Vyřizuje:

Blanka Slezáčková

evidence obyvatel
odbor správních činností

+ 420 544 121 187

Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), přízemí

V evidenci obyvatel se vedou údaje o státních občanech České republiky (dále jen „občan”); o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky; o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytuje písemně na žádost obyvateli staršímu 15 let údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, vnuk, manžel nebo partner).

Kdo podává žádost:

– obyvatel starší 15 let
– za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá jeho zákonný zástupce nebo opatrovník
– za občana může také požádat člen domácnosti, jehož oprávnění bylo schváleno soudem
– za obyvatele může rovněž požádat zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele

Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

Podání žádosti:

– osobně nebo písemně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo Ministerstvu vnitra – v případě osobního podání žadatel prokáže svou totožnost a podepíše žádost; v případě písemné žádosti musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele, to neplatí, jestliže se žadatel podepíše na žádost před zaměstnancem úřadu
– prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – žadatel musí provést svoji autentizaci pomocí bezpečnostního osobního kódu
– elektronicky – žádost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
– datovou schránkou – žadatel musí provést svoji identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu

Údaje v žádosti:

V žádosti se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být údaje poskytnuty v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci:
– jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
– rodné číslo – nemá-li přiděleno rodné číslo, uvede se datum narození
– číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňujícího elektronickou identifikaci (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
– adresa místa pobytu

Druhy žádosti:

Tiskopis Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému je k dispozici u všech úřadů příslušných k poskytování údajů.
Tiskopis Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému rozšířený o možnost žádat informace o osobě blízké a možnost podání zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo jinou osobou, je také k dispozici u všech úřadů příslušných k poskytování údajů.

Správní poplatek:

Za poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel, obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50,-Kč za každou započatou stránku.

Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let – pouze Ministerstvem vnitra.

K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí; popř. místu a státu úmrtí, údaje o prohlášení za nezvěstného, údaje o prohlášení za mrtvého.

Právní úprava:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Související předpis:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 337/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

Formuláře:

pdfŽádost_o_poskytnutí_údajů_z_informačního_systému.pdf

pdfŽádost_o_poskytnutí_údajů_z_informačního_systému_-_rozšířená_verze.pdf

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }