Vyřizuje:

Ing. Marcela Zouharová

ochrana zemědělského půdního fondu, zemědělství, odpady
oddělení životního prostředí
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

+ 420 544 121 128

+420 734 353 679
email: marcela.zouharova@meuslavkov.cz

Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), 1. patro


Jak začít:

Souhlas je nutný pro původce odpadů (oprávněnou osobu), nakládá-li s nebezpečnými odpady (v souladu s §16 odst. 3 zákona o odpadech).
Žadatel předloží žádost s potřebnými přílohami.

Jaké doklady s sebou:

  1. Plná moc (žádá-li zástupce)
  2. Seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.), s nimiž bude nakládáno, odhad jejich množství za rok, místo a způsob nakládání s nimi
  3. Výpis z obchodního rejstříku, příp. živnostenský list, rozhodnutí o registraci nebo zřizovací listina – kopie
  4. Jméno odpadového hospodáře, pokud má žadatel povinnost jej určit  (§15 zákona)
    a doklady o jeho odborné způsobilosti (§ 15 odst.6)

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Formulář žádosti:

docŽádost_o_souhlas_k_nakl_s_nebezpečnými_odpady.doc

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }