• Žádost o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví města dotčeného uložením technické sítě

  Jak začít:

  Podat písemnou žádost, která je předložena k projednání a schválení RM.

  Jaké doklady s sebou:

  Písemná žádost včetně návrhu smlouvy s uvedením všech potřebných údajů (zejména parcelní čísla pozemků dotčených věcným břemenem, katastrální území a vyznačení rozsahu věcného břemene  v katastrální mapě).

  Postup vyřízení:

  Po projednání  v RM  je navrhovateli sdělen výsledek a v kladném případě předložena  smlouva  k podpisu.

 • Žádost o vyjádření k PD staveb a k umístění IS v pozemcích města a k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

  Písemná žádost stavebníka nebo zplnomocněného zástupce.

  Jaké doklady s sebou:

  Vlastní žádost nebo lze vyplnit formulář žádosti na odboru IR, přiložit projekt stavby, situaci apod.

  Poplatky:

  Bez poplatku.

  Postup vyřízení:

  Odbor IR vydává vyjádření a souhlas jménem města a vlastníka sousedních nemovitostí pro potřebu řízení vedeného dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací.

  Lhůty:

  Do 14ti dnů od podání žádosti.

  Formulář:

  pdfvyjádření_k_projektové_dokumentaci.pdf

 • Zábor pozemku pro výkopové práce v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí

  Vyřizuje:

  Hana Bobová
  tel. 544 121 127
  e-mail: hana.bobova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Oznámit nejpozději 5 dní předem zahájení výkopových prací.

  Jaké doklady s sebou:

  Vlastní nebo formulář, který je k dispozici na odboru IR  – uvede se termín, rozsah záboru, odpovědná osoba ,  příloha je mapka s vyznačením trasy výkopu.

  Poplatky:

  V případě, že se jedná o veřejné prostranství – poplatek dle vyhlášky č. 4/2019

  Postup vyřízení:

  Obor IR uzavře s uživatelem pozemku dohodu o dočasném záboru.

  Lhůty:

  Po ukončení záboru  a předání užívané plochy.

 • Užívání veřejného prostranství

  Vyřizuje:

  Hana Bobová
  referentka správy majetku.
  tel. 544 121 127
  e-mail: hana.bobova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Ohlásit nejpozději 5 dní předem zahájení užívání veřejného prostaranství.

  Jaké doklady s sebou:

  Žádost podat na formuláři – ohlášení k místnímu poplatku.

  Poplatky:

  Poplatek dle vyhlášky města Slavkov u Brna o místních poplatcích č. 4/2019 čl. 12

  Postup vyřízení:

  Poplatník  ohlásí užívání veřejného prostranství na odboru IR a ve formuláři uvede údaje o poplatníkovi, místo užívání a rozsah užívané plochy a dobu užívání. Na odboru IR je poplatníkovi vydáno povolení a vypočítán poplatek, který uhradí na odboru IR.

  Lhůty:

  V den ohlášení.

  Formulář:

  ÚVP – žádost upravená

 • Umístění reklamy na pozemcích ve vlastnictví města nebo sloupech VO

  Vyřizuje:

  Hana Bobová
  referentka správy majetku
  tel. 544 121 127
  e-mail: hana.bobova@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Učinit telefonický nebo osobní dotaz přímo na odboru IR.

  Jaké doklady s sebou:

  Písemná žádost  a situace s vyznačením místa.

  Poplatky:

  Nájem nebo při krátkodobém umístění místní poplatek dle vyhlášky č. 1/2011

  Postup vyřízení:

  Reklamu typu “A” při krátkodobém umístění  a pořádání jednorázových propagačních akcí (max 3 dny) ohlásí poplatník přímo na odboru IR na předepsaném formuláři a uhradí poplatek dle vyhlášky č. 4/2019.  Při dlouhodobém umístění reklamní tabule nebo zařízení na pozemku  města nebo na sloupu VO se jedná o pronájem. Záměr je  zveřejněn na úřední desce a následně  předložen  radě města.  ke schválení. Po schválení je uzavřena nájemní smlouva.

 • Pronájem obecních pozemků

  Vyřizuje:

  Bc. Monika Vrtíková

  Jak začít:

  Podat žádost,  záměr je zveřejněn na úřední desce a následně předložen k projednání a schválení  v RM.

  Jaké doklady s sebou:

  Písemná žádost s uvedením všech potřebných údajů (zejména parcelní číslo, katastrální území a vyznačení v katastrální mapě).

  Formulář

  Formulář - pronájem pozemků FO

  Formulář - Pronájem pozemků - PO

  Postup vyřízení:

  Žadatel je po  projednání  v RM informován o výsledku  a v kladném  případě je právníkem města zpracován návrh smlouvy  a žadatel je vyzván k jejímu podpisu.

 • Prodej nebo směna obecních pozemků

  Jak začít:

  Podat žádost, po odsouhlasení záměru  prodeje v RM (popř. ZM)  je záměr zveřejněn na úřední desce a následně předložen k projednání a schválení RM a ZM.

  Jaké doklady s sebou:

  Písemná žádost s uvedením všech potřebných údajů (zejména parcelní číslo, katastrální území a vyznačení v katastrální mapě).

  Formuláře

  Formulář - žádost o směnu pozemku - fyzická osoba


  Formulář - žádost o směnu pozemku - právnická osoba


  Formulář - žádost o prodej pozemku - fyzická osoba


  Formulář - žádost o prodej pozemku - právnická osoba

  Postup vyřízení:

  Žadatel je po  projednání  v ZM informován o výsledku  a v kladném  případě je právníkem města zpracován návrh smlouvy  a žadatel je vyzván k jejímu podpisu.

 • Nabídka prodeje pozemků městu (návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků)

  Jak začít:

  Podat písemnou nabídku, kterou projednají  a případně schválí orgány města (RM a ZM).

  Jaké doklady s sebou:

  Písemní nabídka s uvedením  potřebných údajů (zejména parcelní  číslo, katastrální území a vyzančení v katastrální mapě) včetna nabízené ceny.

  Postup vyřízení:

  Po projednání  v orgánech města je navrhovateli sdělen výsledek a v kladném případě předložen návrh smlouvy k podpisu.


Popis činností odboru

Odbor správy majetku, investic a rozvoje zabezpečuje zejména následující činnosti a agendy:

 • zajišťuje veškerou investiční a neinvestiční výstavbu města;
 • zajišťuje výkon technického dozoru investora u zakázek města;
 • zabezpečuje zadávání veřejných zakázek zadávaných městem;
 • zpracovává žádosti a vyúčtování dotací pro jednotlivé dotační fondy v rámci stavební investiční činnosti, tuto činnost zajišťuje i pro všechny příspěvkové organizace města a ostatní odbory MěÚ, přičemž jim poskytuje rovněž technický servis při přípravě a realizaci oprav spravovaného majetku;
 • zastupuje město jako účastníka a stavebníka při všech územních a stavebních řízeních a dále jako žadatele při zajištění dokladů a stanovisek nutných pro zajištění jednotlivého záměru výstavby;
 • zajišťuje zpracování strategických rozvojových dokumentů měta (zejména plán rozvoje, koncepce dopravy) a zajišťuje jejich realizaci;
 • provádí výkon práv a povinností vlastníka komunikací s výjimkou těch, která jsou svěřena jinému subjektu jako správci (např. Technické služby města Slavkov u Brna), povoluje a eviduje zvláštní užívání veřejných prostranství, vybírá poplatky za zvláštní užívání veřejného prostranství dle vyhlášky města o místních poplatcích, stanoví podmínky pro UVP;
 • hospodaří s pozemkovým fondem města,zejm. zajišťuje jeho nájmy, směny, pachty, výpůjčky, prodeje a výkupy pozemků a zřizování věcných břemene, jedná se subjekty, které s městem vstupují do právních vztahů ohledně majetku města;
 • zajišťuje majetkoprávní vztahy při budování a nabývání nemovitého majetku a veřejné infrastruktury;
 • připravuje pro orgány města podklady pro nakládání s majetkem města
 • zajišťuje evidenci a inventarizaci nemovitého a movitého majetku města a evidenci majetku svěřeného příspěvkovým organizacím, provádí kontrolní činnost stavu pzemků v majetku města; ve spolupráci s finančním odborem vytváří vnitřní směrnice související s evidencí, oceňováním a inventarizací majetku. Zabezpečuje po stránce organizační a technické inventarizaci majetku města, podrobnosti upravuje vnitřní předpis;
 • předkládá orgánům města ke schválení názvy ulic;
 • podává příslušnému silničnímu správnímu úřadu návrhy na stanovení dopravního značení ve městě, zajišťuje k tměto návrhům projektovou dokumentaci;
 • zajišťuje koncepci dopravy ve městě;
 • zajišťuje investorskou a inženýrskou činnost a výkon technického dozoru investora na stavebních akcícch týkajících se majetku města;
 • provádí legalizaci a vidimaci pro potřebu odboru;
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy;
 • zajišťuje grafické návrhy dopravního značení (návrhy uzavírek) a mapové podklady pro ostatní odbory a příspěvkové organizace města dle jejich požadavků;
 • zajišťuje instalaci schváleného dopravního značení;
 • administrativně zajišťuje činnosti Komise pro rozvoj města a dopravy
 • v rozsahu pověření radou města uzavírá nájemní smlouvy na umístění reklamních poutačů a pachtovní smlouvy;
 • řeší nejasné majetkoprávní vztahy města ve vztahu ke katastru nemovitostí;
 • vede evidenci přípojek a poskytuje vyjádření a stanovením podmínek pro jejich provedení.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }