• Oddělení životního prostředí

  Oddělení životního prostředí zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

  • státní správu v oblasti nakládání s odpady;
  • státní správu na úseku ochrany ovzduší;
  • státní správu na úseku ochrany vod;
  • státní správu ve vodním hospodářství (vykonává působnost vodoprávního úřadu);
  • státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu;
  • státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny;
  • státní správu na úseku myslivosti;
  • státní správu lesů;
  • státní správu rybářství;
  • řeší přestupky a správní delitky na jednotlivých úsecích oblatí životního prostředí;
  • zajišťuje vydávání koordinovaného závazného stanoviska městského úřadu;
  • administrativně zajišťuje činnost Komise pro životní prostředí;
  • administrativně zajišťuje činnost Povodňové komise města a správního obvodu;
  • zajišťuje plnění úkolů města v oblasti nakládání s odpady a ochrany ovzduší (odpadové hospodářství), zejména navrhuje koncepci odpadového hospodářství a systém nakládání s odpady, poskytuje finančnímu odboru informace nezbytné pro výběr a správu poplatku za komunální odpad;
 • Stavební úřad

  Oddělení stavebního úřadu zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

  • v oblasti samostatné působnosti rozhoduje o označování budov čísly podle § 31 zákona o obcích;
  • vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecní stavební úřad podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákona), ve znění pozdějších předpisů;
  • v přenesené působnosti vykonává funkci úřadu územního plánování podle zákona o územním plánování a stavebním řádu;
  • provádí legalizaci a vidimaci pro potřebu odboru;
  • řeší přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu a územního plánování;
  • zabezpečuje státní správu na úseku státní památkové péče;
  • administrativně zajišťuje činnosti Komise pro regeneraci MPZ;
  • provádí výkon působnosti speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace;
  • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci;
  • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na území města Slavkov u Brna;
  • zajišťuje vydávání souhrnných stanovisek, koordinovaných stanovisek, popř. koordinovaných závazných stanovisek za MěÚ.

  Aktuální formuláře a postup při řešení konkrétních situací naleznete zde:

  Potřebuji si vyřídit

 • Úřad územního plánování

  • v přenesené působnosti vykonává funkci úřadu územního plánování podle zákona o územním plánování a stavebním řádu;
  • vyjadřuje se z hlediska uplatňování záměrů územního plánování;
 • Státní památková péče

  • zabezpečuje státní správu na úseku státní památkové péče;
  • administrativně zajišťuje činnosti Komise pro regeneraci MPZ;
  • řeší přestupky a správní delikty na úseku státní památkové péče
 • Silniční správní úřad

  • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací na území města Slavkov u Brna (připojení RD – sjezdu, zvláštní užívání komunikace jiným než obvyklým způsobem)
  • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací
 • Povolení částečné nebo úplné uzavírky pozemní komunikace

  Vyřizuje: 

  Ing. Kateřina Pěnčíková

  + 420 544 121 132
  +420 733 555 590

  Jak začít:

  Žadatel vyplní příslušný formulář, k žádosti přiloží potřebné přílohy.

  Jaké doklady s sebou:

  Žadatel nepředkládá žádné doklady. Postačí vyplněný formulář včetně povinných příloh viz. formulář žádosti.

  Poplatky:

  Bez správního poplatku.

  Průběh vyřízení:

  Žádost je nutné podat min. 30 dnů před požadovaným termínem, u složitějších uzavírek min. 60 dnů. Rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí uzavírky bude vydáno v zákonné lhůtě 30 dnů, resp. 60 dnů, ode dne doručení žádosti.

  Formulář:

  docDSH_uzavirka.doc

 • Povolení k připojení ke komunikaci

  Vyřizuje: 

  Ing. Kateřina Pěnčíková

  + 420 544 121 132
  +420 733 555 590

  Jak začít:

  Žadatel vyplní příslušný formulář, k žádosti přiloží potřebné přílohy.

  Jaké doklady s sebou:

  Žadatel nepředkládá žádné doklady. Postačí vyplněný formulář včetně povinných příloh viz. formulář žádosti.

  Poplatky:

  Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění je správní poplatek dle položky 36 písm. c) ve výši Kč 500,- (lze uhradit v hotovosti na místě nebo převodem z účtu).

  Postup vyřízení:

  Rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí připojení k pozemní komunikaci bude vydáno v zákonné lhůtě 30 dnů, resp. 60 dnů, ode dne doručení žádosti.

  Formulář:

  pdfpripojeni_sjezdu.pdf

 • Povolení k zvláštnímu užívání komunikace

  Vyřizuje:

  Ing. Kateřina Pěnčíková

  + 420 544 121 132
  +420 733 555 590

  Jak začít:

  Žadatel vyplní příslušný formulář, k žádosti přiloží potřebné přílohy.

  Jaké doklady s sebou:

  Žadatel nepředkládá žádné doklady. Postačí vyplněný formulář včetně povinných příloh viz. formulář žádosti

  Poplatky:

  Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění je správní poplatek dle položky 36 písm. a) v závislosti na délce trvání.

  Do 10 dnů ve výši Kč 100,-

  Šest měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců ve výši Kč 500,-

  Delší než 6 měsíců ve výši Kč 1.000,–

  (Správní poplatek lze uhradit v hotovosti na místě nebo převodem z účtu).

  Postup vyřízení:

  Rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí zvláštního užívání komunikace bude vydáno v zákonné lhůtě 30 dnů, resp. 60 dnů, ode dne doručení žádosti.

  Formulář:

  docDSH_zvlastni_uzivani.doc

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }