Upozornění pro plátce DPH – povinnost komunikovat se správcem elektronicky

S účinností od 1. ledna 2016 platí skutečnost, že všichni plátci DPH jsou povinni všechna podání týkající se DPH ( přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné i  dodatečné daňové přiznání, hlášení a vyúčtování) podávat na finanční úřad výlučně  elektronicky.

 

Plátci DPH tudíž nemohou výše uvedená podání učinit prostřednictvím  živnostenského úřadu jako centrálního registračního místa.

Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetu finanční správy na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.

Podrobnější informace jsou dostupné na internetových stránkách finanční správy na www.financnisprava.cz.

 ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON NOVĚ UPRAVUJE ZACHÁZENÍ S PYROTECHNIKOU

Dne 4. září 2015 nabyl účinnosti zákon č. 206/2015Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (zákon o pyrotechnice), kterým se mimo jiné mění i živnostenský zákon. Se změnami vás v následujících řádcích stručně seznámíme.

 

Zrušuje se samostatná koncesovaná živnost „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“. Tyto činnosti byly přiřazeny k následujícím živnostem:

 

·        zavádí se nová vázaná živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4  a provádění ohňostrojných prací“.

Odborná způsobilost se stanoví v návaznosti na kategorii pyrotechnických výrobků, s nimiž je při provozování živnosti nakládáno, a prokazuje se dle přílohy č. 2 živnostenského zákona.

 

·        mění se stávající koncesovaná živnost s předmětem podnikání „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“ a podle nové právní úpravy předmět podnikání zní: „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“.

Odborná způsobilost je uvedena v příloze č. 3 živnostenského zákona

 

Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována. Konkrétní informace o provedení transformace jednotlivých živností držitelům předmětných oprávnění rádi poskytneme osobně.

 

Pyrotechnické výrobky jsou pro účely zákona zařazeny do následujících kategorií:

a)      zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4

b)      divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2

c)      ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1 nebo P2.

Nakládání s pyrotechnikou podle  jednotlivých kategorií je rozlišeno právě různými živnostenskými oprávněními s odpovídajícími požadavky na odbornou způsobilost.

 

Podnikatelé, kteří ke dni 4. 9. 2015 prodávali pyrotechnické výrobky na základě živnostenského oprávnění k provozování volné živnosti (obor velkoobchod, maloobchod) jsou oprávněni provozovat činnosti spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 po dobu jednoho roku ode dne účinnosti nové právní úpravy, tj. do 4. 9. 2016. Pokud hodlají po uvedeném datu v provozování předmětných činností pokračovat, jsou povinni před uplynutím této doby živnostenskému úřadu ohlásit vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ v úplném nebo částečném rozsahu předmětu podnikání a doložit osvědčení o odborné způsobilosti.

Nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorie F1, F2, T1 a P1 spadá i po změně úpravy do režimu živnosti volné.

 

Jelikož s blížícím se koncem roku nabývá téma „pyrotechnika“ na aktuálnosti, seznámíme vás v příštím čísle zpravodaje podrobněji s jednotlivými kategoriemi pyrotechnických výrobků, způsobem označování apod.

 

Taťána Pitáková, obecní živnostenský úřad

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }