Vyřizuje

Lenka Elznerová
lenka.elznerova@slavkov.cz

+ 420 544 121 114

Kancelář: matrika, Palackého náměstí 65 (budova historické radnice), 1 NP vpravo

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaje o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

Na základě písemné žádosti s uvedením jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu a adresy pro doručování. Žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis, to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny.

Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby mu na uvedenou adresu byly písemnosti doručovány. V opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

Žadatel se musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem nebo průkazem povolení k pobytu pro cizince.

Správní poplatky:

Bez správního poplatku.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }