Vyřizuje:

Lenka Elznerová
tel. 544 121 114
e-mail: lenka.elznerova@slavkov.cz
Vladislava Winterová
tel: 544 121 122
e-mail: vladislava.winterova@slavkov.cz
Kancelář: matrika, Palackého náměstí 65 (budova historické radnice), přízemí

Jaké doklady s sebou:

  • Žádost podává obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů požádat jeho zákonný zástupce). Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a jen Ministerstvem vnitra. Údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké  poskytuje Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad s rozšířenou působností nebo ohlašovna na žádost obyvatele staršího 15 let. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí. Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.
  • Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem nebo žadatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytnutí údajů.
  • Žadatel předloží občanský průkaz nebo cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu pro cizince anebo průkaz o povolení k pobytu azylanta.

Obecně náležitosti žádosti:

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz o povolení k pobytu azylanta. Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ je k dispozici u všech úřadů příslušných k poskytování údajů.

Správní poplatky:

Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50,-  Kč (za každou započatou stránku).

podrobnější popis naleznete na stránkách MV ČR  – http://www.mvcr.cz

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }