• Oddělení životního prostředí

  Oddělení životního prostředí zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

  • státní správu v oblasti nakládání s odpady;
  • státní správu na úseku ochrany ovzduší;
  • státní správu na úseku ochrany vod;
  • státní správu ve vodním hospodářství (vykonává působnost vodoprávního úřadu);
  • státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu;
  • státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny;
  • státní správu na úseku myslivosti;
  • státní správu lesů;
  • státní správu rybářství;
  • řeší přestupky a správní delitky na jednotlivých úsecích oblatí životního prostředí;
  • zajišťuje vydávání koordinovaného závazného stanoviska městského úřadu;
  • administrativně zajišťuje činnost Komise pro životní prostředí;
  • administrativně zajišťuje činnost Povodňové komise města a správního obvodu;
  • zajišťuje plnění úkolů města v oblasti nakládání s odpady a ochrany ovzduší (odpadové hospodářství), zejména navrhuje koncepci odpadového hospodářství a systém nakládání s odpady, poskytuje finančnímu odboru informace nezbytné pro výběr a správu poplatku za komunální odpad;
 • Stavební úřad

  Oddělení stavebního úřadu zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

  • v oblasti samostatné působnosti rozhoduje o označování budov čísly podle § 31 zákona o obcích;
  • vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecní stavební úřad podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákona), ve znění pozdějších předpisů;
  • v přenesené působnosti vykonává funkci úřadu územního plánování podle zákona o územním plánování a stavebním řádu;
  • provádí legalizaci a vidimaci pro potřebu odboru;
  • řeší přestupky a správní delikty na úseku stavebního řádu a územního plánování;
  • zabezpečuje státní správu na úseku státní památkové péče;
  • administrativně zajišťuje činnosti Komise pro regeneraci MPZ;
  • provádí výkon působnosti speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace;
  • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci;
  • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na území města Slavkov u Brna;
  • zajišťuje vydávání souhrnných stanovisek, koordinovaných stanovisek, popř. koordinovaných závazných stanovisek za MěÚ.

  Aktuální formuláře a postup při řešení konkrétních situací naleznete zde:

  Potřebuji si vyřídit

 • Úřad územního plánování

  • v přenesené působnosti vykonává funkci úřadu územního plánování podle zákona o územním plánování a stavebním řádu;
  • vyjadřuje se z hlediska uplatňování záměrů územního plánování;
 • Státní památková péče

  • zabezpečuje státní správu na úseku státní památkové péče;
  • administrativně zajišťuje činnosti Komise pro regeneraci MPZ;
  • řeší přestupky a správní delikty na úseku státní památkové péče
 • Silniční správní úřad

  • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací na území města Slavkov u Brna (připojení RD – sjezdu, zvláštní užívání komunikace jiným než obvyklým způsobem)
  • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací
 • Povolení částečné nebo úplné uzavírky pozemní komunikace

  Vyřizuje: 

  Roman Žilka

  referent silničního správního úřadu – speciální stavební úřad – dopravní stavby
  odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

  email:roman.zilka@slavkov.cz

  + 420 544 121 132

  Kancelář: Palackého náměstí  65 (ve vnitrobloku vlevo)

  Jak začít:

  Žadatel vyplní příslušný formulář, k žádosti přiloží potřebné přílohy.

  Jaké doklady s sebou:

  Žadatel nepředkládá žádné doklady. Postačí vyplněný formulář včetně povinných příloh viz. formulář žádosti.

  Poplatky:

  Bez správního poplatku.

  Průběh vyřízení:

  Žádost je nutné podat min. 30 dnů před požadovaným termínem, u složitějších uzavírek min. 60 dnů. Rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí uzavírky bude vydáno v zákonné lhůtě 30 dnů, resp. 60 dnů, ode dne doručení žádosti.

  Formulář:

  docDSH_uzavirka.doc

 • Povolení k připojení ke komunikaci

  Vyřizuje: 

  Ing. Kateřina Pěnčíková

  + 420 544 121 132
  +420 733 555 590

  Jak začít:

  Žadatel vyplní příslušný formulář, k žádosti přiloží potřebné přílohy.

  Jaké doklady s sebou:

  Žadatel nepředkládá žádné doklady. Postačí vyplněný formulář včetně povinných příloh viz. formulář žádosti.

  Poplatky:

  Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění je správní poplatek dle položky 36 písm. c) ve výši Kč 500,- (lze uhradit v hotovosti na místě nebo převodem z účtu).

  Postup vyřízení:

  Rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí připojení k pozemní komunikaci bude vydáno v zákonné lhůtě 30 dnů, resp. 60 dnů, ode dne doručení žádosti.

  Formulář:

  pdfpripojeni_sjezdu.pdf

 • Povolení k zvláštnímu užívání komunikace

  Vyřizuje:

  Ing. Kateřina Pěnčíková

  + 420 544 121 132
  +420 733 555 590

  Jak začít:

  Žadatel vyplní příslušný formulář, k žádosti přiloží potřebné přílohy.

  Jaké doklady s sebou:

  Žadatel nepředkládá žádné doklady. Postačí vyplněný formulář včetně povinných příloh viz. formulář žádosti

  Poplatky:

  Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění je správní poplatek dle položky 36 písm. a) v závislosti na délce trvání.

  Do 10 dnů ve výši Kč 100,-

  Šest měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců ve výši Kč 500,-

  Delší než 6 měsíců ve výši Kč 1.000,–

  (Správní poplatek lze uhradit v hotovosti na místě nebo převodem z účtu).

  Postup vyřízení:

  Rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí zvláštního užívání komunikace bude vydáno v zákonné lhůtě 30 dnů, resp. 60 dnů, ode dne doručení žádosti.

  Formulář:

  docDSH_zvlastni_uzivani.doc

 • Potřebné formuláře a odkazy - stavební oddělení

  Vzory potřebných formulářů jsou uvedeny ve vyhláškách č. 503/2006 Sb. (o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření) a č. 500/2006 Sb. (o územně plánování analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti). Všechny potřebné formuláře najdete níže nebo na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz
 • Rozdělení obcí jednotlivým referentům

  Stavební úřad

  Ing. Hana Postránecká | tel.: 544 121 113 – Slavkov u Brna – nová zástavba, právnické osoby
  Ing. Vladimíra Machaňová | tel.: 544 121 109 –  Křenovice u Slavkova, Zbýšov, Hrušky
  Bc. Marcel Knesl | tel.: 544 121 143 –  Otnice, Bošovice, Lovčičky
  Ing. Martin Formánek| tel.: 544 121 161 – Hostěrádky-Rešov,  Němčany, Slavkov u Brna
  Ing. Radim Bohdálek | tel.: 544 121 183 – Heršpice, Hodějice, Holubice
  Ing. Veronika Bartlová , DiS.| tel.: 544 121 168 – Milešovice, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice
  Žaneta Bednaříková | tel.: 544 121 145 – Nížkovice, Kobeřice u Brna

   

  Úřad územního plánování, orgán státní památkové péče

   

   

 • Žádost o změnu schválené územně plánovací dokumentace

  Vyřizuje:

  Ing. arch. Oksana Matyášová
  tel: 544 121 182
  e-mail: oksana.matyasova@slavkov.cz

  Jak začít

  Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán nebo změna pořizuje.


  Jaké doklady s sebou

  Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje, a obsahuje údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce, údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny, návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

  Poplatky

  Bez poplatku

  Postup vyřízení

  Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení změny územního plánu posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil. Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu.

  Lhůty

  Posouzení návrhu na pořízení změny ÚP – do 30-ti dnů od podání žádosti, rozhodnutní zastupitelstva – není časově omezeno.

 • Žádost o koordinované stanovisko

  Žádost o koordinované stanovisko

  Vyřizuje: Ing. Jaromír Kamínek
  tel. 544 121 154
  e-mail: jaromir.kaminek@meuslavkov.cz

  Jak začít:

  Žadatel předloží žádost a předmětnou dokumentaci na příslušný úřad

  Jaké doklady s sebou:

  K žádosti je nutno doložit tyto přílohy:

  Úplnou projektovou dokumentaci
  Náležitá písemná zplnomocnění

  Poplatky:

  bez poplatku

  Postup vyřízení:

  Podaná žádost spolu s dokumentací je posuzována všemi úseky státní správy na úseku životního prostředí a úseku státní památkové péče stavebního úřadu.

  Lhůty:

  případy jsou vyřizovány do 30 dnů.

 • žádosti ohledně zápisu stavebních objektů do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }