Vyřizuje: Mgr. Libuše Pilátová
Tel./fax.: 544 121 140
e-mail: libuse.pilatova@slavkov.cz

Jak začít:

Žadatel předloží podnět a potřebné doklady na příslušný úřad.

 Jaké doklady s sebou:

Povinné přílohy:

  • podnět ke stanovení místní/přechodné úpravy provozu
  • přehledná situace se zakreslením stávajícího a nově navrženého nebo rušeného dopravního značení, vypracovaná dle Zásad pro dopravní značení – TP 65, TP 66, TP 133 a ČSN EN 12899 – 1, ČSN EN 1436 a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
  • plná moc v případě zastupování.

Doporučené přílohy:

  • písemné stanovisko vlastníka (majetkového správce) dotčené pozemní komunikace (např. v případě silnice II. a III. třídy – SÚS JmK, přísp. org. kraje, oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 01 Vyškov, příslušná obec apod.)
  • písemné vyjádření příslušného drážního úřadu, jedná-li se o užití dopravních značek dle ust. § 77 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • další doklady dle potřeby správního orgánu.

Formulář:

Podnět ke stanovení místní (přechodné) úpravy provoz

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }