Adaptační strategie pro Slavkov: známe návrhy pro zmírnění dopadů klimatické změny

Odborníci, kteří se v posledních měsících zabývali zpracováním Adaptační strategie pro Slavkov u Brna, počátkem prosince prezentovali svá doporučení, jak město postupně připravit na neodvratné změny klimatu. Město by se podle nich mělo prioritně zaměřit na údržbu a dosazování zeleně, která společně s vodními prvky vytváří příjemné prostředí. Slavkov by také měl vytvářet podmínky pro zlepšení průchodnosti krajiny včetně rekreační oblasti. Cílem je také snižování příspěvku ke změně klimatu. Moderní město efektivně hospodaří s energií a odpady, využívá maximální množství obnovitelných zdrojů a čisté dopravy.

Záznam z veřejné prezentace analytické části

A jaké konkrétní návrhy klimatologové Slavkovu doporučují?

 

 

Velkým tématem by mělo být zvyšování podílu propustných ploch, posilování kapacity kanalizace pro případy přívalových povodní, výsadba vzrostlé zeleně v krajině, obnova břehových porostů a mokřadů. Realizace mezí a remízků, budování suchých a mokrých poldrů. Připomněli, že město má již vykoupeny pozemky na vybudování poldru u zámeckého parku a také že se slibně rozjel projekt na poldr za kotelnou na sídlišti Zlatá Hora.

Městu podle nich chybí zpracování strategického dokumentu pro veřejnou zeleň. Na dokončení rekultivace také čeká skládka v Pískách, kde je potřeba zatravnit plochy a dosadit zeleň. Zlepšovat se dá i biodiverzita v zámeckém parku, kde chybí více úkrytů pro drobnou faunu jako například ptačí budky, krmítka, ježkovníky a hadníky.

Pro snižování teploty v horkých dnech je zapotřebí, aby ve městě vznikalo více zelených střech, vznikly nové plochy veřejné zeleně a vytvářela se síť odpočinkových zón ve veřejných prostranstvích. Chybět by neměla ani síť pítek s pitnou vodou. Vznikat by také měly další vodní prvky a místa s rozprašováním vody.

V akčním plánu jsou napříkad zmíněny projekty na revitalizaci ploch zeleně – zejména Palackého náměstí na ulici Boženy Němcové. Nově plánované budovy na Husově ulici nebo Boženy Němcové by také měly mít kvalitní stínění, nebo zelené fasády. „Mobilní zeleň je také možné umísťovat v ulicích Brněnská a Úzká nebo na parkoviště v ulicích Polní a Smetanova. Na zelené ploše mezi parkovištěm Polní x Smetanova lze také dosadit stromy, keře a luční trávníky s pítkem pro ptáky,“ navrhuje Hana Trávničková ze společnosti Envipartner.

Nová alej by mohla vzniknout podél cyklostezky na ulici Bučovická. Areál domu s pečovatelskou službou by si zase zasloužil více stínících a vodních prvků i laviček.  „U obou nádraží je zase vhodné instalovat rozprašovače, mlžítka a pítka. Na obnovu také čeká kašna u kostela, která by mohla být doplněna rozprašovačem vody. Sídliště Zlatá Hora zase potřebuje regeneraci venkovních ploch,“ zdůraznil Lukáš Franěk z Envipartner.

V oblasti hospodaření s vodou zase doporučují dořešit projekt v areálu zámku, kde je v plánu zbudování velkoobjemných podzemních nádrží na zadržování vody stékající ze zámecké střechy. Zbudovat se také dají polopropustné povrchy u parkovacích stání v ulici Polní a Havlíčkova. V ulici Čelakovského zase je prostor pro zasakovací pásy a dešťové zahrady.

A jak může Slavkov snižovat svoji emisní stopu? „Šancí je například aktuální zpracování projektu na nové obvodní oddělení Policie ČR, kde lze navrhnout energeticky pasivní budovu se zelenou střechou nebo fasádou, nebo instalací fotovoltaických panelů. Doporučujeme také vyměnit kotle v městských bytových domech v Litavské ulici a dokončit rekonstrukci veřejného osvětlení a přechodu na LED světla. Pozornost si také zaslouží 210 svítidel v historickém centru města, která nejsou úsporná,“ připomněla Hana Trávničková.

Město se má také zaměřit na zvyšování podílu nemotorové dopravy, zvyšovat podíl nízkoemisní a bezemisní dopravy. Prioritou by mělo být vybudování cyklostezky Slavkov u Brna – Křenovice.

Záznam z veřejného projednávání analytické a návrhové části včetně komentáře autorů naleznete na stránkách www.slavkov.cz v sekci Adaptační strategie pro Slavkov u Brna.

Dokument bude v lednu předán včetně akčního plánu a implementace, která by mohla pomoci městu s čerpáním příslušných dotací na jednotlivá opatření.

Projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.