Vyřizuje:

Ing. Marcela Zouharová

ochrana zemědělského půdního fondu, zemědělství, odpady
oddělení životního prostředí
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

+ 420 544 121 128

+420 734 353 679
email: marcela.zouharova@meuslavkov.cz

Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), 1. patro


Jak začít:

Souhlas lze vydat původci odpadů v souladu s §16 odst. 2 zákona o odpadech.
Žadatel předloží žádost s potřebnými přílohami.

Jaké doklady s sebou:

  1. Plná moc (žádá-li zástupce)
  2. Seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.), u nichž není nutné třídění nebo oddělené shromažďování, jejich množství za rok, místo
    a způsob nakládání s nimi
  3. Výpis z obchodního rejstříku, příp. živnostenský list, rozhodnutí o registraci nebo zřizovací listina – kopie
  4. Jméno odpadového hospodáře, pokud má žadatel povinnost jej určit  (§15 zákona)
    a doklady o jeho odborné způsobilosti (§ 15 odst.6)
  1. Smlouva s oprávněnou osobou ke sběru, výkupu, odstranění, využití, úpravě netříděného odpadu – kopie

Poplatky:

Bez poplatku.

Lhůta k vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Formulář žádosti:

docŽádost_o_upuštění_od_třídění_odpadů.doc

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }