Vyřizuje:

Vladislava Winterová

tel: 544 121 122
e-mail: vladislava.winterova@meuslavkov.czMgr. Světlana Petrová
tel. 544 121 114
e-mail: svetlana.petrova@meuslavkov.cz

 

Jaké doklady s sebou:

K písemné žádosti žadatel předloží

  • Platný občanský průkaz, popř. cestovní pas
  • Matriční doklad k prokázání příbuzenského vztahu
  • Popř. plnou moc s úředně ověřeným podpisem, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Správní poplatek:

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu      100,-  Kč

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }