• 15.4.2019
  • 17:00
  • radnice, zasedací místnost

Program 5. zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna

pondělí 15. 04. 2019 v 17:00 hodin
zasedací místnost MěÚ Slavkov u Brna.

Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
2. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
3. Zápis ze zasedání finančního výboru
4. Účetní závěrka města Slavkov u Brna za účetní rok 2018
5. Soubor rozpočtových opatření
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna na období 2020-2024
7. Návrh plánu tvorby a čerpání Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna
8. Tvorba a čerpání Fondu správy majetku pro rok 2019
9. Poskytnutí dotací na sociální služby z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok 2019
10. 5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2019-2020
11. Akční plán města Slavkov u Brna
12. Nabytí nemovitosti ul. Slovákova č.p. 264
13. DVM – dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci
14. Tyršova – rekonstrukce zpevněných ploch
15. Obchodní centrum Křenovická
16. Výstavba nové stanice obvodního oddělení PČR – memorandum o vzájemné spolupráci
17. Rozšíření práva stavby – HZS JMK
18. Bezúplatný převod vlast. práva k pozemku parc. č. 1650/36 v k. ú. Slavkov u Brna – ÚZSVM
19. Výstavba domova pro seniory Čáslava – Zlatá Hora
20. Návrh na svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města
21. Interpelace členů ZM
22. Odpovědi na interpelace
23. Diskuse
24. Závěr

Program 5. ZM – úřední deska

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }