Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu náhradou za ztracený, odcizený nebo poškozený občanský průkaz (občan nemůže předložit dosavadní OP)

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu za ztracený, odcizený nebo poškozený občanský průkaz –   žádost může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22. Tyto občanské průkazy obsahují vždy strojově čitelné údaje stanovené zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu.

Jak začít:

Občan musí ohlásit ztrátu, odcizení a poškození občanského průkazu osobně, na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu. Odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky. Rovněž je povinen si podat žádost o nový občanský průkaz. Žádost o vydání OP vytiskne pracovník na přepážce a současně pořídí digitalizovanou podobu občana, jemuž bude občanský průkaz vystaven. Občanský průkaz si občan přebírá osobně. Po prokázání totožnosti, zvolí bezpečnostní osobní kód a svým podpisem potvrdí převzetí občanského průkazu. Občanský průkaz by měl občan chránit před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím –  sankce do výše 10 000,- Kč

Potřebné doklady:

  • rodný list – originál nebo ověřená kopie, cestovní pas pokud jej vlastní
  • potvrzení o občanském průkazu, toto potvrzení je vydáno při oznámení ztráty nebo odcizení občanského průkazu
  • osobní účast je nutná z důvodu pořízení podoby
  • nevyplňuje se žádost (žádost je vygenerovaná ze systému e-OP)
  • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo cestovních dokladů
  • žádá-li občan zápis titulu nebo vědecké hodnosti – předloží doklad o získání (v případě, že odborné vzdělání získal na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu

Zákonné lhůty:

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána. Platnost dokladu je 10 let.

Poplatky:

Správní poplatek 100,- Kč, bloková pokuta

Vyřizuje

Formánková Renata
občanské průkazy
+420 544 121 138