• Popis činnosti Odboru kancelář tajemníka

  Odbor kancelář tajemníka zabezpečuje zejména následující činnosti:

  Informace o oddělení živnostenský úřad zde

  • spolupracuje při přípravě zasedání zastupitelstva a schůzí rady, především při kompletaci a rozesílání podkladů pro tato jednání;
  • zajišťuje zřízení a činnost pracoviště krizového řízení, které zabezpečuje plnění úkolů OÚ a OÚ ORP podle krizového zákona, dále podle zákona o IZS, agendy civilní ochrany, na úseku obrany státu, zajišťuje plnění povinností obce podle zákona o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, vede agendu hospodářských opatření pro krizové stavy;
  • administrativně zajišťuje činnost organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů,
  • zajišťuje správu počítačové sítě, informačních systémů města, webových stránek města, technicky zajišťuje propojení s ostatními informačními systémy veřejné správy (dopravní agendy, datové schránky, základní registry, apod.), zajišťuje agendu kybernetické bezpečnosti;
  • zajišťuje komplexní mzdovou a personální agendu (např. i evidenci razítek, vystavování a evidenci průkazek, evidenci školení, zajištění praxe studentů, evidenci publikací a tiskovin, spolupráci s kronikářkou, atd.);
  • zajišťuje sekretariát tajemníka
  • zabezpečuje agendu veřejných sbírek;
  • poskytuje právní služby starostovi města, místostarostovi, tajemníkovi, zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, členům městského zastupitelstva a ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti jejich funkčního a pracovního působení na úseku samostatné i přenesené působnosti města, formou konzultační činnosti, přípravy, aprobování, sepisování písemností právního charakteru;
  • zajišťuje revizi, přípravu a evidenci obecně závazných vyhlášek a nařízení města;
  • zajišťuje zastupování města v soudních řízeních;
  • v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem zajišťuje vymáhání pohledávek;
  • vede evidenci válečných hrobů;
  • technicky i organizačně zabezpečuje režim elektronické úřední desky a elektronické podatelny;
  • vede evidenci smluv a zajišťuje jejich zveřejnění v registru smluv;
  • vede pro radu města personální agendu ředitelů neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem;
  • vede agendu soudců přísedících;
  • zabezpečuje výkon působnosti vyvlastňovacího úřadu;
  • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy;
  • metodicky zajišťuje realizaci nástrojů zvyšování kvality ve veřejné správě pro úřad (např. benchmarking, Dobrý úřad);
  • technicky zajišťuje provoz webových stránek města;
  • vede agendu ztrát a nálezů;
  • objednává, eviduje a vydává kancelářské a hygienické potřeby;
  • provádí legalizaci a vidimaci;
  • zajišťuje vyvěšení státní vlajky na budovách úřadu při státních svátcích
  • zajišťuje činnost podatelny, doručování pošty;
  • zabezpečuje správu fyzické úřední desky;
  • příjimá žádosti o výpis z rejstříků trestů, výpisy z CzechPOINTu;
  • zajišťuje evidenci, provoz, údržbu, opravy, pojištění a hospodárné využití služebních vozidel;
  • eviduje služební cesty a spotřebu PHM;
  • vede evidenci stížností;
  • metodické vedení spisové služby (včetně systému VERA) a skartačního řízení;
  • vede agendu k zákonu č. 106/1999, včetně zpracování výročních zpráv;
 • Bohuslav Fiala | tajemník úřadu

  Mgr. Bohuslav Fiala
  tajemník úřadu

  + 420 544 121 101
  + 420 608 180 631

  Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), 2. NP, kancelář tajemníka

 • Mgr. Martina Polášková | právnička města a vedoucí živnostenského úřadu

  Martina Polášková

  + 420 544 121 102

  Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), 1. NP, kanceláře tajemníka

 • Munir Massow | sekretariát tajemníka

  Munir Massow
  sekretariát tajemníka

  + 420 544 121 119

  Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), 1. NP, kanceláře tajemníka

 • Mgr. Libuše Hrozková | mzdová účetní

  Libuše Hrozková

  mzdová účetní
  personalistka

  + 420 544 121 130

  Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), 1. NP, kanceláře tajemníka

 • Barbara Macháčková | krizové řízení, CO

  Ing. Barbara Macháčková

  krizové řízení
  spisová služba

  + 420 544 121 129

  Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), 1. NP

 • Zdeněk Pavlík | správce sítě

  Zdeněk Pavlík

  správce sítě
  technik spisové služby

  + 420 544 121 125

  Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), přízemí (první dveře vlevo)

 • Ladislav Stehlík | správce sítě

  Ladislav Stehlík

  správce sítě
  webové stránky

  + 420 544 121 185

  Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), přízemí

 • Renata Němcová | podatelna

  Renata Němcová

  podatelna

  + 420 544 121 180

  Kancelář: Palackého náměstí 65 (budova historické radnice), přízemí, dvorní trakt vlevo

 • Věra Flajsarová | doručovatelka

 • Věra Flajsarová

  doručovatelka
  .row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }