Novela zákona o pohřebnictví

Dne 1.9.2017 nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a další související zákony, mimo jiné i živnostenský zákon.

Část třetí zákona č. 193/2017 Sb. obsahuje novelu živnostenského zákona, kde jsou v příloze č. 3 tohoto zákona u koncesovaných živností „Provozování pohřební služby“, „Provádění balzamace a konzervace“ a „Provozování krematoria“ stanoveny podmínky, za kterých krajská hygienická stanice vydá kladné stanovisko k udělení koncese, odkazem na § 6 odst. 3, § 10 odst. 4 a § 13 odst. 3 zákona o pohřebnictví.

Dosavadní kvalifikační požadavky stanovené zákonem o pohřebnictví se mění u všech tří koncesí, a to tak, že se ruší stávající požadavky na absolvování rekvalifikačních kurzů a nahrazují se profesními kvalifikacemi v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělání). Zákonem požadované vzdělání v určitém oboru a praxe však zůstávají beze změny. U koncese „Provádění balzamace a konzervace“ je doplněna další možnost prokázání odborné kvalifikace středním vzděláním s maturitní zkouškou a pětiletou praxí v provádění balzamace a konzervace tak, aby živnost mohly provádět i osoby bez lékařského nebo zdravotnického vzdělání. Povinnost absolvovat specializovanou odbornou přípravu související s balzamací a konzervací zůstává zachována (§ 6 odst. 2, § 10 odst. 2 a § 13 odst. 2 zákona o pohřebnictví).

Živnostenská oprávnění k „Provozování pohřební služby“, „Provádění balzamace a konzervace“ a „Provozování krematoria“ vydaná před účinností novely zůstávají nadále v platnosti a doklady, kterými byla prokázána odborná způsobilost pro provozování koncesí před účinností novely , se považují za platné. Stávající podnikatelé a odpovědní zástupci tedy nemají povinnost dokládat odbornou způsobilost podle nové právní úpravy.

Doklady o profesní kvalifikaci požadované novou právní úpravou lze i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku podle vyhlášky č. 379/2001 Sb., pokud byla příprava zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Osoby, které zahájily provozování živnosti „Provozování pohřební služby“ a „Provádění balzamace a konzervace“ před nabytí účinnosti zákona č. 193/2017 Sb., tj.před 1.9.2017, jsou povinny vydat provozní řád a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici, a to ve lhůtě 1 roku od účinnosti této novely, tj. do 1. 9. 2018. Provozovatelé krematorií jsou povinni uvést vydaný řád do souladu se zákonem o pohřebnictví ve znění účinném od 1.9.2017 a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici rovněž ve lhůtě do 1.9.2018.

Dozor nad dodržováním zákona o pohřebnictví vykonávají Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské hygienické stanice, krajské úřady a živnostenské úřady.

Střecha na SC Bonaparte se bude opravovat

Od poloviny září „ozdobilo“ věž Společenského domu Bonaparte lešení. Konstrukce s plachtou má za cíl zabezpečit okolí frekventovaného domu. Tomu totiž silný vítr, který zažilo Česko na konci prázdnin, poničil střechu natolik, že hrozilo odpadávání některých tašek na chodník.

„Poté, co střechu zkontrolovali hasiči z plošiny, se ukázalo, že oprava krytiny minimálně nad vstupní věží, již nesnese odklad. Začali jsme proto okamžitě hledat dodavatele, který opraví alespoň nejrizikovější část. V příštím roce bychom chtěli pokračovat s opravou směrem do Palackého náměstí,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Střecha Společenského domu Bonaparte nebyla kompletně opravovaná minimálně od konce druhé světové války. Při průzkumu stavu střechy byly nalezeny i tašky z roku 1922.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; }