Odbor správních činností a živnostenského úřadu zabezpečuje zejména následující činnosti:

 • matriční agendy, matriční doklady, svatby, změny jména příjmení, určení otcovství, vysvědčení pro cizinu, dodatečné matriční zápisy, výěny matrik s cizinou, zpracování výpočetní technikou;
 • vede agendu evidence obyvatel;
 • vede agendu ohlašovny;
 • vede agendu státního občanství;
 • vede agendu občanských průkazů;
 • vede agednu cestovních dokladů včetně správního řízení;
 • vede přestupkové řízení ve věcech § 30, § 46, § 47, § 47a, § 47b, §48, §49, § 50 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zák. č. 119/2002 Sb., zákona o zbraních a střelivech a ve věcech týkajících se činnosti odboru, včetně zápisu do rejstříku přestupků a zajišťování výpisů z něj, popř. z rejstříku trestů;
 • zajišťuje přestupkovou agendu na základě veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi regionu;
 • organizuje a organizačně zabezpečuje volby včetně metodické pomoci obcím regionu, distribuce hlasovacích lístků, školení okrskových komisí, kontroly v průběhu hlasování a sčítání hlasů;
 • zabezpečuje organizaci místního referenda;
 • vede agendu shormažďování občanů;
 • vydává potvrzení o identifikaci;
 • podává informaci o občanech pro Policii ČR, soudy a exekutory;
 • zabezpečuje kontrolní a metodickou činnost matričních úřadů regionu a to zejména v oblasti matriční, evidence obyvatel, cestovních dokladů a občanských průkazů;
 • rozhoduje o rušení údaje o místu trvalého pobytu;
 • je oznamovacícm místem pro konání ohňostrojů;
 • vydává ověřené výstupy z informačních systému veřejné správy;
 • spolpracuje s orgány Policie ČR v případě otevírání bytů (podezření z úmrtí) a domovních prohlídek apod;
 • spolupracuje a administrativně zajišťuje činnosti Sboru pro občanské záležitosti;
 • provádí legalizaci a vidimaci;
 • vede agendu státních symbolů.
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }