Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění, stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí pro město Slavkov u Brna takto:

 

(č. volebního okrsku, adresa volebního okrsku, počet členů)

 

okrsek č. 1 přízemí budovy Radnice – obřadní síň, Palackého náměstí 64; 5 členů

okrsek č. 2 1.patro budovy Radnice – zasedací místnost, Palackého náměstí 65; 5 členů

okrsek č. 3 přízemí ZŠ Tyršova 977; 5 členů

okrsek č. 4 přízemí nové budovy ZŠ Komenského náměstí 495; 5 členů

okrsek č. 5 2.poschodí Domu pečovatelské služby Polní 1444 – klub důchodců; 5 členů

Informace pro delegující do okrskových volebních komisí

V souladu s ustanovením  § 18 odst. 3) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, v platném znění, může politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK. Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů komise, jmenuje starostka města členy na neobsazená místa.

 

Kdo se může stát členem OVK

Občan České republiky nebo jiného členského státu EU, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu.

 

Seznam/delegace

Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 24. dubna 2019 do 16.00 hodin. Seznam podle § 18 odst. 4) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu musí obsahovat:

 Jméno a příjmení delegovaného

 Datum narození delegovaného

 Adresa místa trvalého pobytu /ID datové schránky delegovaného, případně přechodného pobytu, jde-li o cizince

 Jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice

Podpis zmocněnce

 

Dalšími doporučenými údaji jsou:

 ID datové schránky delegovaného

 Email delegovaného (pro včasné doručení pozvánky na 1. zasedání OVK)

 Telefonní číslo delegovaného

 Doručovací adresa delegovaného

 Údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen

 

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:

předseda                              2.200 Kč

místopředseda, zapisovatel 2.100 Kč

člen                                       1.800 Kč

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti                          na jednáních OVK.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }