VEDOUCÍ ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tajemník Městského úřadu Slavkov u Brna, v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o úřednících) oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
VEDOUCÍ ODBORU STAVEBNÍHO ÚŘADU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Místo výkonu práce: město Slavkov u Brna a jeho správní obvod
Předpokládaný nástup: 1.1.2024
Pracovní poměr: doba neurčitá
Pracovní úvazek: 1
Platové zařazení: platová třída 11 (dle nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů)

Požadované předpoklady

 • předpoklady podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.*
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve
  studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řád (stavební zákon), včetně
  prováděcích předpisů; zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění; zákona č. 20/1987 Sb., o státní
  památkové péči; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
  za přestupky a řízení o nich, všechny ve znění pozdějších předpisů,
 • základní znalost zákona o obcích, zákona o úřednících, zákoníku práce a občanského zákoníku
 • komunikační, organizační a řídící schopnosti
 • manažerské dovednosti
 • řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič)
 • velmi dobrá znalost práce na PC

Vítané předpoklady:

 • zvláštní odborná způsobilost z obecné části a ze zvláštní části alespoň pro jednu ze správních
  činností stanovenou nařízením vlády č. 512/2002 Sb. vykonávaných jím řízenými úředníky
  (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)
 • praxe v oboru
 • praxe ve vedoucí pozici

Nabízíme

 • pružnou pracovní dobu
 • pět týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna (sick day)
 • příspěvek zaměstnavatele na stravování
 • možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje
 • možnost benefitů (příspěvek na kulturu, sport, karta MultiSport)

Jak má vypadat přihláška

Přihláška uchazeče (-ky) musí dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
  jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče
  K přihlášce uchazeč (-ka) doplní dle § 6 odst. 4 zákona č.312/2002 Sb. tyto doklady:
 • strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců
 • lustrační osvědčení nebo čestné prohlášení dočasně nahrazující toto
  osvědčení

  Žadatel nese náklady, které mu účastí na výběrovém řízení vznikly.
  Písemné přihlášky je nutno doručit do 25.10.2023 do 12:00 hodin na podatelnu MěÚ:
  Město Slavkov u Brna
  Mgr. Bohuslav Fiala
  Palackého náměstí 260
  684 01 Slavkov u Brna

 • Informace k termínu výběrového řízení:
  Uchazečům, kteří budou splňovat podmínky výběrového
  řízení, bude zaslána Pozvánka k výběrovému řízení na e-mail, který uchazeč uvede v přihlášce
  k výběrovému řízení.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Vyřizuje

Mgr. Fiala Bohuslav
tajemník úřadu
+420 544 121 101
2023_vedoucí SÚ ÚP a ŽP [pdf | 695.8 kB]
× Nenechte si ujít