Občanský průkaz pro občana po dovršení 15 let

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu občanu 15 let –   žádost může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1      až 22. Tyto občanské průkazy obsahují vždy strojově čitelné údaje stanovené zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.

Jak začít:

Dle zákona č. 328/199 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, má povinnost mít občanský průkaz občan, který dosáhl 15 let věku a má trvalý pobyt na území České republiky. O vydání občanského průkazu občan žádá nejdříve v den dovršení  věku 15 let a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku. Žádost o vydání OP vytiskne pracovník na přepážce a současně pořídí digitalizovanou podobu občana, jemuž bude občanský průkaz vystaven. Občanský průkaz si občan přebírá osobně. Po prokázání totožnosti, zvolí bezpečnostní osobní kód a svým podpisem potvrdí převzetí občanského průkazu. Občanský průkaz by měl občan chránit před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím – hrozí sankce do výše 10 000,- Kč

Potřebné doklady:

  • rodný list dítěte – originál nebo ověřená kopie, cestovní pas pokud jej vlastní
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.
  • osobní účast dítěte je nutná z důvodu pořízení jeho podoby
  • nevyplňuje se žádost (žádost je vygenerovaná ze systému – OP)
  • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo cestovních dokladů

Zákonné lhůty:

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána. Platnost dokladu je 10 let.

Poplatky:

Občanský průkaz bude vydán bez správního poplatku.

 

Vyřizuje

Formánková Renata
občanské průkazy
+420 544 121 138