Informace o přítomnosti zaměstnanců městského úřadu od 24. 01. 2022 do 28. 01. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správních činností a oddělení dopravně správních agend od 24.01.2022 do 28.01.2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení živnostenského úřadu od 24. 01. 2022 do 28. 01. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců stavebního úřadu, územního plánování a státní památkové péče od 24. 01. 2022 do 28. 01. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců oddělení životního prostředí od 24.01.2022 do 28.01.2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správy majetku, investic a rozvoje od 24. 01. 2022 do 28. 01. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru správy budov a tepelného hospodářství od 24. 01. 2022 do 28. 01. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců finančního odboru od 24. 01. 2022 do 28. 01. 2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru vnějších vztahů od 24.01.2022 do 28.01.2022

Informace o přítomnosti zaměstnanců odboru kanceláře tajemníka od 24. 01. 2022 do 28. 01. 2022

Silnice i chodník k nádraží jsou opravené

Ještě před vánočními svátky 2021 byla dokončena oprava posledního 180 metrového úseku komunikace na ulici Nádražní, směřující na vlakové nádraží od ulice ČSA po dříve realizovaný přestupní uzel. Nákladem 2,7 mil korun z rozpočtu města byl stavební firmou Swietelski vybudován nový chodník a opraven povrch silnice. Tímto se dokončila rekonstrukce komunikačně důležité části města jak pro naše občany, tak pro návštěvníky Slavkova.

Zápis změny údajů v živnostenském rejstříku v návaznosti na změny ze základních registrů

Po zkušenostech s opakujícími se dotazy podnikatelů, které se týkají změn údajů zapsaných v živnostenském rejstříku, živnostenský úřad Slavkov u Brna uvádí příklady nejčastějších situací, na které se podnikatelé ptají:

1/ změna bydliště (stěhování anebo úřední adresa) podnikatele – fyzické osoby

O změně bydliště podnikatele – fyzické osoby obdrží živnostenský úřad avízo ze základních registrů – ROB a tuto změnu zapíše do živnostenského rejstříku, aniž by podnikatel byl povinen úřad navštívit a změnu oznamovat.

Má-li podnikatel v rejstříku zapsanou trvalou shodu adresy bydliště a sídla, se zápisem nové adresy bydliště se automaticky přepíše i adresa sídla.

Není-li v rejstříku zapsána trvalá shoda adres, změní se pouze adresa bydliště a adresa sídla zůstává v rejstříku beze změny. V tomto případě má podnikatel dvě možnosti: oznámit změnu adresy sídla na adresu totožnou s bydlištěm anebo doložit právní důvod užívání adresy sídla odlišné od bydliště (souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla, list vlastnictví, nájemní smlouva). Takové sídlo je podnikatel povinen označit.  Zákonná lhůta pro oznámení změny je 15 dní.

Je-li zapsána adresa sídla spolu s bydlištěm na adresu úřední, platí rovněž povinnost podnikatele doložit právní důvod užívání sídla (např. souhlas obce s umístěním sídla).

Úkony (oznámení změny sídla nebo doložení právního důvodu užívání sídla) je třeba provést na živnostenském úřadě.

2/ změna sídla právnické osoby

Změnu sídla právnické osoby nelze ohlásit u živnostenského úřadu, ale u příslušného veřejného rejstříku, který změnu zapíše a o provedené změně informuje živnostenský úřad avízem. Tato změna je následně zapsána do živnostenského rejstříku. Platí stejně, že podnikatel nemá povinnost změnu živnostenskému úřadu oznamovat.

Po provedených změnách u fyzických osob a právnických osob v živnostenském rejstříku doporučujeme podnikatelům, aby si u živnostenského úřadu požádali o vydání výpisu s aktuálními údaji.

3/ místní příslušnost živnostenských úřadů

Od 1. 7. 2008 byla novelou živnostenského zákona nově stanovena místní příslušnost živnostenských úřadů.

Podnikatel může učinit veškerá podání podle živnostenského zákona u kteréhokoliv živnostenského úřadu v rámci ČR bez ohledu na to, zda jde o fyzickou či právnickou osobu, a nezávisle na tom, u kterého úřadu např. učinil první podání, kde mu byl vydán živnostenský list či výpis nebo kde má právnická osoba umístěno sídlo.

4/ zápis titulů a vědeckých hodností do živnostenského rejstříku

Od 20.7.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech (OP) a zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s novým zákonem o OP , a tato změna má dopad též na úpravu živnostenského zákona, § 45 odst. 1 písm. i). Týká se zápisu titulů a vědeckých hodností do živnostenského rejstříku, které se od uvedeného data do OP již nezapisují. Pokud tedy ohlašovatel uvede, že hodlá při podnikání užívat titul či vědeckou hodnost (a nemá je uvedeny v OP), musí prokázat, že mu titul či vědecká hodnost náleží (doložením diplomu z VŠ v ČR anebo doklad o nostrifikaci dosaženého vzdělání v zahraničí). Živnostenský úřad pak údaje zapíše do živnostenského rejstříku.

Jmenované údaje uvedené v OP před účinností zákona č. 269/2021 Sb. jsou zapisovány bez dalšího.              (žú)

Informace o výsledcích kontrolní činnosti Živnostenského úřadu Slavkov u Brna za rok 2021

Tato informační zpráva živnostenského úřadu Slavkov u Brna o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021 je splněním informační povinnosti kontrolního orgánu dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v plném znění.

Živnostenské kontroly dle předem vyhotoveného kontrolního plánu byly standardně zaměřeny na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na dodržování povinností vyplývajících z ostatních právních předpisů v souvislosti s podnikáním. Prioritou roku 2021 byla kontrolní činnost zaměřená na řádně označená sídla a provozovny, v nichž je provozována podnikatelská činnost. Dále byly řešeny podněty od spotřebitelů a podněty z jiných úřadů, týkající se nedovoleného podnikání a neoznačení provozovny.

Vzhledem k epidemiologické situaci byl výkon kontrolní činnosti omezen a soustředěn převážně na šetření v sídle úřadu.

V rámci kontrolní činnosti nebyla uložena podnikatelům za neposkytnutí součinnosti ke kontrole žádná pokuta.

V roce 2021 provedl živnostenský úřad celkem 15 živnostenských kontrol zakončených protokolem, z toho u fyzických osob bylo provedeno 8 kontrol a u právnických osob 7 kontrol.

Dále bylo provedeno 18 místních šetření bez nutnosti následné kontroly a 11 místních šetření, u nich bude následovat kontrola.

Živnostenský úřad Slavkov u Brna uložil 1x napomenutí a 8 blokových pokut v celkové výši 3700,- Kč.

Z výsledků kontrol vyplynulo, že v 60 procentech kontrol došlo k porušení živnostenského zákona. Velmi častou pokutou spojenou s výkonem kontrolní činnosti živnostenského úřadu, byla pokuta za:

  • viditelné neoznačení objektu obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, v němž má sídlo
  • nedostatečné označení provozovny povinně stanovenými údaji (jméno a příjmení podnikatele, IČO, provozní nebo prodejní doba, jméno a příjmení osoby odpovědné za činnosti provozovny)

Z důvodů neprokázání právního důvodu užívání sídla bylo ve správním řízení zrušeno živnostenské oprávnění 6 podnikatelům.

Dále v průběhu šetření bylo zjištěno nesplnění povinnosti zajistit způsobilost provozovny, ve které je živnost provozována. Na základě těchto zjištění byly odeslány podněty stavebnímu úřadu k dalšímu opatření.

Živnostenský úřad v roce 2021 při výkonu dozorové činnosti spolupracuje též s Českou obchodní inspekcí, Inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Naplánované společné kontroly prodejen potravin a provozoven údržby motorových vozidel se vzhledem k epidemiologické situaci neuskutečnily.

 

 

Spustili jsme registraci na očkování na Bonaparte v sobotu 5. února

Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u svaté Anny zopakuje možnost hromadného očkování proti COVID-19 na SC Bonaparte v sobotu 5. února. Zájemci o očkování jakékoli dávky vakcínou BioNTech/Pfizer mají nyní možnost se registrovat na telefonních číslech:

725 977 802

544 121 162

733 133 577

Linky jsou v provozu ve všední dny v čase od 8.00 do 14.00

Kontaktovat nás můžete také e-mailem: tisk@slavkov.cz

Registrujeme do doby naplnění kapacity – tedy cca. 350 lidí.

Pro registraci budete potřebovat následující údaje: rodné číslo, adresu, kód pojišťovny a mobilní číslo pro kontaktování.

Po registraci vám bude sdělen orientační čas vašeho termínu. Na místo přijďte o 15 minut dříve. Sebou budete potřebovat občanský průkaz a kartičku pojišťovny.

 

Aktuální informace k očkování třetí dávkou

Přeočkování 3. dávkou je možné pro osoby, které dovršily 18 let a od prvních dvou dávek uplynulo min. 5 měsíců.  Posilovací dávka je dobrovolná, hrazená zdravotní pojišťovnou, nepatříte-li mezi samoplátce.

V případě dotazů související s vaším zdravotním stavem, prosím kontaktujte svého obvodního lékaře.

Matrika a vedení města jsou dočasně přestěhováni na SC Bonaparte a Panský dům

Vážení občané, z důvodu rekonstrukce elektroinstalace na historické radnici (budova Palackého náměstí 64), jsou kanceláře přestěhovány na následující cca. dva až tři měsíce (cca. do března 2022) do jiných městských budov v centru města.

MATRIKA

Bude mít dočasné sídlo v šatnách na SC Bonaparte. Vchod z ulice Fügnerova, dveře do posilovny.

Z technických důvodů bude fungovat od úterý 11. 1. 2022. V pondělí 10. 1. je mimo provoz. Děkujeme za pochopení.

 

KANCELÁŘE VEDENÍ MĚSTA (starosta, místostarostka, sekretariát, odbor vnějších vztahů)

Jsou dočasně přestěhování do budovy Panského domu (Palackého náměstí 89) – první patro, kanceláře Finančního úřadu. V budově sídlí v přízemí také městská policie a Všeobecná zdravotní pojišťovna.

 

Po dobu rekonstrukce bude budova Palackého náměstí 64 (historická radnice) zcela uzavřena.

Uschlé vánoční stromky patří ke kontejnerům na tříděný odpad

Svoz a likvidaci vánočních stromků budou zabezpečovat technické služby dvakrát týdně v pondělí a pátek. Stromky je možno odkládat pouze ke kontejnerům s tříděným odpadem. Dále je po městě rozmístěno osm velkoobjemových kontejnerů pro jejich odkládání, z toho dva na sídlišti Zlatá Hora, po jednom na sídlišti Nádražní, na severním konci ulice Tyršova,  na jižním konci ulice Slovanská, u točny na ulici Nerudova, na konci ulice Slovákova a na rozhraní ulic Špitálská a Zámecká. Poslední termín svozu se uskuteční v pátek dne 28. ledna 2022.

Územní studie krajiny: zapojte se do ankety!

Zapojte se do tvorby Územní studie krajiny!

Váš názor je důležitý.

Vyplňte dotazník.

 

Dotazník:  www.iri.cz

Ukončení sběru dat: do 31. 1. 2022

 

 

 

Dotazníkové šetření

Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna 

Identifikace operačního programu
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program
Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_058/0015948

Pořizovatelem této studie je MěÚ Slavkov u Brna, zpracovatelem Institut regionálních informací, s.r.o.

 

Seznam obcí: Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Otnice, Slavkov u Brna, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov

Cílem studie je vytvořit komplexní dokument umožňující řešení problémů krajiny, zejména v nezastavěném území.

 

Účelem je vytvořit základní podklad pro zkvalitnění plánovací a rozhodovací činnosti v krajině.

 

 

Dotazník je možné vyplnit online, nebo dodat v listinné podobě na úřad (podatelna).

 

Zodpovědnou osobou za zpracování dotazníku je Ing. Milada Májska, Ph.D.
S dotazy je možno se obrátit přímo na zpracovatele, Institut regionálních informací, s.r.o., tel: +420 731 494 337, email: iri@iri.cz, web: www.iri.cz

 

S poskytnutými údaji bude zacházeno jako s údaji důvěrnými. Výsledky budou podrobeny statistickému vyhodnocení, zveřejňovány budou výhradně v agregované podobě pro potřeby studie a v žádném okamžiku nebude možné vyvodit závěry o jednotlivých osobách.

 

Finanční úřad vyzývá k telefonické komunikaci

NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE

 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“).

 

ÚP ve Vyškově, Palánek 1, 682 01 Vyškov 517 302 391 517 302 382

 

Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud se místo pobytu nenachází v Jihomoravském kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve Vašem případě vyřizující, volejte

 

FÚ pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno 542 192 142 542 192 143

 

Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době

 

Po, St 8:00 – 16:30
Út, Čt 8:00 – 14:30
Pá 8:00 – 13:30

ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }