Koláčkovo náměstí získá novou tvář

Zelené náměstí s chodníčky, s odpočinkovou a pietní zónou před synagogou i s šedesáti parkovacími stáními. To jsou základní obrysy architektonické studie Koláčkova náměstí, kterou na svém posledním zasedání schválili zastupitelé města. Přestavba dosud neutěšeného prostoru v historické zóně města vychází nejen z podnětů radnice, ale zejména místních obyvatel.

Také díky jejich připomínkám tak náměstí nezíská pouze opravené chodníky a silnici, ale i nové moderního osvětlení, krytý prostor pro kontejnery na tříděný odpad nebo i zídky určené k sezení. V klidovém prostoru náměstí bude umístěn také pomník určený Slavkovanům padlých v obou světových válkách. Jména všech 234 obětí budou vytesána do kamenných desek.

 

NÁDOBY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

V roce 2012 pořídily Technické služby 300 kusů popelnic o objemu 240 l na biologicky rozložitelný odpad z domácností občanů města Slavkov u Brna. Po pěti letech jejich užívání jsou tyto vlivem povětrnostních podmínek již opotřebené a mnohdy i z důvodu přetěžování poškozené. V současnosti se nabízí možnost pořídit v rámci dotací nové a zároveň tím uspokojit i ostatní zájemce, kteří mají o tuto bezplatnou službu vývozu BRO zájem.

Doposud jsme tak nemohli učinit a tolerovali jsme tzv. hromádky nesourodého složení a objemu, které nepůsobí esteticky přijatelně a neustále hyzdí naše město. Ukládání biologicky rozložitelného odpadu mimo sběrné nádoby představuje porušení obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Fyzická osoba, která ukládá odpad mimo vyhrazená místa, tímto porušuje nejen závazná pravidla pro nakládání s odpady stanovená v zákoně o odpadech, ale dopouští se tím i přestupku proti veřejnému pořádku dle zákona o přestupcích. Svým jednáním totiž neoprávněně zakládá skládku a odkládá odpad mimo vyhrazená místa. Za výše uvedená jednání lze uložit hříšníkovi pokutu až 50 000 Kč. Při opakovaném porušování zákona však hrozí peněžní sankce až o polovinu vyšší. Využijte jedinečné příležitosti získat tuto nádobu zdarma. Pořizovací cena se pohybuje okolo 1800,-Kč. Kupón mohou využít i ti, kteří již vlastní nádoby z roku 2012. Bude pořízeno jen omezené množství na základě odevzdaných žádanek. Z tohoto důvodu nebude moci být v budoucnu vyhověno dodatečným žádostem a možnost čerpání dotací za tímto účelem se zřejmě již nebude opakovat. To stejné platí i pro kompostéry a majitelé nemovitostí mohou zažádat o oba dva nabízené produkty. Kompostér můžete využít nejen za domem, ale i v zahradě nebo sadě mimo zastavěnou oblast města. Předpokládaná realizace vydávání nádob žadatelům bude v druhé polovině roku 2017. Několikanásobným navýšením počtu svážených popelnic na BRO automaticky vzrostou Technickým službám s touto aktivitou spojené finanční náklady a objem činnosti. Cílem tohoto záměru je především uspokojit potřeby obyvatel při likvidaci BRO a současně upustit od zakládání volně ložených hromádek, které nejsou právě tou nejlepší vizitkou slavkovského regionu.

Za TSMS Petr Zvonek

POVINNÉ REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

Do 31. 12. 2016 a pak každé dva roky musí každý kotel na tuhá paliva napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může obecní úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi.

Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše.

Lokální vytápění domácností na pevná paliva se s ohledem na stáří spalovacích zdrojů v ČR významně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší, a to zejména v lidských sídlech. Na znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem se tyto zdroje podílejí místně až 90 %.
Protokol o revizi musí mít i zcela nově instalovaný kotel. Jak vypadá doklad o kontrole technického stavu kotle najdete zde. Ne však každý může provádět revize kotlů a vydávat potvrzení o revizi. Výrobce daného kotle by vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam techniků, který vede Asociace podniků topenářské techniky, najdete ho zde. Na internetových stránkách MŽP jsou uvedeny bližší informace k provádění kontrol.

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby před rokem 2000. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. K výměně zastaralých kotlů doporučuje Ministerstvo životního prostředí využít probíhajících celorepublikových kotlíkových dotací.

Co a kdy bude zakázáno

1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) pro kotle 1. a 2. emisní třídy.

1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) kotle 3. emisní třídy, (povolena bude jen 4. a vyšší).

1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy (budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000).

Pozn. Od 1. 1. 2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh splňovat ekodesign.

Proto neváhejte využít další vlny kotlíkových dotací, které administruje pro MŽP krajský úřad. Kontakty na jednotlivé kraje najdete zde, kde přímo u uvedených pracovníků se můžete informovat o podmínkách dotace.

Sankce

Při provozování kotle nesplňujícího emisní požadavky po 1. 9. 2022 hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc korun.

Pokud se provozovatel kotle neprokáže po 31. 12. 2016 dokladem o kontrole technického stavu a provozu, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé domácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozovaný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným kouřem.

Odbor ŽP
Zdroj: inisoft.cz

 ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON NOVĚ UPRAVUJE ZACHÁZENÍ S PYROTECHNIKOU

Dne 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (zákon o pyrotechnice), kterým se mimo jiné mění i živnostenský zákon. Se změnami vás v následujících řádcích stručně seznámíme.

 

Zrušuje se samostatná koncesovaná živnost „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“. Tyto činnosti byly přiřazeny k následujícím živnostem:

 

·        zavádí se nová vázaná živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4  a provádění ohňostrojných prací“.

Odborná způsobilost se stanoví v návaznosti na kategorii pyrotechnických výrobků, s nimiž je při provozování živnosti nakládáno, a prokazuje se dle přílohy č. 2 živnostenského zákona.

 

·        mění se stávající koncesovaná živnost s předmětem podnikání „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“ a podle nové právní úpravy předmět podnikání zní: „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“.

Odborná způsobilost je uvedena v příloze č. 3 živnostenského zákona

 

Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována. Konkrétní informace o provedení transformace jednotlivých živností držitelům předmětných oprávnění rádi poskytneme osobně.

 

Pyrotechnické výrobky jsou pro účely zákona zařazeny do následujících kategorií:

a)      zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4

b)      divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2

c)      ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1 nebo P2.

Nakládání s pyrotechnikou podle  jednotlivých kategorií je rozlišeno právě různými živnostenskými oprávněními s odpovídajícími požadavky na odbornou způsobilost.

 

Podnikatelé, kteří ke dni 4. 9. 2015 prodávali pyrotechnické výrobky na základě živnostenského oprávnění k provozování volné živnosti (obor velkoobchod, maloobchod) jsou oprávněni provozovat činnosti spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 po dobu jednoho roku ode dne účinnosti nové právní úpravy, tj. do 4. 9. 2016. Pokud hodlají po uvedeném datu v provozování předmětných činností pokračovat, jsou povinni před uplynutím této doby živnostenskému úřadu ohlásit vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doložit osvědčení o odborné způsobilosti.

Nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorie F1, F2, T1 a P1 spadá i po změně úpravy do režimu živnosti volné.

 

Jelikož s blížícím se koncem roku nabývá téma „pyrotechnika“ na aktuálnosti, seznámíme vás v příštím čísle zpravodaje podrobněji s jednotlivými kategoriemi pyrotechnických výrobků, způsobem označování apod.

 

Taťána Pitáková, obecní živnostenský úřad

Upozornění držitelů datových schránek – povinnost elektronické komunikace

S účinností od 1. ledna 2015 platí skutečnost, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání

 

. přihlášky k registraci

. oznámení o změně registračních údajů

. řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání

. hlášení a vyúčtování,

 

učinit pouze elektronicky – datovou zprávou.

Výše uvedená datová zpráva musí být ve správcem daně stanoveném formátu a struktuře a musí být odeslaná

– prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (dostupné na internetových stránkách finanční správy), a to s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

–  prostřednictvím datové schránky.

Povinnost elektronického podání držitelů datových schránek vůči finanční správě se týká i informací z podání učiněných na živnostenském úřadě, které byly doposud  živnostenským úřadem postupovány finančnímu úřadu – tedy oznámení o změně registračních údajů, oznámení o přerušení či pokračování  provozování živnosti, ukončení podnikatelské činnosti z důvodu zrušení živnostenského oprávnění

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetu finanční správy na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.

Podrobnější informace, zejména k formátu a struktuře datové zprávy, jsou dostupné na internetových stránkách finanční správy na www.financnisprava.cz.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }