Vyřizuje:

Lenka Elznerovátel: 544 121 122
e-mail: lenka.elznerova@slavkov.cz

Mgr. Světlana Petrová
tel. 544 121 114
e-mail:  svetlana.petrova@slavkov.cz

 

Jaké doklady s sebou:

Dotazník k uzavření manželství

Snoubenec, který je občanem ČR  a má trvalý pobyt na území ČR

 • Rodný list
 • Platný občanský průkaz (s uvedeným  údajem o  osobním stavu)
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, je-li snoubenec rozvedený
 • Úmrtní list zemřelého manžela, je-li snoubenec ovdovělý
 • Případně další doklady, např. cestovní pas, výpis z evidence obyvatel o stavu, pobytu apod.

Snoubenec, který je cizincem

 • Rodný list
 • Platný cestovní pas
 • Doklad o státním občanství
 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Potvrzení o osobním  stavu a pobytu
 • Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, je-li snoubenec rozvedený
 • Úmrtní list zemřelého manžela, je-li snoubenec ovdovělý
 • Případně další potřebné doklady
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR; toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

Předložené cizozemské doklady musí být opatřeny předepsanými ověřeními, musí být úředně přeloženy do českého jazyka soudním tlumočníkem v ČR. Tlumočníka při obřadu si snoubenci zajišťují sami na své vlastní náklady

Při uzavírání manželství mimo obřadní síň (tzv. jiné vhodné místo), snoubenci dále předloží

 • Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě

Pro uzavření manželství církevní formou snoubenci doklady shodné jako při uzavření manželství civilní formou a dále předloží

 • Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku

Správní poplatky:

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li na území ČR trvalý pobyt 3 000,-  Kč

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2 000,-  Kč

Vydání povolení uzavřít manželství mimo úředně určenou místnost 1 000,- Kč

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }