• AKTUALITY A UPOZORNĚNÍ

  Local News

 • Popis činnosti oddělení

  Oddělení Obecní živnostenský úřad zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

  Oddělení obecní živnostenský úřad zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

  • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
  • přijímá ohlášení fyzických a právnických osob k živnosti ohlašovací volné, řemeslné, vázané a dále přijímá žádosti o koncesované živnosti
  • na základě bezvadného ohlášení nebo žádosti o koncesi vydává výpis z živnostenského rejstříku, kterým podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění
  • provádí zápis změn údajů uvedených v živnostenském rejstříku, přerušení provozování živnosti a zrušení živnostenského oprávnění na žádost, zápis údajů o provozovnách podnikatele
  • je provozovatelem živnostenského rejstříku, ukládá do něj dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem
  • na žádost vydává z rejstříku výpisy
  • na žádost vydává z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, obsahující identifikační údaje podnikatele a dále, požaduje-li žadatel, i předmět podnikání a umístění provozovny
  • plní funkci centrálního registračního místa, tzn. od osob podnikajících v režimu živnostenského zákona přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně, přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, přijímá oznámení a hlášení vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem
  • v rámci své působnosti provádí živnostenskou kontrolu povinností stanovených podnikateli živnostenským zákonem, zvláštními právními předpisy vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb a podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese
  • kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem a dodržování povinností při značení tabákových výrobků
  • dozoruje dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  • projednává přestupky spáchané porušením povinností stanovených právními předpisy a přestupky proti pořádku ve státní správě, konkrétně porušení nařízení města Tržní řád
  • vede evidenci zemědělských podnikatelů a vydává osvědčení o zápisu zemědělského podnikatele do evidence

  Rejstříky, registry, zajímavé odkazy

 • Vznik živnostenského oprávnění

  Vyřizuje:

  Taťána Pitáková
  tel. 544 121 146
  e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

  Bc. Karel Lebeda
  tel. 544 121 144
  e-mail: karel.lebeda@slavkov.cz

  Jak začít:

  Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat živnost, je povinna to ohlásit (u koncesované živnosti požádat o vydání koncese) u kteréhokoliv živnostenského úřadu v České republice. Toto platí i pro oznamování veškerých změn a doplnění ohlášení nebo žádosti, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti nebo zrušení živnostenského oprávnění na žádost.

  Ohlášení živnosti, žádost o koncesi nebo oznamování dalších skutečností je přijímáno na živnostenském úřadě v elektronické podobě výhradně na tiskopise vydávaném Ministerstvem průmyslu a obchodu – na jednotném registračním formuláři.

  Výpis z evidence Rejstříku trestů je živnostenský úřad oprávněn si vyžádat elektronickou cestou (tzn. že ohlašovatel/žadatel ho již nepřipojuje k ohlášení či k žádosti).

  Jaké doklady s sebou:

  Doklady potřebné k ohlášení živnosti či koncese (§§ 46 a 50 z.č. 455/1991 Sb.)

  Fyzická osoba připojí k ohlášení spolu s průkazem totožnosti:

  1. je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje živnostenský úřad stejně jako u občana ČR. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce; tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
  2. je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v bodu 1, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
  3. je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle bodu 1; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
  4. doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
  5. je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5 živnostenského zákona; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá občan členského státu Evropské unie,
  6. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž umístil na území České republiky organizační složku podniku zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
  7. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
  8. doklad o zaplacení správního poplatku.

  Právnická osoba připojí k ohlášení spolu s dokladem totožnosti jednatele nebo osoby jednající za podnikatele:

  1. je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona
  2. je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než státu uvedeného v bodě1), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný tímto státem prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5  živnostenského zákona., nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5  živnostenského zákona,
  3. Je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady jako u fyzické osoby podle  bodu 1; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
  4. doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
  5. doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
  6. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
  7. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
  8. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
  9. doklad o zaplacení správního poplatku.

  Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, doloží též souhlas příslušného soudu (§ 12).

  Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu, v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu.

  Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu.

  Poplatky:

  ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání – 1000,- Kč

  další ohlášení živnosti – 500,- Kč

  přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání – 1000,- Kč

  přijetí další žádosti o koncesi – 500,- Kč

  Postup vyřízení:

  Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku  a vydá podnikateli výpis. Proces žádosti o koncesi je správním řízením a řídí se příslušnými ustanoveními správního řádu. Je-li k provozování živnosti koncesované nutný souhlas nebo vyjádření orgánu státní správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi nebo, pokud je třeba, žádost o schválení odpovědného zástupce k zaujetí stanoviska. Tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti a jeho stanoviskem je živnostenský úřad vázán

  Lhůty:

  Zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne ohlášení, u koncese lhůty podle správního řádu.

 • Oznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů

  Oznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů  stanovených pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi (§§ 49 a 56  z.č. 455/1991 Sb.)

  Vyřizuje:

  Taťána Pitáková
  tel. 544 121 146
  e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

  Bc. Karel Lebeda
  tel. 544 121 144
  e-mail: karel.lebeda@slavkov.cz

  Jak začít:

  Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky,  anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.  Podnikatel může tyto změny oznámit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.

  Jaké doklady s sebou:

  Doklady prokazující věrohodnost oznamovaných změn

  Správní poplatky:  

  změna rozhodnutí o udělení koncese – 500,- Kč

  vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – 500,- Kč

  vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny – 100,- Kč

  Postup vyřízení:

  Na základě oznámení živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna  doložena potřebnými doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů a k tomu stanoví lhůtu nejméně 15 dní, přičemž zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede.

  Lhůty:

  do 5 pracovních dnů ode dne oznámení změny

 • Přerušení živnosti nebo pokračování

  Přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím lhůty, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno (§ 31 odst. 11-13  z.č.455/1991 Sb.)

  Vyřizuje:

  Taťána Pitáková
  tel. 544 121 146
  e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

  Bc. Karel Lebeda
  tel. 544 121 144
  e-mail: karel.lebeda@slavkov.cz

  Jak začít:

  Podnikatel oznámí kterémukoliv živnostenskému úřadu v ČR přerušení provozování živnosti na dobu určitou, kterou si sám stanoví . Podnikatel je povinen předem písemně oznámit kterémukoliv živnostenskému úřadu v ČR pokračování v provozování živnosti.

  Jaké doklady s sebou:

  Správní poplatky:  

  bez poplatku

  Postup vyřízení:

  Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění.

  Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

  Na základě oznámení živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

  Lhůty:

  do 5 pracovních dnů od oznámení

 • Zrušení živnostenského oprávnění na žádost

  Vyřizuje:

  Taťána Pitáková
  tel. 544 121 146
  e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

  Bc. Karel Lebeda
  tel. 544 121 144
  e-mail: karel.lebeda@slavkov.cz

  Jak začít:

  Podnikatel může podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění u kteréhokoliv živnostenského úřadu v rámci České republiky.

  Jaké doklady s sebou: –

  Správní poplatky:

  bez poplatku

  Postup vyřízení:

  Na základě žádosti podané podnikatelem živnostenský úřad zruší rozhodnutím oprávnění k podnikání v uvedené  živnosti anebo v celém rozsahu živnostenského oprávnění (všechny živnosti).

  Lhůty:

  Proces zrušení živnostenského oprávnění je správním řízením a lhůty se řídí správním řádem. Rozhodnutí  o zrušení živnostenského oprávnění  je vydáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

 • Výpis nebo sestava ze živnostenského rejstříku nebo nahlédnutí do něj

  Vyřizuje:

  Taťána Pitáková
  tel. 544 121 146
  e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

   

  Bc. Karel Lebeda
  tel. 544 121 144
  e-mail: karel.lebeda@slavkov.cz

  Jak začít

  Na požádání  živnostenský úřad ze živnostenského  rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podobě:

  • výpis podnikateli,
  • úplný výpis obsahující všechny údaje kromě rodných čísel a údajů o sankčních opatřeních uložených podnikateli,
  • částečný výpis, který obsahuje požadované údaje,
  • potvrzení o určitém zápisu nebo o jeho neexistenci v živnostenském rejstříku

  Výpis ze ŽR se vždy týká pouze údajů o jedné osobě.

  Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydá z veřejné části živnostenského rejstříku v listinné nebo elektronické podobě:

  • sestavu údajů o více osobách, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno a příjmení nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a IČO; na vyžádání pak i předmět podnikání a umístění provozovny.

  Žádost o vydání sestavy lze podat pouze u místně příslušného živnostenského úřadu.

  Poskytnutou sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě!

  Jaké doklady s sebou: –

  Správní poplatky:

  Výpis ze ŽR: 20 Kč za každou započatou stranu výpisu

  Nahlédnutí do ŽR: 20 Kč za nahlédnutí do živnostenského rejstříku (za každý subjekt)

  Sestava ze ŽR: 5 Kč za údaje o jednom podnikateli

  Postup vyřízení

  Živnostenský rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem.  Právo na výpis nebo sestavu ze živnostenského rejstříku, případně nahlížet do živnostenského rejstříku, pořizovat si výpisy má každý, kdo o to požádá.

  Formuláře žádostí o výpis nebo sestavu – viz. „Potřebné formuláře dle živnostenského zákona“

  Lhůty

  Výpis ze ŽR zpravidla na počkání

  Sestava ze ŽR do 30 dnů, zvlášť rozsáhlá sestava do 60 dnů

   

 • Živnostenská kontrola, podání podnětů a oznámení na činnost podnikatelů

  Vyřizuje:

  Bc. Karel Lebeda
  tel. 544 121 144
  e-mail: karel.lebeda@meuslavkov.cz

  Obecní živnostenské úřady provádějí živnostenskou kontrolu podle živnostenského zákona a dále realizují výkon státního dozoru nad dodržováním povinností, vyplývajících pro podnikatele ze zvláštních právních předpisů. Kontrolovanými subjekty  podléhajícími režimu živnostenského zákona jsou:

  • podnikatelé ve smyslu § 5 ŽZ (tj. fyzické a právnické osoby provozující živnost na základě ohlášení živnosti, resp. na základě vzniku živnostenského oprávnění v režimu živnostenského zákona),
  • všechny osoby (fyzické, právnické) provozující činnost naplňující pojmové znaky živnosti (§ 2 ŽZ) bez živnostenského oprávnění (tj. v případech neoprávněného podnikání),
  • osoby poskytující služby podle § 69a živnostenského zákona (na uvedené subjekty se vztahuje kontrolní pravomoc živnostenských úřadů pouze v omezeném rozsahu).

  Živnostenskou kontrolu provádějí živnostenské úřady bez podnětu a oznámení jako součást náplně činnosti stanovené zákonem, anebo na základě podnětu a oznámení na činnost podnikatelů. Při výkonu kontroly postupují podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

  Některé zvláštní předpisy v přímé dozorové kompetenci OŽÚ

  • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
  • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  • Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
  • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
  • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
  • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

  Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

  ZÁKON Č.634/2004 SB., o SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH V PLATNÉM ZNĚNÍ

  Položka 24
  a)     Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání                        Kč       1000

  b)     Další ohlášení živnosti                                                                            Kč         500

  c)     Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání Kč       1000

  d)     Přijetí další žádosti o koncesi                                                                 Kč         500

  e)     Změna rozhodnutí o udělení koncese                                                 Kč         500

  f)     Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost                                                                                                     Kč         500

  g)    Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

  Kč         100

  h)   Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku                                                 Kč           20

  i)     Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli                                                                                                   Kč            5

  j)      Přijetí podání na kontaktním místě veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona                                                                                               Kč         50

  Předmětem poplatku není
  1.     Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

  2.     Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

  3.     Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.

  4.     Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

  Poznámky
  1.    Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

  2.    Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

  3.    Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.

  4.    Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

  Položka 2
  b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku Kč 20 za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží

  Položka 3
  a) Vydání výpisu z evidence zemědělského podnikatele Kč 15 za první stránku a Kč 5 za každou další i započatou stránku

  Položka 6
  a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence                                              Kč 1 000

  b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci                                  Kč    500

  c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele Kč   100

   

  Předmětem poplatku není
  Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

 • Potřebné formuláře dle živnostenského zákona

 • Evidence zemědělského podnikatele

  Vyřizuje:

   

  Taťána Pitáková
  tel. 544 121 146
  e-mail: tatana.pitakova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Výjimkou z této povinnosti jsou fyzické osoby provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, a dále osoby poskytující práce, výkony nebo služby související výhradně se zemědělskou výrobou a při které využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě, pokud poskytují dočasně nebo příležitostně služby podle Smlouvy o fungování EU

  Jaké doklady s sebou:

  Platný OP.

  Správní poplatky:

  zápis zemědělského podnikatele do evidence – 1000 Kč

  změna zápisu zemědělského podnikatele do evidence – 500 Kč

  změna zápisu identifikačních údajů v evidenci – 100 Kč

  Postup vyřízení:

  Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky:

  -plná svéprávnost fyzické osoby

  -trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu EU

  -prokázání základní znalosti českého jazyka, nejde-li o občana ČR nebo občana členského státu EU.

  Lhůty:

  Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem, obecní úřad jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.    Změny do evidence je podnikatel povinen oznamovat do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo, pokud nejde o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Změny zapíše obecní úřad s rozšířenou působností do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence. Přerušení provozování zemědělské výrovy na dobu delší než 6 měsíců je podnikatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu, stejně tak oznamuje předem písemně pokračování v provozování zemědělské výroby.

  Formuláře:

   

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }