Živnostenský zákon ve znění novel s účinností od 1.1.2021 (ŽZ)

* z.č. 253/2008 Sb., ve znění z.č. 527/2020 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

– nový § 8a ŽZ  překážky provozování některých živností právnickými osobami

živnost a obory živnosti volné podle přílohy č. 6 ŽZ nemůže provozovat právnická osoba, pokud její skutečný majitel podle zákona č. 253/2008 není bezúhonný, nebo fyzická osoba, která je členem SO, zástupcem PO v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena SO, není bezúhonná

bezúhonnost osob se posuzuje dle § 6 ŽZ a musí být splněna jak při ohlášení živnosti nebo přísl. oboru dle příl. č. 6 ŽZ, tak v průběhu podnikání, překážka podle § 8a ŽZ u právnické osoby je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění

-nová příloha č. 6 ŽZ

Obor č. 80 živnosti volné:      poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy

Obor č. 81 živnosti volné:      poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem

Živnost vázaná:                       Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

 

-změna přílohy č. 4 ŽZ (seznam oborů živnosti volné)

doplňují se nové obory činnosti č. 80, 81 , tyto obory lze vykonávat pouze tehdy, pokud byly ohlášeny (§ 28 odst. 1 ŽZ)

příloha č. 4 ŽZ obsahuje tedy od 1.1.2021 celkem 82 oborů činností živnosti volné

podnikající fyzické osobě a právnické osobě, která při ohlášení živnosti volné do 31.12.2020 uvedla, že bude vykonávat v rámci svého podnikání všechny obory, tj. 1 – 80, byly v živnostenském rejstříku tyto obory automaticky změněny dle nové přílohy č. 4 ŽZ ve znění od 1.1.2021 a nejsou zde zapsány nové obory činnosti č. 80, 81. Tyto obory je možné vykonávat pouze tehdy, pokud budou ohlášeny, a zákon stanovuje povinnost je ohlásit (viz přechodná ustanovení – lhůty pro podnikatele ke splnění povinnosti)

-změna § 46 odst. 2 ŽZ

právnická osoba ohlašující živnost vázanou nebo obor činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 ŽZ, připojí k ohlášení též seznam osob, které jsou jejím skutečným majitelem, členem statutárního orgánu…nejsou-li údaje zjistitelné z veřejného rejstříku

bezúhonnost občanů ČR si živnostenský úřad zjistí dálkovým přístupem do evidence Rejstříku trestů, pokud má právnická osoba skutečného majitele, který je občanem jiného státu než ČR (a nemá povolen na území ČR trvalý pobyt), dokládá doklady o bezúhonnosti těchto osob živnostenskému úřadu při ohlášení

Přechodná ustanovení – lhůty pro podnikatele ke splnění povinnosti:

  • povinnost ohlásit obory č. 80, 81 živnosti volné:

podnikající fyzická osoba a právnická osoba, která již provozuje živnost volnou v oboru č. 80, 81 přílohy č. 6 ŽZ, je povinna ohlásit výkon tohoto oboru nejpozději do 60 dnů od účinnosti zákona, tj. od 1.1.2021. Provozování uvedených činností po uplynutí lhůty bez ohlášení živnostenskému úřadu je přestupkem

  • zajistit podmínku bezúhonnosti uvedených osob:

právnická osoba, která již provozuje činnosti ve smyslu přílohy č. 6 ŽZ, nemusí po dobu 90 dnů ode dne 1.1.2021 plnit podmínku podle § 8a ŽZ, tedy podmínku bezúhonnosti skutečných majitelů, členů statutárních orgánů, zástupců právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena SO. Nesplnění uvedené podmínky po uplynutí lhůty je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění (§ 58 odst. 1 písm. b) ŽZ).

 

* z. č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

– změna § 45a ŽZ: fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti též podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu, živnostenský úřad předá tuto žádost Ministerstvu pro místní rozvoj

* z.č. č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

změna § 45b ŽZ: osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu učinit též nově podání obsahující údaje požadované v oznámení o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat jen na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí. Předmětný tiskopis MF „Oznámení o vstupu do paušálního režimu …“ je k dispozici ve formátu PDF na webových stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/5255_1.pdf, nebo lze využít pro podání elektronickou aplikaci na https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt.

Formulář „Oznámení o vstupu do paušálního režimu“ bude součástí přílohy k Jednotnému registračnímu formuláři, aby mohlo být naplněno novelizované ustanovení § 45b živnostenského zákona. Formulář „Oznámení o vstupu do paušálního režimu …“, jakožto součást JRF, bude na živnostenských úřadech k dispozici koncem března 2021. V přechodném období, než bude zavedena předmětná příloha JRF, mohou podnikatelé podávat Oznámení o vstupu do paušálního režimu pouze u příslušného finančního úřadu.

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                Oddělení obecní živnostenský úřad

Upozornění na údajný zápis do Komory firem a živnostníků

V letošním roce zaznamenaly živnostenské úřady nový subjekt, Českou komoru firem a živnostníků s.r.o., která posílá podnikatelům POTVRZENÍ O ZÁPISU DO ČESKÉ KOMORY FIREM A ŽIVNOSTNÍKŮ, opatřené jakýmsi kulatým razítkem a datumovkou s pořadovým číslem. Dopis není pouhou nabídkou, ale působí jako potvrzení o skutečnosti, která již nastala, což samozřejmě může vzbuzovat pocit, že zaplatit je podnikatel povinen. Přiložena je složenka na 2 410 Kč.

Firma komerčním způsobem zneužívá veřejné informace z OR o vzniku nového podnikatelského subjektu a nabídne mu možnost registrace, která ovšem není vůbec nutná, natož povinná.

Nově vzniklé podnikatelské subjekty, zejména fyzické osoby, před těmito praktikami varujeme a ujišťujeme je, že do žádného rejstříku, vedeného soukromým podnikatelským subjektem (obvykle společnost s ručením omezeným) se po získání živnostenského oprávnění zapisovat nemusí, zejména ne za úplatu. Žádná taková zákonem stanovená povinnost neexistuje.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých stránkách rovněž upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci.

 

Zákon o realitním zprostředkování  – změna od 25.4.2020

Dne 25.4.2020 nabyl účinnosti zákon č. 190/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování

Změny:

1/ § 25 odst. 1 zákona č. 39/2020 Sb. – změna lhůty pro ohlášení vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ do 2.3.2021 včetně.

Podnikatelé, kteří byli oprávněni poskytovat realitní zprostředkování přede dnem účinnosti zákona č. 39/2020 Sb., tzn. že před dnem 3.3.2020 měli živnostenské oprávnění pro živnost volnou, a hodlají v činnosti pokračovat, mají prodlouženou lhůtu pro ohlášení vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ na 12 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Před uplynutím této lhůty, tedy nejpozději  do 2.3.2021 jsou povinni ohlásit živnost vázanou, jinak uplynutím této lhůty oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zaniká. Podmínky pro ohlášení živnosti vázané, týkající se doložení odborné způsobilosti a osvobození od správního poplatku, se pro tyto podnikatele nezměnily.

Ohlásí-li však takový  podnikatel vázanou živnost  Realitní zprostředkování až po uplynutí lhůty, tj. od 3.3.2021, je povinen doložit odbornou způsobilost vč. požadované praxe a uhradit  správní poplatek.

 2/ Přechodná ustanovení zákona č. 190/2020 Sb.

Bod 1.

umožňuje fyzickým osobám, které před datem 03.03.2020 neměly živnostenské oprávnění pro živnost volnou, aby vykonávaly realitní zprostředkování na základě nového ohlášení živnosti volné, obor 58 „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“, a to nejdéle 6 měsíců, tj, do 25.10.2020 týká se pouze těch fyzických osob, které budou realitní zprostředkování poskytovat na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s jiným realitním zprostředkovatelem, pouze jménem takového realitního zprostředkovatele, nebo svým jménem s nezaměnitelným užitím obchodního jména či obchodní značky tohoto realitního zprostředkovatele – jedná se tedy o podnikatele smluvně závislé na jiných realitních zprostředkovatelích.

Bod 2.

podnikatel poskytující realitní zprostředkování dle bodu 1. (smluvně závislý realitní zprostředkovatel) není oprávněn poskytovat úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

 

Pozn.

Oprávnění k provozování živnosti volné, které podnikatelům trvalo do 2.3.2020, zůstává zachováno, přičemž obor č. 58  je nově vymezen jako „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“.

 

OSVČ můžou žádat o “ošetřovné”. Kde a jak žádat?

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, s vyplněním žádostí případně pomohou živnostenské úřady.

(Pokračování textu…)

Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2018

Tato informační zpráva Živnostenského úřadu Slavkov u Brna o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018 je splněním informační povinnosti kontrolního orgánu dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v plném znění.

 

V roce 2018 provedl Živnostenský úřad Slavkov u Brna u podnikatelských subjektů 48 živnostenských kontrol.

 

Živnostenské kontroly dle předem vyhotoveného kontrolního plánu byly zaměřeny, stejně jako  v minulých letech, na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na dodržování povinností vyplývajících z ostatních právních předpisů v souvislosti s podnikáním. Prioritou roku 2018 byla kontrolní činnost zaměřená na nově ohlášené provozovny, v nichž je provozována podnikatelská činnost. Dále byly řešeny podněty od spotřebitelů a podněty z jiných úřadů.

 

V rámci kontrolní činnosti nebyla uložena podnikatelům za neposkytnutí součinnosti ke kontrole žádná pokuta.

 

Živnostenský úřad Slavkov u Brna uložil 9 blokových pokut v celkové výši 5 600 Kč.

 

Dále pak v sedmi správních řízeních (zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona) byly uloženy náklady řízení v částce 7.000 Kč. Jednalo se o šetření zaměřené na změny adres bydliště a následný nesoulad bydliště s adresou sídla.

 

Z výsledků kontrol Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2018 vyplynulo, že velmi častou pokutou spojenou s výkonem kontrolní činnosti živnostenského úřadu, byla pokuta za:

  • předem neoznámení živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně,
  • absence oznámení živnostenskému úřadu, kde lze vypořádat závazky při ukončení činnosti v provozovně,
  • nedostatečné označení provozovny povinně stanovenými údaji (jméno a příjmení podnikatele, IČO, provozní nebo prodejní doba, jméno a příjmení osoby odpovědné za činnosti provozovny).
  • nesplnění povinnosti zajistit způsobilost provozovny, ve které je živnost provozována.

Živnostenský úřad Slavkov u Brna v roce 2018 při výkonu dozorové činnosti spolupracoval, jako i v minulých letech, s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

Spolupráce s Českou obchodní inspekcí byla zaměřena především na poctivost prodeje, seznamování spotřebitele s cenami a to i s měrnými cenami, vydávání dokladů o koupi popř. poskytnutí služby na žádost spotřebitele a jejich zákonem stanovené náležitosti, používání ověřených měřidel (jako jsou váhy, cejchované sklo apod.), informační povinnosti ohledně vlastností a způsobu použití výrobků, řádná informace o uplatňování reklamace spotřebitelem a formálně správný průběh reklamačního řízení.

 

Zákon o distribuci pojištění a zajištění – změna živnostenského zákona

V souvislosti s přijetím zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, účinného od 1.12.2018, dochází ke změně některých zákonů.

Z § 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona je od 1. 12. 2018 vyňata činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Současně se v příloze č. 2 živnostenského zákona, živnosti vázané, vkládá nový předmět podnikání „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“ a požadovaná odborná způsobilost „střední vzdělání s maturitní zkouškou“.

Ten, kdo byl do 1.12.2018 oprávněn provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, může tuto činnost provozovat do doby, než ohlásí živnost vázanou, nejdéle po dobu 3 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 1.3.2019. Ohlášení živnosti vázané v této lhůtě nepodléhá správnímu poplatku, k ohlášení živnosti je však třeba doložit, kromě odborné způsobilosti, i dosavadní registraci u ČNB.

Uplynutím 3měsíční lhůty zaniká oprávnění k provozování činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí, resp. zaniká i zápis v registru podle zákona č. 38/2004 Sb. Ohlásit vázanou živnost je však možno kdykoliv, za předpokladu doložení odborné způsobilosti a úhrady správního poplatku.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }