Odbor sociálních věcí zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

 • vykonává státní správu na úseku sociálně právní ochrany dětí;
 • vede agendu náhradní rodinné péče a sleduje její výkon;
 • vede agendu ústavní a ochranné výchovy dětí a mladistvých;
 • v souladu s § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, podává soudu návrh na vydání předběžného opatření;
 • zajišťuje činnost kurátora pro děti a mladistvé;
 • zajišťuje činnost komise pro sociálně právní ochranu dětí;
 • zprostředkovává sociální služby a zapůjčení speciálních rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením;
 • vydává parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku sociálních věcí;realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování;
 • zpracovává komunitní plán a sleduje jeho plnění;
 • spolupracuje s KÚ JMK při přípravě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK;
 • podporuje metodicky sociální práci v obci a sociální či související služby;
 • vytváří koncepci a realizuje pro rodinnou politiku obce;
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi;sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci;
 • realizuje protidrogovou politiku v obci;
 • zajišťuje činnost kurátora pro dospělé;
 • zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti, koordinuje prevenci kriminality a sociálně negativní chování v obci;
 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří;
 • zabývá se problematikou národnostních menšin, etnik a multikulturalismu;
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí;
 • zajišťuje zapůjčení speciálních rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením;
 • zajišťuje sociální poradenství a aktivizační služby pro cílové skupiny: zdravotně postižení, senioři, rodiny s dětmi, cizinci a osoby v hmotné nouzi;
 • na dožádání provádí v terénu šetření různých aspektů životních situací klientů;
 • na vyžádání podává zprávy státním orgánům a exekutorským úřadům;
 • vykonává funkci opatrovníka osob, u kterých je město určeno opatrovníkem;
 • zpracovává agendu týkající se dotací na humanitární účely;
  vede evidenci a vydává tiskopisy na omamné látky lékařům spádového území;
 • uzavírá smlouvy o poskytování sociálních služeb za osoby, které nejsou schopny;
  samy jednat (dle § 91, odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb.);
 • vede správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce pro účely důchodových dávek a sleduje průběh jeho výkonu;
 • zajišťuje sociální pohřby pro české občany a ve spolupráci s odborem vnitřních věcí pro cizí státní příslušníky;
 • provádí legalizaci a vidimaci pro potřeby odboru;
 • rozhoduje o vydání souhlasu obce podle § 33 odst. 6 z.č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů;
 • podává žádosti k MPSV o dotaci na činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce;
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče.
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }