Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení. Vlastník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest, či stavbu vedení technické infrastruktury.

Co k tomu potřebuji?

Formulář dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) – e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, vyjádření vlastníků inženýrských sítí a doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo jiné právo opravňující k odstranění stavby, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Stavbu lze odstranit, pokud stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení takového záměru vydá souhlas. V případě, že ohlášení není úplné nebo že nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu, pak rozhodne usnesením, že záměr projedná v řízení.  Vyplněnou žádost je třeba podat na podatelně MěÚ Slavkov u Brna, poslat elektronicky a žádost opatřit zaručeným elektronickým podpisem, případně zaslat do datové schránky.


Formuláře ke stažení

Aktuální formuláře Ministerstva pro místní rozvoj ke stažení zde

Vyřizuje

Ing. Hana Postránecká | tel.: 544 121 113 – Slavkov u Brna – nová zástavba, právnické osoby
Ing. Vladimíra Machaňová | tel.: 544 121 109 –  Křenovice u Slavkova, Zbýšov, Hrušky
Bc. Marcel Knesl | tel.: 544 121 143 –  Otnice, Bošovice, Lovčičky
Ing. Martin Formánek| tel.: 544 121 161 – Hostěrádky-Rešov,  Němčany, Slavkov u Brna
Ing. Radim Bohdálek | tel.: 544 121 183 – Heršpice, Hodějice, Holubice
Ing. Veronika Bartlová , DiS.| tel.: 544 121 168 – Milešovice, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice
Žaneta Bednaříková| tel.: 544 121 145 – Nížkovice, Kobeřice u Brna
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }