vzhledem ke končícímu volebnímu období stávajících přísedících Okresního soudu ve Vyškově bude zastupitelstvo města na svém příštím zasedání volit pro nadcházející funkční období nové kandidáty na tuto funkci.

Přísedící se u okresního soudu podílejí na rozhodnutí, jež musí být činěna v senátě složeném ze soudce z povolání jako předsedy senátu a dvou soudců přísedících, především při projednávání závažnějších věcí trestních a v občanském soudním řízení pak ve věcech pracovních.

Volbu přísedících provádí zastupitelstvo města. Jednotliví kandidáti jsou navrhováni členy tohoto zastupitelstva.

Přísedícím se může stát člověk, který:

 1. je občanem České republiky
 2. je plně svéprávný
 3. který v den volby dosáhne věku nejméně 30 let
 4. je bezúhonný
 5. jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci přísedícího řádně zastávat
 6. souhlasí se zvolením za přísedícího Okresního soudu ve Vyškově
 7. je v obvodu zastupitelstva přihlášen k trvalému pobytu nebo v jeho obvodu pracuje
 8. splňuje podmínky dle zákona č. 451/1991 Sb., lustrační zákon.

  Přísedícím soud nahrazuje ušlou mzdu, ušlý výdělek, sociální a zdravotní pojištění, hotové výdaje (stravné, jízdné), a vyplácí paušální náhradu za každý den účasti přísedícího na jednání. Účast přísedícího na jednání soudu je překážkou v práci na straně zaměstnance z důvodu výkonu veřejné funkce podle § 201 zákoníku práce a zaměstnavatel je povinen přísedícího k výkonu funkce za zaměstnání uvolňovat. Celkový maximální počet volených přísedících pro město Slavkov u Brna je stanoven na šest.

  Prosíme zájemce o funkci přísedícího, pokud tak již neučinili, aby kontaktovali
  Mgr. Veroniku Pelcovou, právník, odbor kancelář tajemníka
  tel. 420 544 121 102
  kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), 1. NP, a to
  do 31.1.2018, včetně.

  Zájemci nechť uvedou své jméno, příjmení, datum narození, zaměstnání a bydliště.

  Ve Slavkově u Brna dne 5.1.2018 Mgr. Veronika Pelcová v. r.

Výzva pro zájemce o funkci přísedícího Okresního soudu ve Vyškově

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }