Vyřizuje:
Lenka Elznerová
tel. 544 121 114
e-mail: lenka.elznerova@slavkov.cz
Vladislava Winterová
tel: 544 121 122
e-mail: vladislava.winterova@slavkov.cz
Kancelář: matrika, Palackého náměstí 65 (budova historické radnice), přízemí

Kdo ohlašuje místo pobytu:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
  • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
  • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

Kde:

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.

  • na obecním úřadu
  • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů
  • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech

Jaké doklady s sebou:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis)
  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Správní poplatky:

Ohlášení změny místa trvalého pobytu   50,- Kč.
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }