Vyřizuje:
Jaroslava Kučerová
tel.544 121 133
e-mail: jaroslava.kucerova@meuslavkov.cz

Jak začít:

Paměťová karta řidiče (dále též “karta”), která se vydává na základě žádosti řidiče, slouží k provádění záznamů o pracovní době, tedy o dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku jednotlivých řidičů.
Řidič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu, která je vydána na jeho jméno, není-li vadná a nevypršela-li její platnost.
Žadatelem o vydání karty může být osoba, která hodlá řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením podle Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 (digitálním tachografem), je držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla a má trvalý nebo přechodný (trvající nejméně 185 dnů v kalendářním roce) pobyt na území České republiky.

Žádost vyřídíte na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností.

 

Jaké doklady s sebou:

Na úřadě předložte:

  • platný řidičský průkaz
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, včetně platného dokladu o pobytu)

pozn. Fotografii pořizuje pracovnice přímo na přepážce

Žádost musí být osobně podepsána žadatelem; podpis žadatele je jedním z údajů uvedených na kartě.

Postup vyřízení:

Karta se vydává nejdéle na dobu 5 let. Pokud je platnost řidičského průkazu kratší než tato doba, omezí se platnost vydané karty na dobu platnosti řidičského průkazu. Karta se vydává k platnému řidičskému průkazu a číslo řidičského průkazu je uvedeno přímo na kartě.

Lhůty:

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání karty, vydá kartu do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Poplatky:

Správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče činí 700 Kč; poplatek je splatný při podání žádosti.

Formulář:

pdftiskopisy_digitální_karty.pdf

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }