Občanský průkaz před dovršením 15 let

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu za občana mladšího 15 let –   žádost může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22. Tyto občanské průkazy obsahují vždy strojově čitelné údaje stanovené zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.

Jak začít

Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce za přítomnosti občana mladšího 15 let. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let– tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem (úředně ověřený podpis se nevyžaduje  pokud zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před pracovníkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává.) Žádost o vydání OP vytiskne pracovník na přepážce               a současně pořídí digitalizovanou podobu občana, jemuž bude občanský průkaz vystaven. Občanský průkaz by měl občan chránit před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím – hrozí sankce do výše 10 000,- Kč. Občanský průkaz za občana mladšího 15 let přebírá jeho zákonný zástupce. Po prokázání totožnosti, zvolí bezpečnostní osobní kód a svým podpisem potvrdí převzetí občanského průkazu.

Potřebné doklady:

  • rodný list dítěte – originál nebo ověřená kopie
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • osobní účast dítěte je nutná z důvodu pořízení jeho podoby
  • nevyplňuje se žádost (žádost je vygenerovaná ze systému e-OP)
  • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.
  • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo cestovních dokladů

Zákonné lhůty:

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána. Platnost dokladu je 5 let.

Poplatky:

Správní poplatek činí 50,- Kč

Vyřizuje

Formánková Renata
občanské průkazy
+420 544 121 138