Vedení města

Bc. Michal Boudný

starosta města

Bc. Michal Boudný je starostou města od října 2014. Vystudoval vysokou školu právního zaměření a víceleté gymnázium. Před nástupem do funkce starosty pracoval jako manažer zahraničního obchodu. Členem Zastupitelstva města je již třetí volební období.

Ing. Marie Jedličková

místostarostka města

Vystudovala VŠZ Brno – fakultu provozně ekonomickou. Ekonomice se věnovala po celou dobu své dosavadní pracovní činnosti. V letech 2006 až 2014 byla členkou finančního výboru města a od roku 2014 jsem zastupitelkou a místostarostkou města. Ve své funkci se stará o finance města, školství, sociální problematiku, urbanismus a životní prostředí.

 

Řízení, koordinace a kontrola těchto činností:

 • městská policie
 • příspěvkové organizace Technické služby Slavkov u Brna, Zámek Slavkov – Austerlitz
 • investice a majetek města (Odbor správy majetku, investic a rozvoje)
 • územní plán 
 • doprava 

Řízení, koordinace a kontrola těchto činností:

 • finance a tvorba rozpočtu
 • životní prostředí
 • sociální oblast
 • školství
 • územní plán a architektonický rozvoj
 • Starosta plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích (§ 103 a násl.) a dalšími zvláštními právními předpisy.
 • Starosta zastupuje město navenek, přičemž právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, případně rady, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení.
 • Starosta dále
 1. podepisuje rozhodnutí rady o odvolání podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.;
 2. plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a rady;
 3. vydává pokyny tajemníkovi úřadu, vedoucím odborů k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a rady;
 4. svolává a řídí porady vedení;
 5. věcně přímo řídí odbor vnějších vztahů, s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného člena rady města, zajišťuje plnění úkolů vedoucího tohoto odboru;
 6. podepisuje spolu s místostarostou právní předpisy města.
 • Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává svou funkci; v těchto případech jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.
 • Místostarosta plní úkoly v samostatné působnosti, které mu svěří zastupitelstvo (§ 104 zákona o obcích), dále plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města a jejich usneseními, případně uložené mu starostou v rámci jeho zastupování.