• 11.9.2017
 • 17:00
 • zasedací místnost Městský úřad

Zveme vás na řádné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 11. září v zasedací místnosti městského úřadu, Palackého 64.

Program 19. zasedání Zastupitelstva města Slavkov u Brna

Program:

 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
 2. Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva města
 3. Rozbory hospodaření města Slavkov u Brna a jeho příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2017
 4. Rozbory hospodaření VHČ za II. čtvrtletí roku 2017
 5. Soubor rozpočtových opatření
 6. Zhodnocení plnění koncepce školství 2012 – 2016
 7. Program pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb pro rok 2018
 8. Deklarace potřebnosti a podpory sociálních služeb pro rok 2018
 9. Průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2017
 10. Žádost o prodej pozemku parc. č. 70 v k.ú. Slavkov u Brna
 11. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1197/2 v k.ú. Slavkov u Brna – manželé Zádrapovi
 12. Žádost o směnu pozemků – pan Červinka – doplnění
 13. Sadová – pachtovní smlouva – kanalizace
 14. Žádost o prodej pozemků v k.ú. Slavkov u Brna – společnost LIKO-S, a.s.
 15. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1643/24 v k.ú. Slavkov u Brna – společnost Facility RP, s.r.o.
 16. DVM – smlouva o spolupráci
 17. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 836/1 v k.ú. Slavkov u Brna – paní Komínková
 18. Směna pozemků – Ing. Daněček – doplnění
 19. Žádost o prodej pozemků v areálu autobusového nádraží – spol. KRODOS SERVIS, a.s.
 20. Žádost o prodej části pozemků v k.ú. Slavkov u Brna – společnost Golf Invest Austerlitz, a.s.
 21. Převod části pozemku parc.č. 438/1 v k.ú. Slavkov u Brna – Pharm. Dr. Foltínová
 22. Zápis o provedené kontrole v příspěvkové organizaci města Zámek Slavkov – Austerlitz
 23. Zápis ze zasedání finančního výboru
 24. Interpelace členů ZM.
 25. Odpovědi na interpelace.
 26. Diskuse.
 27. Závěr.

  Bc. Michal Boudný, v.r. starosta města

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }