Provozování cestovní kanceláře ve znění právních předpisů účinných od 1.7.2018

  1. července 2018 nabyl účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, a další související zákony.

V důsledku novelizace živnostenského zákona tímto právním předpisem došlo k následujícím změnám:

S platností od 1. 7. 2018 vzniká nová koncesovaná živnost „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, – zprostředkování spojených cestovních služeb“.

Platnost dosavadní koncesované živnosti „Provozování cestovní kanceláře“ zůstává zachována, ale nově ji již nelze zapsat do živnostenského rejstříku. U jednotlivých držitelů tohoto živnostenského oprávnění bude předmět podnikání změněn v závislosti na žádosti podané podnikatelem, a to následně:

 

1/ Podnikatel provozující koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“, který ve lhůtě do 1.8.2018 požádá o rozšíření rozsahu koncese o „zprostředkování spojených cestovních služeb“, může provozovat živnost v rozsahu jak “pořádání zájezdů“, tak „zprostředkování spojených cestovních služeb“ na základě svého dosavadního oprávnění až do doby pravomocného rozhodnutí o této žádosti nebo do doby zastavení řízení. Podnikatel je povinen k žádosti o změnu koncese doložit doklady podle § 5 zákona č. 159/1999 Sb., týkající se zprostředkování spojených cestovních služeb. Schválením žádosti o koncesi v novém rozsahu bude do živnostenského rejstříku zapsán nový předmět podnikání ve znění „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, – zprostředkování spojených cestovních služeb“.

Žádost je osvobozena od správního poplatku.

 

2/ Podnikatelé, kteří v daném období nepožádají o rozšíření rozsahu předmětu podnikání, anebo ti, kterým nebude udělena koncese v novém rozsahu, budou moci nadále pokračovat v provozování koncesované živnosti, a to pouze v rozsahu „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů“. Změna předmětu podnikání bude v živnostenském rejstříku provedena automaticky. Tito podnikatelé však mohou kdykoliv požádat o změnu koncese – rozšíření rozsahu předmětu podnikání. Za změnu rozhodnutí o udělení koncese bude účtován správní poplatek 500 Kč.

 

Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Obor činnosti živnosti volné zůstává zachován s tím, že podle nové právní úpravy do tohoto oboru činnosti již nespadají činnosti spočívající ve zprostředkování spojených cestovních služeb. Pokud podnikatel ve lhůtě do 1.8.2018 požádá o udělení koncese „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, – zprostředkování spojených cestovních služeb“, je oprávněn provozovat živnost v rozsahu „Provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb“ na základě svého dosavadního oprávnění až do doby pravomocného rozhodnutí o této žádosti nebo do doby zastavení řízení. K žádosti je povinen doložit doklad podle § 5 zákona č. 155/1999 Sb. Úkony jsou osvobozeny od správního poplatku.

Podnikatel však může kdykoliv, i po 1.8.2018 požádat o vydání koncese pro provozování cestovní kanceláře v rozsahu platném od 1.7.2018. Žádost bude projednána standartním způsobem, odborná způsobilost stanovená pro provozování koncese je uvedena v příloze č. 3 živnostenského zákona, náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 5 zákona č. 159/1999 Sb., a k žádosti o koncesi se vyjadřuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení koncese činí pro stávající podnikatele 500 Kč, pro nové podnikatele 1000 Kč.

 

Upozornění!

Cestovní kancelář, která požádá ve lhůtě do 1.8.2018 o rozšíření koncese, a rovněž cestovní agentura, která požádá o koncesi v novém rozsahu, musí uhradit příspěvek do garančního fondu, přičemž potvrzení o úhradě je nedílnou součástí žádosti o koncesi nebo její změnu.

 

Podnikatel, který provozoval cestovní agenturu před 1.7.2018 a do 1.8.2018 podá žádost o vydání koncese pro provozování živnosti „Provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb“ nebude povinen prokazovat požadovanou praxi v oboru, postačující bude, pokud prokáže, že před 1.7.2018 cestovní agenturu skutečně provozoval.

 

Spojené cestovní služby jsou alespoň dva různé typy služeb cestovního ruchu zakoupené pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu (§ 1c zákona č. 159/1999 Sb.)

 

Typy služeb cestovního ruchu (§ 1 odst. 3 z.č. 159/1999 Sb.)

  1. a) doprava zákazníka
  2. b) ubytování, které není součástí dopravy
  3. c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla
  4. d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, jako prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prodej skipasů, nájem sportovního vybavení

Spojené cestovní služby nejsou služby cestovního ruchu uvedené v bodě a), b) nebo c) spojené se službami v bodě d), pokud služby uvedené v bodě d) nepředstavují významnou část ceny dané kombinace služeb nebo nepředstavují podstatnou část cesty nebo pobytu.

Upozornění na povinnosti související s příležitostným prodejem lihovin

V souvislosti s účinností nového „protikuřáckého zákona“ došlo ke změnám povinností souvisejících s příležitostným prodejem lihovin na jednorázových akcích – viz níže uvedený výňatek ze zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek:

§ 14 Příležitostný prodej alkoholických nápojů

Alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin lze v rámci příležitostného prodeje prodávat na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených hroznových moštů, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci; na veřejnosti přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje prodávat alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a víno.

Lihoviny lze v rámci příležitostného prodeje prodávat pouze na ochutnávce lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci.

Osoba, která hodlá prodávat lihoviny, je povinna prodej lihovin písemně oznámit správci spotřební daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje.

Oznámení musí vedle náležitostí stanovených daňovým řádem obsahovat tyto údaje:

a) daňové identifikační číslo osoby,

b) druh a množství lihoviny nabízené k prodeji,

c) místo prodeje,

d) druh a popis akce např. ochutnávka lihovin, výroční, farmářský a tradiční trh, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim podobné akci

e) datum zahájení a ukončení prodeje.

 

Podrobnější informace lze získat na Celním úřadě pro Jihomoravský kraj – www.celnisprava.cz

Novela zákona o pohřebnictví

Dne 1.9.2017 nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a další související zákony, mimo jiné i živnostenský zákon.

Část třetí zákona č. 193/2017 Sb. obsahuje novelu živnostenského zákona, kde jsou v příloze č. 3 tohoto zákona u koncesovaných živností „Provozování pohřební služby“, „Provádění balzamace a konzervace“ a „Provozování krematoria“ stanoveny podmínky, za kterých krajská hygienická stanice vydá kladné stanovisko k udělení koncese, odkazem na § 6 odst. 3, § 10 odst. 4 a § 13 odst. 3 zákona o pohřebnictví.

Dosavadní kvalifikační požadavky stanovené zákonem o pohřebnictví se mění u všech tří koncesí, a to tak, že se ruší stávající požadavky na absolvování rekvalifikačních kurzů a nahrazují se profesními kvalifikacemi v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělání). Zákonem požadované vzdělání v určitém oboru a praxe však zůstávají beze změny. U koncese „Provádění balzamace a konzervace“ je doplněna další možnost prokázání odborné kvalifikace středním vzděláním s maturitní zkouškou a pětiletou praxí v provádění balzamace a konzervace tak, aby živnost mohly provádět i osoby bez lékařského nebo zdravotnického vzdělání. Povinnost absolvovat specializovanou odbornou přípravu související s balzamací a konzervací zůstává zachována (§ 6 odst. 2, § 10 odst. 2 a § 13 odst. 2 zákona o pohřebnictví).

Živnostenská oprávnění k „Provozování pohřební služby“, „Provádění balzamace a konzervace“ a „Provozování krematoria“ vydaná před účinností novely zůstávají nadále v platnosti a doklady, kterými byla prokázána odborná způsobilost pro provozování koncesí před účinností novely , se považují za platné. Stávající podnikatelé a odpovědní zástupci tedy nemají povinnost dokládat odbornou způsobilost podle nové právní úpravy.

Doklady o profesní kvalifikaci požadované novou právní úpravou lze i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku podle vyhlášky č. 379/2001 Sb., pokud byla příprava zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Osoby, které zahájily provozování živnosti „Provozování pohřební služby“ a „Provádění balzamace a konzervace“ před nabytí účinnosti zákona č. 193/2017 Sb., tj.před 1.9.2017, jsou povinny vydat provozní řád a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici, a to ve lhůtě 1 roku od účinnosti této novely, tj. do 1. 9. 2018. Provozovatelé krematorií jsou povinni uvést vydaný řád do souladu se zákonem o pohřebnictví ve znění účinném od 1.9.2017 a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici rovněž ve lhůtě do 1.9.2018.

Dozor nad dodržováním zákona o pohřebnictví vykonávají Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské hygienické stanice, krajské úřady a živnostenské úřady.

Upozornění na povinnosti podnikatelů – způsobilost provozoven

V tomto článku se zaměříme na provozovny podnikatelů, a to v prvé řadě na jejich způsobilost, jelikož v poslední době při kontrolní činnosti živnostenský úřad často zjišťuje nesrovnalosti či vůbec neznalost podnikatelů mít ohlášenou provozovnu, což patří mezi jejich základní povinnosti dle živnostenského zákona, a dále provozovnu zajištěnou tak, aby byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů. (Pokračování textu…)

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Dne 31.5.2017 nabyl účinnost zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který zrušil dosud platný právní předpis č. 379/2005 Sb.

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon stanoví podmínky prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, elektronických cigaret a alkoholu a opatření s tím související. Kontrolu dodržování povinností plynoucích z tohoto zákona vykonávají kromě jiných orgánů veřejné správy též obce v přenesené působnosti a obecní živnostenské úřady.

Prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků a elektronických cigaret povolen je povolen:

Prodejny

-specializované na prodej tohoto zboží

-potravinářský podnik*

-s převažujícím sortimentem denního tisku

Provozovna stravovacích služeb
Ubytovací zařízení

Stánky pevné konstrukce

-s občerstvením, splňující podmínky pro provoz stravovacích služeb dle zákona o ochraně veřejného zdraví

-s převažujícím sortimentem denního tisku

Stánek specializující se na prodej výše uvedeného zboží umístěný uvnitř stavby určené pro obchod (obchodní dům, nákupní centrum)
Prostředky komunikace na dálku (e-shop), je-li vyloučen prodej osobám mladším 18 let (nutnost vybavení počítačovým systémem, který elektronicky ověří věk kupujícího)
Prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků a elektronických cigaret  je zakázán:

Osobě mladší 18 let

Prodejní automaty, nelze-li zajistit ověření věku kupujícího
Prodejny s převažujícím sortimentem zboží pro osoby mladší 18 let
Na akcích určených převážně osobám mladším 18 let
Zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení, zařízení soc.právní ochrany dětí, mimoškolní výchovy, dětské skupiny
Provozovna určená pro výkon živnosti „péče o děti do 3 let věku“
Dopravní prostředky s vyj. letadla
Způsob prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků a elektronických cigaret, značení:

–          vyčleněné místo odděleně od ostatního zboží

–          umístěn zjevně viditelný text zákazu prodeje osobám mladším 18 let

–          prodávající musí být starší 18 let (vyjma osob připravujících se na budoucí povolání v obchodě, gastronomii, potravinářství, hotelnictví)

 

Zákaz kouření a používání elektronických cigaret, značení:

–          veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory (vyjma stavebně oddělených prostor vyhrazených ke kouření)

–          nástupiště veřejné dopravy (prostor vymezený anebo veřejně přístupný šířky 5m, délky 30m před a 5m za zastávkou)

–          přístřešky a čekárny veřejné dopravy

–          prostory dětského hřiště a sportoviště pro osoby mladší 18 let

–          dopravní prostředky

–          vnitřní prostory zábavních zařízení (kino, divadlo, sportovní haly, kulturní domy…) a sportovišť

–          vnitřní prostory provozovny stravovacích služeb, vyjma užívání vodních dýmek

–          zdravotnická zařízení

–          školy, školská zařízení, provozovna péče o dítě do 3 let věku, dětské skupiny…

Vlastník prostoru nebo provozovatel, kde je kouření a používání elektronických cigaret zakázáno, je povinen osobu, porušující zákaz, vyzvat, aby prostor opustila.

Prostor, kde je kouření zakázáno, musí být označen grafickou značkou „kouření zakázáno“ anebo „zákaz používání elektronických cigaret“ (vyjma prostor nástupiště, přístřešku a čekárny veřejné dopravy).

Prostor ke kouření musí být označen značkou „kouření povoleno“ a textem „zákaz vstupu osobám mladším 18 let“, nesmí se zde zdržovat osoba mladší 18 let a nesmí se zde zdržovat zaměstnanec v době výkonu své práce.

Prodej alkoholických nápojů povolen:

prodejny, které jsou potravinářským podnikem*
provozovny stravovacích služeb, provozovny výrobce vína
ubytovací zařízení
stánky pevné konstrukce s občerstvením a stánky specializující se na prodej alkoholu umístěné uvnitř stavby určené pro obchod
příležitostný stánkový prodej na ochutnávce vína a lihovin, na veřejnosti přístupných slavnostech, trzích, společenských a kulturních akcích
Prodej alkoholických nápojů zakázán, značení:
Prostřednictvím prodejního automatu
Zásilkový prodej, pokud není vyloučen prodej osobám mladším 18 let (povinnost prodejce před prodejem informovat spotřebitele o zákazu prodeje osobě mladší 18 let)
Osobám mladším 18 let a na akcích pořádaných pro osoby mladší 18 let
STÁNKY, vyjma stánku s občerstvením, stánků uvnitř stavby a příležitostného stánkového prodeje  na ochutnávce, slavnostech
Veřejnosti přístupné sportovních akce (zde pouze víno a  alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3% obj.etanolu)
Při příležitostném prodeji platí povinnost prodejců lihovin hlásit celnímu úřadu konání akce 3 dny předem!

 

Místa, kde dochází k prodeji alkoholických nápojů, musí být označena pro spotřebitele zjevně viditelným textem zákazu prodeje osobám mladším 18 let, osoba prodávající nebo podávající alkoholické nápoje musí být starší 18 let, nejde-li o osobu připravující se na budoucí povolání v gastronomii, hotelnictví…

Obec může obecně závaznou vyhláškou zakázat kouření a používání elektronických cigaret na veřejném prostranství v blízkosti školských zařízení a v prostorách vyhrazených aktivitě osob mladších 18 let. Obec dále může obecně závaznou vyhláškou zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech nebo akcích, kam mají přístup osoby mladší 18 let, a dále omezit nebo zakázat prodej, podávání a konzumaci alkoholu v určitých dnech nebo na určitém místě v případě konání společenských akcí veřejně přístupných.

Porušení ustanovení tohoto zákona se projednávají jako přestupky fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob. V případech určených zákonem lze uzavřít provozovnu, zajistit prodávané tabákové výrobky, alkoholické nápoje a lihoviny, uložit propadnutí tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření a lihovin.

*Potravinářský podnik: veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoliv fází výroby, zpracování a distribuce potravin (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28.1.2002, čl. 3 odst. 2).

Protože tento termín nerozlišuje míru zastoupení potravin v sortimentu nabízeném k prodeji, lze ustanovení vztáhnout i na prodejny smíšeného zboží, kde potraviny nemusí tvořit převažující sortiment, či prodejny suvenýrů, prodejny nabízející doplňkově lokální potraviny, doplňkový prodej v trafice apod.

Upozornění!

Provozovatel potravinářského podniku je povinen oznámit Státní zemědělské a potravinářské inspekci zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti. Informace o tom, zda předmět činnosti spadá do potravinářského podniku, lze získat přímo u SZPI anebo na webových stránkách, sekce Dokumenty ke stažení, formulář Registrace předmětu činnosti.

 

Příloha:

Kód Předmět činnosti Komentář
DO Dovoz potravin
FC Fitness-centra: prodej potravin ve fitness centrech
OA Maloobchodní prodej potravin (běžný obchodní prodej)
OB Velkoobchodní prodej potravin
OD Doplňkový prodej potravin (např. v trafice, květinářství apod.)
OK Lékárny – velkoobchod a sklady, součástí činnosti je i dodávání potravin
OL Lékárny – maloobchod, s prodejem potravin (doplňků stravy, dětské výživy apod.)
OP Přeprava potravin
OS Stánkový prodej potravin
GC Výroba luštěnin, olejnatých semen
BA Výroba zvláštní výživy, doplňků stravy
CC Výroba studené kuchyně
CD Výroba lihovarnických produktů
DA Výroba přírodních sladidel
DB Výroba kakaa, směsí kakaa s cukrem
DC Výroba čokolády, cukrovinek
DE Výroba koření
DG Výroba dehydratovaných výrobků, tekutých ochucovadel, dresinků, soli, hořčice
EA Výroba nealkoholických nápojů
EB Výroba piva
EC Výroba vín jiných než révových
ED Výroba jedlých tuků, olejů
GA Výroba tabákových výrobků
GB Výroba obilnin
HA Výroba zpracovaného ovoce
HB Výroba zpracované zeleniny, zpracovaných hub
HC Výroba přídatných, aromatických látek
IC Výroba čerstvého ovoce (třídění, úprava, balení apod.)
ID Výroba skořápkových plodů
IE Výroba brambor (třídění, úprava, balení)
IF Výroba produktů z brambor
IG Výroba škrobu, škrobových produktů
LA Výroba mlýnských obilných produktů
LB Výroba těstovin
LC Výroba pekařská
LD Výroba cukrářských produktů a těst
LE Výroba zmrzliny, mražených  krémů
LF Výroba kávy, kávovin, čajů
ZL Pěstitelská pálenice
DH Ozařovna potravin
ZP Zemědělská prvovýroba (pěstování na poli, posklizňová úprava produktů, skladování)
MA Výroba pokrmů
SM Mobilní stánky s občerstvením (farmářské trhy apod.)
SP Pivnice, bar, herna a podobné zařízení s prodejem nápojů
SR Restaurace
SC Cukrárna (s možností konzumace na místě)
SB Čerpací stanice s prodejem potravin a pokrmů
SO Rychlé občerstvení
SK Výroba a rozvoz pokrmů
IB Výroba čerstvé zeleniny, čerstvých hub
CE Výroba ostatních potravin jinde nezařazených včetně zmrazených
ZT Balírna – balení potravin
LH Dopékání pečiva (např. v rámci maloobchodní prodejny)
OT Automaty na balené potraviny
SA Automaty-gastro (např. na kávu, čaj apod.)
DP Domácí výroba potravin příležitostná
DV Domácí výroba potravin pravidelná
ON Nájemní místo v logistickém centru-sklady
BI Výroba biopotravin
OI Internetový obchod se skladem
OJ Internetový obchod bez skladu
HD Výroba naklíčených semen a klíčků Pro maloobchodní prodej i v rámci společného stravování
VV Prodej baleného vína mimo běžné potravinářské prodejny trafika, květinářství, benzínka atd. / v lahvích, bag in boxech, PET, krabicové… / bez prodeje čepovaného a rozlévaného vína
SV Vinárna, vinotéka a podobné prodejny prodej baleného, čepovaného a rozlévaného vína (netýká se prodeje vína sudového, kdy se provozovatel již registroval prostřednictvím Registru)
ZT Stáčírna vína
IA Výroba vína
VO Obchodní zprostředkovatel s prodejem vína

 

 

Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku

Ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích se výroba a prodej potravin považuje za provozování potravinářského podniku.

„Potravinářským podnikem“ se rozumí veřejný nebo soukromý sektor, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoliv fází výroby, zpracování a distribuce potravin.

Základní povinnosti výrobců a prodejců potravin:

·        Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání

·        Je povinen oznámit v listinné nebo elektronické podobě zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětné činnosti podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., a to nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, územně příslušnému orgánu dozoru ( Státní zemědělská a potravinářská inspekce, orgány ochrany veřejného zdraví, Státní veterinární správa – § 16 zákona č. 110/1997 Sb.)

Registrační formuláře a bližší informace o této povinnosti lze nalézt na stránkách www.szpi.gov.cz   a v sekci Podnikatelé – Postupy a stanoviska /nejčastější dotazy, dokumenty ke stažení.

Informace o EET poskytuje příslušný finanční úřad

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB – INFORMACE PRO PODNIKATELE

Se zavedením elektronické evidence tržeb stále navštěvují živnostenský úřad podnikatelé a žádají o podání informací k této povinnosti.

Dovolujeme si proto připomenou podnikatelské veřejnosti, že úřad funguje jako centrální registrační místo, kde je možno získat informace v souvislosti s podnikáním v režimu živnostenského zákona a dále uskutečnit zákonem stanovená podání vůči dalším orgánům státní správy. Živnostenský úřad však v žádném případě není kompetentní podávat informace ohledně EET. Ty je třeba požadovat u příslušného finančního úřadu.

                 

Zpráva o kontrolní činnosti 2016

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení obecní živnostenský úřad, na základě ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích kontrol, které vykonal v rámci své kontrolní činnosti v roce 2016

Roční zpráva ke stažení zde

 

V roce 2016 bylo provedeno celkem 111 kontrol u právnických a fyzických osob. Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny nejčastější zjištěná porušení a celková výše pokut, jak v blokovém řízení, tak i ve správním řízení. Zbývající kontroly byly bez zjištění. V roce 2016 obecní živnostenský úřad spolupracoval s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj, s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, územním pracovištěm Vyškov, s Policií České republiky OOP Slavkov u Brna a s Cizineckou policií Brno.

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }