Vyřizuje: Mgr. Libuše Pilátová
Tel./fax.: 544 121 140
e-mail: libuse.pilatova@slavkov.cz

Jak začít:

Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

Jaké doklady s sebou:

Návrh (schéma) dopravního značení ve 4 vyhotoveních se zakreslením stávajícího a požadovaného nového umístění nebo zrušení dopravního značení, vypracovaný odbornou firmou dle Zásad pro dopravní značení dle TP 65, TP 66, TP133 a ČSN EN 12899 – 1, souhlas Správy a údržby silnic JmK, oblast Vyškov, příslušné obce, souhlas příslušného orgánu Policie ČR, DI Vyškov, vyjádření drážního úřadu, jedná-li se o § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění, platný výpis z obchodního event. živnostenského rejstříku u podnikajících fyzických a právnických osob.

Formulář:

Podnět ke stanovení místní (přechodné) úpravy provozu

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }