• Popis činnosti odboru

  Zajišťuje následující činnosti a agendy:

  1. a) vykonává funkci dopravního úřadu pro taxislužbu;
  2. b) vykonává státní odborný dozor v rozsahu vymezeném zákonem;
  3. c) rozhoduje o udělení (odnětí) osvědčení k provozování stanic měření emisí a provádí jejich kontrolu;
  4. d) vyjadřuje se k návrhům města na změny dopravního značení, zajišťuje stanoviska dotčeného orgánu (PČR);
  5. e) stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích;
  6. f) vykonává státní správu na úseku provozu na pozemních komunikacích, zejména řeší přestupky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, a vede evidenci a statistiku související s přestupky fyzických osob, přestupky právnických a podnikajících fyzických osob;
  7. g) zajišťuje výkon státní správy na úseku dopravně správních agend v oblasti schvalování technické způsobilosti vozidel, jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla a jednotlivě dovezeného silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích podle správního řádu;
  8. h) vede registr silničních vozidel, jejich vlastníků a provozovatelů; rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápis změn, přiděluje registrační značky silničním motorovým vozidlům, včetně značek na přání; vydává osvědčení o registraci vozidel a technické průkazy vozidel;
  9. i) rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu, zapisuje zánik silničního vozidla;
  10. j) vede registr řidičů; vykonává výkon státní správy a státního odborného dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rozsahu vymezeném zákonem;
  11. k) vydává (odnímá) registrace k provozování autoškoly, schvaluje výcviková vozidla a vyřazuje vozidla z výcviku;
  12. l) vede evidenci žadatelů o výuku nebo výcvik k získání řidičského oprávnění, zajišťuje zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění;
  13. m) uděluje a rozšiřuje řidičská oprávnění, provádí podmíněné omezení a pozastavení řidičského oprávnění, nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti a přezkoumání odborné způsobilosti; vede evidenci o zadržených a odebraných řidičských průkazech;
  14. n) provádí výměny řidičských průkazů vydaných cizím státem za řidičský průkaz ČR;
  15. o) vede evidenci přestupků na evidenční kartě řidiče, zaznamenává bodové hodnocení přestupků;
  16. p) vede správní řízení ve věci dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů;
  17. q) vydává rozhodnutí o zadržení řidičského oprávnění do doby pravomocného rozhodnutí o přečinu;
  18. r) vede agendu digitálních karet do tachografu;
  19. s) vede agendu vydávání průkazů profesní způsobilosti řidiče;
  20. t) vydává ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy v souvislosti s činností odboru;
  21. u) provádí výběr správních poplatků vyměřovaných odborem a vede jejich evidenci;
  22. v) vydává parkovací karty včetně jejich evidence;
  23. w) vede za město agendu BESIP.
 • Plná moc - formulář

 • Přestavba silničního vozidla

  Vyřizuje:

  Mgr. et Mgr. Jan Habrda
  tel.:544 121 134
  e-mail: jan.habrda@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, povoluje příslušný obecní úřad s rozšířenou působností na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem.  Hromadnou přestavbu typu silničního vozidla povoluje ministerstvo na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro hromadnou přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem. Přestavba silničního vozidla se řídí ustanovením § 73 zákona č. 56/2001Sb.

  Žádost musí obsahovat:

  1. obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a  její  identifikační  číslo, pokud  bylo přiděleno,  je-li   žadatelem   právnická   osoba,   nebo  jméno  a  příjmení,  pobyt,   obchodní  jméno, rodné  číslo  a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
  2. druh a kategorii silničního vozidla,
  3. účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.

   

  Žádost musí být doložena těmito doklady:

  1. podrobným popisem přestavby silničního vozidla,
  2. návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla,
  3. technickým  popisem  a  výkresovou  dokumentací  systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo  samostatného  technického  celku  vozidla,  pokud    nebyla  schválena  jejich  technická způsobilost typu,
  4. technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou.

   

  Poplatky: 

  Správní poplatek za schválení vozidla po přestavbě činí 1 000,-Kč.

  Postup při vyřízení:

  O povolení přestavby silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušným k vydání povolení je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má výrobce sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště. Schválené doklady k vozidlu si žadatel převezme osobně.

  Lhůty:

  Žádost bude vyřízena nejpozději ve lhůtě do30 dnů ode dne doručení písemné žádosti výrobce doložené předepsanými doklady.

 • Přihlášení vozidla do evidence taxislužby

  Vyřizuje:

  Robert Spáčil

  + 420 544 121 181

  robert.spacil@slavkov.cz

  Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), přízemí

  Postup vyřízení věci

  Pro zaevidování vozidla do evidence vozidel taxislužby podá dopravce v taxislužbě, který je již registrován v živnostenském rejstříku (vlastní koncesi), písemnou žádost dopravnímu úřadu příslušnému podle sídla firmy dopravce.

  Žádost doloží doklady:
  Velký technický průkaz vozidla, ze kterého je zřejmé, že žadatel je buď vlastníkem nebo provozovatelem vozidla a dále knihu taxametru. Při splnění podmínek bude vozidlo zařazeno do evidence vozidel taxislužby a dopravci bude vydán písemný výpis z této evidence. Vozidlo nesmí mít při provozování taxislužby technickou prohlídku vozidla starší jednoho roku. Vozidlo, kterým bude vykonávána taxislužba výhradně na základě uzavřených písemných přepravních smluv, nemusí být vybaveno taxametrem.

  Formulář:

  docŽádost_o_zařazení_vozidla_do_evidence_taxislužby.doc

 • Stavba – výroba silničního vozidla

  Vyřizuje:

  Mgr. et Mgr. Jan Habrda
  tel.:544 121 134
  e-mail: jan.habrda@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Stavbou – výrobou jednotlivého silničního vozidla se rozumí výroba nejvýše pěti kusů jednoho typu silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla, na něž byla vydána rozhodnutí o schválení typu. Stavba  – výroba jednotlivého silničního vozidla  se řídí ustanovením  § 29 a § 30 zákona č. 56/2001 Sb.

  Žádost musí obsahovat:

  • obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
  • druh a kategorii silničního vozidla,
  • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,
  • způsob zajištění záručního a pozáručního servisu.

   

  Žádost musí být doložena těmito doklady:

  •  ověřenou  kopií   smlouvy  nebo  listiny  o  zřízení  nebo  založení  právnické  osoby  nebo  u právnických  osob  zapsaných  v  obchodním   rejstříku  výpisem  z obchodního  rejstříku,  u  fyzických  osob  podnikatelů ověřenou kopií živnostenského oprávnění,
  •   technickým  popisem silničního vozidla  v rozsahu  údajů  uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a  dynamických  vlastnostech,
  •   nákresem sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,
  •   návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,
  •   osvědčeními   o  schválení  typu   systémů  vozidla,  konstrukčních   částí  a   samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technickým protokolem.

  Poplatky:

  Správní poplatek za schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla činí 1 000,-Kč.

  Postup při vyřízení:

  O povolení výroby jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušným k vydání povolení je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má výrobce sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště. Schválené doklady k vozidlu si žadatel převezme osobně.

  Lhůty:

  Žádost bude vyřízena nejpozději ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení písemné žádosti výrobce doložené předepsanými doklady.  (Zákon č. 56/2001Sb., §31 odst. 3).

 • Technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla

  Vyřizuje:

  Mgr. et Mgr. Jan Habrda
  tel: 544 121 134
  e-mail: jan.habrda@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

  Žádost musí obsahovat:

  • obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba
  • nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele
  • rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba, druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla a obchodní označení vozidla, účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.

  Žádost musí být doložena těmito doklady:

  • osvědčením o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technickým průkazem
  • silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán 
protokolem o evidenční kontrole

  U vozidel dovezených z jiného než členského státu Evropské unie musí být žádost dále doložena těmito doklady:
a) dokladem o celním odbavení vozidla 
b) technickým protokolem vydaným zkušební stanicí

  Potřebné formuláře:

  docTechnická_způsobilost_jednotlivě_dovezeného_vozidl.doc

 • Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby

  Vyřizuje:

  Robert Spáčil

  + 420 544 121 181

  robert.spacil@slavkov.cz

  Kancelář: Palackého náměstí 260 (budova nové radnice), přízemí

  Postup vyřízení věci

  Řidič taxislužby podá písemnou žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby příslušnému dopravnímu úřadu podle místa trvalého bydliště nebo jiného povoleného pobytu žadatele. Žadatel musí být starší 21 let, spolehlivý podle § 9 odst. 3 zákona o silniční dopravě a hradit správní poplatek ve výši 500,- Kč. K žádosti žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech. Při splnění uvedených podmínek udělí dopravní úřad řidiči oprávnění řidiče taxislužby a vydá průkaz řidiče taxislužby.

  Formuláře:

  docŽádost_o_udělení_oprávní_řidiče_taxislužby_a_vydání_průkazu_řidiče_taxislužby.doc

 • Vydání mezinárodního řidičského průkazu

  Vyřizuje:

  Jaroslava Kučerová
  tel.: 544 121 133
  e-mail: jaroslava.kucerova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění.
  Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele řídit motorové vozidlo na území České republiky.

  Jaké doklady s sebou:

  Na úřadě předložte:

  • žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu,
  • doklad totožnosti,
  • platný řidičský průkaz,
  • jednu fotografii (35x45mm)

  Postup vyřízení:

  Žádost je možné podat na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele.

  Lhůty:

  Jsou-li splněny všechny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání).

  Poplatky:

  Správní poplatek činí 50 Kč v hotovosti.

  Formulář:

  pdfŽádost_o_vydání_MŘP.pdf

 • Vydání průkazu profesní způsobilosti

  Vyřizuje:

  Jaroslava Kučerová
  tel.544 121 133
  e-mail: jaroslava.kucerova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  O vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče mohou požádat řidiči vozidel, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení.
  Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho pobytu.

  Jaké doklady s sebou:

  Na úřadě předložte:

  • platný doklad totožnosti
  • platný řidičský průkaz
  • potvrzení o vykonání zkoušky v období 6 měsíců před podáním žádosti nebo potvrzení o absolvování pravidelného školení v plném rozsahu
  • jednu fotografii (35x45mm)

  Postup vyřízení:

  Držitel českého řidičského průkazu, který žádá o profesní způsobilost, tak učiní na základě písemné žádosti, přičemž postačuje volná forma. Příslušný obecní úřad s rozšířenou působností vydá řidiči nový řidičský průkaz se záznamem profesní způsobilosti řidiče, s dobou platnosti 5 let.

  Lhůty:

  Průkaz profesní způsobilosti řidiče bude po předložení všech potřebných dokladů vydán v zákonem stanovené lhůtě.

  Poplatky:

  Správní poplatek činí 50 Kč v hotovosti.

 • Vydání řidičského průkazu / udělení řidičského oprávnění

  Vyřizuje:Jaroslava Kučerová
  tel./fax:544 121 133 / 544 121 177
  e-mail: jaroslava.kucerova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Řidičský průkaz se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.
  Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění jsou stanoveny v § 82 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též “zákon”).

  Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která:

  • dosáhla věku stanoveného zákonem,
  • je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
  • je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
  • má na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt,
  • splnila další podmínky stanovené zákonem,
  • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

  Jaké doklady s sebou:

  Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu. Z důvodu nutnosti tisknout formuláře na PC, nebudou tyto přímo pro žadatele k dispozici.

  Na úřadě předložte:

  • doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole),
  • doklad totožnosti,
  • posudek o zdravotní způsobilosti,
  • jednu fotografii (35x45mm)

  Poplatky:

  Správní poplatek činí 50 Kč v hotovosti.

  Postup vyřízení:

  Žádost je možné podat na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele. Řidičský průkaz si žadatel převezme osobně.

  Lhůty:

  Žádost bude vyřízena do 20 dnů od podání.

 • Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě)

  Vyřizuje:
  Jaroslava Kučerová
  tel. 544 121 133
  e-mail: jaroslava.kucerova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Výměna stávajících řidičských průkazů za řidičský průkaz odpovídající vzoru Evropských společenství je stanovena § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

  Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.

  Jaké doklady s sebou:

  Na úřadu se předkládá:

  • vyplněná žádost o vydání řidičského průkazu
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, ve výjimečných situacích cestovní pas s označením pobytu na území České republiky)
  • jedna fotografie (35×45 mm)
  • řidičský průkaz, kterému končí platnost

  Poplatky:

  Výměna řidičského průkazu dle § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, se provádí bezplatně.

  Postup vyřízení:

  Žádost je možné podat na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele osobně nebo v zastoupení na základě plné moci v souladu s § 31 a následně občanského zákoníku (plná moc nemusí být ověřená) se všemi ostatními přílohami, včetně dokladu totožnosti žadatele, na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Z důvodu nutnosti tisknout formuláře na PC, nebudou tyto přímo pro žadatele k dispozici. Řidičský průkaz si žadatel převezme osobně.

  Lhůty:

  Žádost o vydání řidičského průkazu bude vyřízena do 20 dnů od podání žádosti.

  Žádost je možné vyřídit i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů, po zaplacení správního poplatku 500 Kč.

 • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkaz

  Vyřizuje:

  Jaroslava Kučerová
  tel./fax:544 121 133 / 544 121 177
  e-mail: jaroslava.kucerova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Držitel řidičského oprávnění při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení svého řidičského průkazu (dále též “ŘP”) nebo mezinárodního řidičského průkazu (dále též “MŘP”) je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (dle trvalého pobytu). Ztrátu a zejména odcizení průkazu doporučujeme ohlásit na Policii České republiky.

  Jaké doklady s sebou:

  Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu)
  • jednu fotografii 35×45 mm spolu s vyplněnou žádostí o vydání ŘP
  • při poškození průkazu i poškozený ŘP

  V případě odcizení průkazu předložte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností také “Oznámení o odcizení”, které vám bylo vydáno na oddělení Policie České republiky, kde jste tuto skutečnost ohlásili – i když není nutné tuto skutečnost policii hlásit, přesto vám tento postup doporučujeme.

  Poplatky:

  Správní poplatek činí 50 Kč; v případě žádosti o expresní vydání ŘP činí správní poplatek 500 Kč.

  Postup vyřízení:

  Žádost je možné podat na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele. Řidičský průkaz si žadatel převezme osobně.

  Lhůty:

  Bezodkladně po oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP vám vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností “Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu”.
  Vydané potvrzení nepodléhá správnímu poplatku a platí 30 dnů ode dne jeho vydání; po tuto dobu nahrazuje ŘP, ale pouze pro provoz na území České republiky.

  Nový ŘP vám bude vydán ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při expresní žádosti do 5 pracovních dnů.

 • Vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

  Vyřizuje: 
  Mgr. et Mgr. Jan Habrda, tel: 544 121 134, email: jan.habrda@meuslavkov.cz
  Robert Spáčil, tel: 544 121 181, email: robert.spacil@meuslavkov.cz
  Mgr. Eva Bechová, tel: 544 121 136, email: eva.bechova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

  Jaké doklady s sebou:

  Technický průkaz vozidla, souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla, odevzdat tabulky s registrační značkou (SPZ), osvědčení o registraci vozidla – ORV (OTP), doklady vlastníka a provozovatele.

 • Žádost o stanovení úpravy provozu

  Vyřizuje: 
  Mgr. Libuše Pilátová
  Tel.: 544 121 140
  e-mail: libuse.pilatova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

  Jaké doklady s sebou:

  Návrh (schéma) dopravního značení ve 4 vyhotoveních se zakreslením stávajícího a požadovaného nového umístění nebo zrušení dopravního značení, vypracovaný odbornou firmou dle Zásad pro dopravní značení dle TP 65, TP 66, TP133 a ČSN EN 12899 – 1, souhlas Správy a údržby silnic JmK, oblast Vyškov, příslušné obce, souhlas příslušného orgánu Policie ČR, DI Vyškov, vyjádření drážního úřadu, jedná-li se o § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění, platný výpis z obchodního event. živnostenského rejstříku u podnikajících fyzických a právnických osob.

  Formulář:

  Podnět ke stanovení úpravy provozu

 • Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí

  Vyřizuje: 

  Jan Švestka, DiS

  +420 731 206 993

  Kancelář: Palackého náměstí 89 – Panský dům, I. patro, vedle Finančního úřadu

  Jak začít:

  Vyplnit příslušnou žádost.

  K žádosti se dokládá:

  K žádosti budou přiloženy dokumenty – viz formulář žádosti.

  Poplatky:

  Udělení oprávnění k provozování SME 1500,-Kč. Vydání osvědčení k provozování SME 300,-Kč. Změny v oprávnění nebo osvědčení k provozování SME 200,-Kč

  Postup vyřízení:

  Žádost nutno podat mi. 30 dnů před požadovaným termínem zahájení provozu SME.

  Formulář žádosti:

  docŽádost_o_udělení_oprávnění_k_provozování_stanice_měření_emisí.doc

 • Žádost o výpis z evidence vozidel taxislužby - formulář

 • Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby - formulář

 • Zánik silničního vozidla

  Vyřizuje:

  Mgr. et Mgr. Jan Habrda, tel: 544 121 134, email: jan.habrda@meuslavkov.cz
  Robert Spáčil, tel: 544 121 181, email: robert.spacil@meuslavkov.cz
  Mgr. Eva Bechová, tel: 544 121 136, email: eva.bechova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

  Jaké doklady s sebou:

  Technický průkaz vozidla, souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla, odevzdat tabulky s registrační značkou (SPZ), osvědčení o registraci vozidla – ORV (OTP), doklady vlastníka a provozovatele, další doklady nutné k trvalému vyřazení: na vlastní žádost vlastníka – doklad o likvidaci vozidla vydaný tuzemským, nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků,
  Vozidlo zaniklo – doklad o bezezbytkovém zničení vozidla. Poznámka: Vozidlo trvale vyřazené ztrácí technickou způsobilost a jeho technický průkaz se prohlašuje za neplatný.

 • Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (první registrace vozidla v ČR)

  Vyřizuje: 

  Mgr. et Mgr. Jan Habrda
  , tel: 544 121 134, email: jan.habrda@meuslavkov.cz
  Robert Spáčil, tel: 544 121 181, email: robert.spacil@meuslavkov.cz
  Mgr. Eva Bechová, tel: 544 121 136, email: eva.bechova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

  Jaké doklady s sebou:

  Technický průkaz vozidla, souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno, doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, doklad o nabytí vozidla (faktura, kupní smlouva, leasingová smlouva) – v případě pořízení nového vozidla z jiného členského státu EU i potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty, zvláštní registrační značka pro jednorázové použití, byla-li vydána doklady vlastníka a provozovatele. V případě zastupování je nutné doložit plnou moc s ověřeným podpisem.

  Formulář:

  pdfŽádost_o_zápis_silničního_vozidla_do_registru.pdf

 • Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

  Vyřizuje: 

  Mgr.  et  Mgr. Jan Habrda, tel: 544 121 134, email: jan.habrda@meuslavkov.cz
  Robert Spáčil, tel: 544 121 181, email: robert.spacil@meuslavkov.cz
  Mgr. Eva Bechová, tel: 544 121 136, email: eva.bechova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Žadatel předloží žádost a potřebné doklady na příslušný úřad.

  Jaké doklady s sebou:

  Technický průkaz vozidla, doklad o technické prohlídce – Protokol o pravidelné technické prohlídce (DEKRA), nebo zápis o platné pravidelné technické prohlídce stanicí technické kontroly v technickém průkazu, souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele, protokol o evidenční kontrole ne starší 14 dnů, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, osvědčení o registraci vozidla – ORV (OTP), doklady vlastníka a provozovatele. V případě zastupování je nutné doložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

  Formulář:

  pdfŽádost_o_zápis_změny_vlastníka_nebo_provozovatele.pdf

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }