Základní informace

Vyřizuje
Renata Formánková

renata.formankova@meuslavkov.cz

občanské průkazy
odbor správních činností
+ 420 544 121 138

Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), přízemí

Žádosti ke stažení

Žádost o vydání OP bez čipu
Žádost o vydání OP s čipem

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY

 

Vydávání občanských průkazů státním občanům České republiky, způsob prokazování totožnosti a vedení agendového informačního systému evidence občanských průkazů upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

 

Jaké typy občanských průkazů se vydávají:

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let

občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let

občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let

 

 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů:

s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události

s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí státního občanství

s dobou platnosti na 1 měsíc, na žádost občana pouze v případě, že občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva

 

O vydání občanského průkazu žádá:

 • občan starší 15 let – předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit i jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby)
 • za občana mladšího 15 let – jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu – podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven
 • za občana staršího 15 let může o vydání požádat rovněž – člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

Upozornění

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, je nutná při podání osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

 

Jak a kam se obrátit:

 • občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 nebo u Ministerstva vnitra (pouze při podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě). Od 1. ledna 2016 došlo ke změně příslušnosti pro vydání občanského průkazu (došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan požádá o vydání občanského průkazu.
 • pokud má občan digitalizovanou fotografii a podpis v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byla pořízena, neuplynula doba delší než 1 rok, může podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji v elektronické podobě. Tato žádost se zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

 

Převzetí občanského průkazu:

 • vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě do 15 let
 • občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu, občanský průkaz lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti
 • občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě – v pracovních dnech do 24 hodin převezme občan pouze u Ministerstva vnitra
 • občanský průkaz vydaný ve zkrácené lhůtě – do 5 pracovních dnů převezme občan u Ministerstva vnitra nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož byla žádost o vydání občanského průkazu podána
 • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník
 • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód – slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti
 • občan může při převzetí občanského průkazu nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat:

identifikační osobní kód – slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele

deblokační osobní kód – slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu

 • bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód ani deblokační osobní kód při převzetí občanského průkazu nezadává:
 • občan mladší 15 let
 • občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu
 • občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná

 

 

Co předkládáte:

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:

 • doklady stanovené zákonem, popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pořídit dvěma způsoby:

 1. u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti
 2. u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu
 • dvě fotografie
 • doklady stanovené zákonem, popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů

 

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu:

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

 

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list – u občana mladšího 15let podává za jeho přítomnosti žádost zákonný zástupce
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji
 • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

 

K vydání občanského průkazu z důvodu konce platnosti se předkládá:

 • původní občanský průkaz
 • pokud občan žádá o zapsání nepovinných údajů (akademický titul nebo vědecká hodnost) a tyto nebyly uvedeny v původním průkazu, je povinen předložit doklady pro jejich ověření (diplom)
 • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

 

K vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození se předkládá:

 • původní občanský průkaz (poškození)
 • pokud občan nemůže předložit původní občanský průkaz z důvodu ztráty nebo odcizení – je povinen prokázat totožnost (rodný list, řidičský průkaz …) a předložit potvrzení o občanském průkazu, popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel
 • ohlásit ztrátu, odcizení nebo poškození občanského průkazu musí občan osobně, na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na matričním úřadu; odcizení občanského průkazu lze nahlásit i na Policii ČR

 

K vydání občanského průkazu po změně trvalého pobytu

 • původní občanský průkaz a potvrzení o změně trvalého pobytu
 • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

 

K vydání občanského průkazu po změně rodinného stavu nebo partnerství se předkládá:

 • původní občanský průkaz a potvrzení o změně rodinného stavu nebo partnerství
 • pokud si občan nepřeje zapsání tohoto údaje do občanského průkazu, tento údaj se nezapíše; je-li tento údaj již uveden v původním občanském průkazu, je povinností občana požádat do 15 pracovních dnů od změny o nový průkaz
 • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

 

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz
 • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem, je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu
 • popřípadě další doklady potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v registru obyvatel

 

Formuláře:

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované dokumenty. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. Formulář žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Údaje zapisované do občanského průkazu na žádost občana:

 • na žádost občana lze zapsat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědeckou hodnost
 • pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše

 

Lhůty pro vyřízení:

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, občan může požádat o vydání ve zkrácené lhůtě – v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti

 

 

Opravné prostředky a sankce:

 • Proti rozhodnutím ve věcech občanský průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů

 

 

 

Sankce

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech se dopouští přestupku podle § 16a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

Občan se dopustí přestupku tím, že:

 1. poruší povinnost mít občanský průkaz
 2. poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
 3. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:
 • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti uplynutím doby v něm vyznačené
 • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti z důvodu ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení
 • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství (pokud je v něm rodinný stav uveden)
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu nebo o zrušení partnerství (pokud je v něm rodinný stav uveden)
 • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera (pokud je v něm rodinný stav uveden)
 • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
 • po dni, kdy byla ohlášena změna trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 1. ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz
 2. neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu
 3. poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu
 4. ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede
 5. v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů
 6. úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu
 7. požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek
 8. pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana
 9. nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let
 10. neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu
 11. prokazuje údaje občanským průkazem, u něhož ohlásil ztrátu, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 12. neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu
 13. neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu

 

Za přestupek uvedený v bodech a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek v bodech b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek v bodech o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

 

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.

 

 

Bližší informace získáte na internetových stránkách Ministerstva vnitra (Služby pro veřejnost – Rady a služby – Osobní doklady)

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

 

Správní poplatky:

Vydání OP občanům při podání a následném převzetí u Ministerstva vnitra 1.000,-kč
se strojově
čitelnými údaji a s starším při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500,-kč
kontaktním 15 let a při převzetí u MV, pokud byla žádost podána u OÚORP 500,-kč
elektronickým čipem občanům při podání a následném převzetí u Ministerstva vnitra 500,-kč
do 24 hodin mladším při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250,-kč
pracovního dne 15 let a při převzetí u MV, pokud byla žádost podána u OÚORP 250,-kč
Vydání OP občanům při podání a následném převzetí u Ministerstva vnitra 500,-kč
se strojově starším při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250,-kč
čitelnými údaji a s 15 a při převzetí u MV, pokud byla žádost podána u OÚORP 250,-kč
kontaktním let při podání žádosti a převzetí dokladu u stejného OÚORP 500,-kč
elektronickým občanům při podání a následném převzetí u Ministerstva vnitra 300,-kč
čipem mladším při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 200,-kč
do 5-ti 15 a při převzetí u MV, pokud byla žádost podána u OÚORP 100,-kč
pracovních dnů let při podání žádosti a převzetí dokladu u stejného OÚORP 300,-kč
Vydání OP občanům mladším 15 let 50,-kč
občanského občanům starším 15 let, kteří nemají platný trvalý pobyt 100,-kč
průkazu na území ČR
se strojově za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, 100,-kč
čitelnými údaji a s zneplatněný z důvodu zneužití dat v elektronickém čipu
kontaktním nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy
elektronickým z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo 200,-kč
čipem jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než
6 měsíců před uplynutím platnosti dosavadního OP
Vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100,-kč
Vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce 100,-kč
Převzetí OP se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 100,-kč
který si občan uvedl v žádosti

 

   

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }