Oddělení životního prostředí zajišťuje zejména následující činnosti a agendy

 • státní správu v oblasti nakládání s odpady;
 • státní správu na úseku ochrany ovzduší;
 • státní správu na úseku ochrany vod;
 • státní správu ve vodním hospodářství (vykonává působnost vodoprávního úřadu);
 • státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu;
 • státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny;
 • státní správu na úseku myslivosti;
 • státní správu lesů;
 • státní správu rybářství;
 • řeší přestupky a správní delikty na jednotlivých úsecích oblastí životního prostředí;
 • zajišťuje vydávání koordinovaného závazného stanoviska městského úřadu;
 • administrativně zajišťuje činnost Komise pro životní prostředí;
 • administrativně zajišťuje činnost Povodňové komise města a správního obvodu;
 • zajišťuje plnění úkolů města v oblasti nakládání s odpady a ochrany ovzduší (odpadové hospodářství), zejména navrhuje koncepci odpadového hospodářství a systém nakládání s odpady, poskytuje finančnímu odboru informace nezbytné pro výběr a správu poplatku za komunální odpad;
.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }