Vydání občanského průkazu občanovi, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena anebo občan byl zbaven způsobilosti k právním úkonům

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu, lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22. Tyto občanské průkazy obsahují vždy strojově čitelné údaje stanovené zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.

Jak začít:

Občan se dostaví osobně na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o tento doklad si občan zvolí obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého si občanský průkaz převezme. Pokud tak neučiní, převezme si občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný k jeho vydání. Vyžaduje se osobní převzetí dokladu.                Při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Potřebné doklady:

  • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
  • rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům, rozhodnutí soudu o zbavení občana způsobilosti k právním úkonům
  • osobní účast je nutná z důvodu pořízení podoby
  • nevyplňuje se žádost (žádost je vygenerovaná ze systému e-OP)
  • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka – doklad o ustanovení opatrovníkem
  • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo cestovních dokladů

Zákonné lhůty:

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána. Platnost dokladu je 10 let. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům přebírá občanský průkaz jeho soudem určený opatrovník – pokud o jeho vydání požádá.

Poplatky:

Občanský průkaz bude vydán bez správního poplatku

Vyřizuje

Formánková Renata
občanské průkazy
+420 544 121 138