109_Slavkov u Brna

109_Slavkov u Brna

CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016764

Předmětem projektu je vytvoření předpokladů pro efektivnější řízení a rozvoj vybraných oblastí fungování města Slavkov u Brna prostřednictvím tvorby komunikačních kampaní města, rozšířením portálu občana a realizací vzdělávání vybraných osob. Kromě projektového týmu a dodavatelů bude zapojen úřad města a jeho zaměstnanci, zastupitelé a veřejnost. Projekt je realizován v období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023.

 

Cílem projektu je optimalizovat a přispět ke zlepšení úrovně komunikace mezi městem a jeho občany a prostřednictvím zřízení portálu občana výrazně snížit administrativní zátěž v rámci běžně vyřizovaných agend MěÚ. Doplňkové vzdělávací aktivity přispějí ke zvýšení kvalifikace pracovníků MěÚ, vč. vedení města, v oblasti komunikačních dovedností, které jsou pro sdílení informací s veřejnosti stěžejní. Globálním cílem projektu je tak dosáhnout toho, aby město Slavkov u Brna, jak v samostatné, tak v přenesené působnosti bylo lépe připraveno na již probíhající a chystané inovace ve veřejné správě, vyplývající ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR.

 

Výsledkem/výstupem projektu je zlepšení komunikace mezi městem a jeho občany, zlepšení prezentace města a jeho rozvojových záměrů, s čímž souvisí i větší zapojení občanů do rozvoje města. Očekává se efektivnější práce těch zaměstnanců úřadu, kterých se projekt týká, což bude mít za důsledek zkrácení lhůt na vyřízení agendy občanů, zlepšení elektronické komunikace občana s úřadem a celkově lepší komunikace města s občany. Úřad bude díky projektu lépe fungovat i v době mimořádných událostí (pandemie, přírodní katastrofy apod.)

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.