Žádost podává občan osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  v jehož správním obvodu je hlášen k trvalému pobytu ( pouze v místě bydliště). Vyžaduje se osobní podání a převzetí.

Vyřizuje
Renata Formánková

renata.formankova@meuslavkov.cz

občanské průkazy
odbor správních činností
+ 420 544 121 138

Jak začít:

Občan se dostaví osobně, vyplní žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů. Doloží 2 fotografie (musí pořídit fotograf). Fotografie musí splňovat určité náležitosti – odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti, zobrazená osoba v čelním pohledu, pozadí bílé až světlemodré, bez pokrývky hlavy, zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz, brýle nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky, nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu. Podepíše žádost.

Potřebné doklady:

  • rodný list – originál nebo ověřená kopie, cestovní pas pokud jej vlastní
  • potvrzení o občanském průkazu, toto potvrzení je vydáno při oznámení ztráty nebo odcizení občanského průkazu
  • vyplňuje se žádost o vydání občanského průkazu
  • 2 fotografie
  • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo cestovních dokladů

Zákonné lhůty:

Občanský průkaz je vyhotoven v kratší lhůtě. Platnost dokladu je 1 měsíc. Současně je nutno požádat o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji za správní poplatek 100,- Kč

Poplatky:

Správní poplatek 100,- Kč, bloková pokuta

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }